2017: novinky a změny ve školství. Kariérní řád, vyšší platy - a dál? | E15.cz

2017: novinky a změny ve školství. Kariérní řád, vyšší platy - a dál?

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Rok 2017 přináší do rezortu školství celou řadu změn a novinek. Není to jen nový kariérní řád a vyšší platy pro učitele, ale také povinný poslední rok školky, jednotné přijímací zkoušky na střední školy nebo reforma financování regionálního školství.

Začátkem roku odstartoval program Podpora vybraných projektů rozvoje výukových kapacit zá­ kladního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí. Díky němu by mělo v lokalitách kolem Prahy, které mají problém se zajištěním povinné školní docházky, do roku 2023 vzniknout celkem 115 nových učeben pro 3400 žáků základních škol.

Zvýšila se i finanční podpora mateřských škol, mimo jiné navýšením financí pro mateřské školy s dětmi mladšími tří let. Od září bude povinný poslední rok předškolního vzdělávání a bude garantováno místo v mateřské škole pro děti od čtyř let a víceleté.

Základní vzdělávání

Došlo k posunu termínu zápisu do základních škol z 15. 1. – 15. 2. 2017 na termín 1. 3. – 30. 3. 2017. Od prvního září bude součástí tělesné výchovy na prvním stupni plavání, a to včetně úhrady dopravy do plaveckých bazénů.

Přijímací řízení na střední školy

Posunuje se termín odevzdání přihlášek ke střednímu vzdělávání nejpozději do prvního března 2017 (pro obory s talentovou zkouškou se nemění). Pro maturitní obory vzdělání bez talentové zkoušky + obor gymnázia se sportovní přípravou se povinně koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky zadávaná a vyhodnocovaná státem (Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání CERMAT).

Jednotná zkouška se koná ve dnech 12. a 19. dubna pro čtyř­ leté obory vzdělání včetně nástavbového studia a 18. a 20. dubna pro obory víceletých gymnázií. Na výsledky si žáci budou muset počkat zhruba tři týdny, což může znamenat až do začátku května.

Maturitní zkouška

Písemné práce z českého jazyka a literatury budou opravovat externí hodnotitelé jmenovaní CERMAT. Délka trvání didaktického testu z cizího jazyka se navýší z 95 na  100 minut. Zjednoduší se možnost podání žádosti o přezkoumání průběhu a výsledku maturitní zkoušky nebo rozhodnutí o vyloučení ze zkoušky prostřednictvím předepsaného formuláře.

Závěrečná zkouška a maturita odborných škol

Od školního roku 2016/2017 se může v oborech vzdělávání zakon­ čených výučním listem písemná zkouška skládat buď na papíře, nebo elektronicky. Školy se na tuto změnu mohou postupně připravovat až do konce školního roku 2019/2020. Povinná maturita z matematiky by měla být zavedena v dalších oborech.

Po schválení této povinnosti pro žáky gymnázií a lyceí od školního roku 2020/2021 loni v prosinci, tak nejspíš vznikne tato povinnost i na většině odborných škol, a to od školního roku 2021/2022 (tedy poprvé od jarního zkušebního období 2022). Zkoušky z matematiky nebudou pouze na uměleckých, zdravotnických a na sociálních oborech. Povinná maturita z matematiky bude i na zemědělských oborech, proti čemuž ve vládě protestovala KDU-ČSL, především ministr země­ dělství Marian Jurečka.

Reforma regionálního školství

Pokud reforma financování regionálního školství bude schválena Sená­ tem, měla by vejít v platnost již letos. Systém má přinést spravedlivější rozdělování finančních prostředků. Školám bude hrazena skutečná pedagogická práce (maximální hrazenou pedagogickou práci ze státního rozpočtu stanoví vláda nařízením).

Opustí se komplikovaný systém, kdy krajským úřadům jsou poskytová­ ny finanční prostředky na základě republikových normativů a kraje dále poskytují finanční prostředky školám prostřednictvím krajských normativů. Tento systém však nepostihuje specifika jednotlivých regionů a mezi kraji jsou velké rozdíly ve výši finanční podpory na vzdělá­ vání ve stejném typu škol.

Nejzásadnější změnou, kterou návrh přinese, je změna financování pedagogické práce mateřských škol, základních škol, středních škol, konzervatoří a školních družin, u nichž bude stanoven prováděcími předpisy maximální rozsah přímé pedagogické činnosti hrazený ze státního rozpočtu.

Stanovené maximum bude vyjadřovat stav umožňující poskytování vzdělává­ ní v potřebné kvalitě a bude jasně a jednoznačně odvozeno u mateř­ ských škol a školních družin od po­ čtu jejich tříd, respektive oddělení a u základních a středních škol od počtu žáků ve třídě.

„Skončí tak nesmyslné hony na udržení žáků za každou cenu včetně těch, kteří nedosahují dostatečně kvalitních výsledků ve vzdě­ lávání,“ uvedla ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová.

Rozpis rozpočtu bude tedy nově pro výše uvedené školy a školní družiny provádět přímo MŠMT, nikoliv krajské úřady prostřednictvím krajských normativů. Při rozdělování peněz se díky tomu zohlední rozdílná velikostní a oborová struktura škol v krajích, finanční náročnost podpůrných opatření a rozdílná platová úroveň pedagogů v jednotlivých školách.

Novela tak umožní spravedlivé ohodnocení učitelů a školy dostanou peníze podle skutečného rozsahu poskytovaného vzdělávání. Tyto změny ve způsobu financování by měly začít platit začátkem roku 2019. Stávající systém financování prostřednictvím normativů na žáka zůstane zachován pro financování soukromých a církevních škol. Novela chce také posílit práva pedagogů a zlepšit jejich pracovní podmínky.

Zavádí proto kategorii zvlášť závažných porušení, například slovních a fyzických útoků na pracovníky školy. Takové projevy by se nově povinně trestaly vyloučením žáka ze školy. Posílí se také oznamovací povinnost ředitelů ve vztahu k orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Součástí novely je také úprava podmínek pro skládání zkoušky z českého jazyka pro studenty, kteří získali vzdělání mimo ČR.

Další letošní návrhy

Očekává se vyhlášení šablon pro střední a vyšší odborné školy v objemu jedné miliardy pro podporu spolupráce škol nebo zlepšování dovedností učitelů. Dále se počítá s nastavením činností a kompetencí na zavedení Národní soustavy kvalifikací a koordinací činností na projektech Kvalita další­ ho vzdělávání, Kariérové poradenství a Mistrovská zkouška. 

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video