Novinky v pracovním, obchodním a daňovém právu. Týkají se dovolené, platu i hypoték | e15.cz

Novinky v pracovním, obchodním a v daňovém právu. Týkají se dovolené, platu i hypoték

E15.cz

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vstoupit do diskuze
0

Nově počítaná dovolená, vznik takzvaného sdíleného pracovního místa, snížený odpočet úroků z hypotéky nebo odlišně uplatňovaná DPH u nájmů. To jsou některé z novinek v pracovním, obchodním a v daňovém právu, které začínají platit od ledna 2021. Změny stručně komentují daňoví experti ze společnosti PwC Česká republika a advokáti z PwC Legal.

Dovolená se nově počítá na hodiny

Novela zákoníku práce mění způsob, jakým se počítá nárok na dovolenou a její čerpání. Volno, na které vznikne nárok v roce 2021, bude nově čerpáno v přepočtu na hodiny, a nikoli v přepočtu na pracovní dny, jak tomu bylo doposud. Jedním z hlavních cílů této změny je zajistit spravedlivější čerpání dovolené například u zaměstnanců, kteří mají nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobu.

Podle současných pravidel totiž zaměstnanec čerpá jeden den dovolené bez ohledu na to, zda na něj připadá kratší nebo delší směna. Nově bude zaměstnanec čerpat dovolenou v rozsahu odpovídající délce směny. V souvislosti s administrativou a nastavením systémů zaměstnavatele na nové počítání dovolené je také nutné zohlednit rozdílný přístup k převedené dovolené za rok 2020 a dovolené za rok 2021.

„Nevyčerpaná dovolená z roku 2020, kterou zaměstnavatel převede do roku 2021, bude totiž zaměstnancem stále čerpána po dnech. Pokud by zaměstnavatel i tuto dovolenou počítal podle nových pravidel v přepočtu na hodiny bez dalšího, vystavuje se například u zaměstnanců s nerovnoměrným rozvržením pracovní doby riziku, že zaměstnanci poskytne méně dovolené, než na kterou má nárok,“ vysvětluje advokát PwC Legal Miloš Sochor.

Nový institut: Sdílené pracovní místo

Pro zvýšení flexibility pracovního poměru, zejména z pohledu zaměstnance, byl novelou zákoníku práce zaveden nový institut takzvaného sdíleného pracovního místa. Jeho úprava v zákoníku práce není příliš rozsáhlá, a proto vznikne prostor pro široký výklad týkající se užití tohoto nového institutu.

Za sdílené pracovní místo je považován takový pracovní režim, který si nejméně dva zaměstnanci organizují v zásadě sami a střídají se s totožným druhem práce na jedné pracovní pozici. Samozřejmě nesmí celkově překročit stanovenou nebo sjednanou týdenní pracovní dobu.

„Zaměstnanci si mohou touto formou nezávisle dohodnout styl a režim práce a lépe skloubil své pracovní a mimopracovní aktivity bez výrazného zásahu zaměstnavatele. Zaměstnavatel bude moci využít institut pro snížení administrativy spojené s rozvrhem pracovní doby a možností zúžit počet pozic v rámci firmy. Nevýhodou je nutnost sjednat důkladné a precizní podmínky předávání práce, úkolů a jejich kontrolu zaměstnavatelem. Proto předpokládáme, že použití této novinky se uplatní na méně náročné profese a práce,“ komentuje novinku advokát PwC Legal Petr Glogar.

Změny ve vyplácení zisku

Novela zákona o obchodních korporacích (ZOK) mění pravidla pro vyplácení zisku. Zisk a jiné vlastní zdroje podle účetní závěrky lze rozdělit do konce účetního období následujícího po účetním období, za něž byla účetní závěrka sestavena. Novela ZOK rovněž upravuje, že záloha na podíl na zisku se vrací do tří měsíců ode dne, kdy řádná nebo mimořádná účetní závěrka byla nebo měla být schválena, a to pro případ, že by zálohy převyšovaly „konečný“ podíl na zisku.

Současně jedním dechem novela řeší i situace, kdy zisk vyplatit nelze. To nastává v případech, kdy se vlastní kapitál společnosti sníží pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které nelze podle zákona nebo společenské smlouvy rozdělit. Tento test byl v dosavadním znění ZOK povinný pouze pro akciové společnosti, nově bude platit i pro společnosti s ručením omezeným a družstva.

„V dnešní nepřehledné situaci a současně nestandardních výsledcích mnohých firem způsobených pandemií COVID-19 bude znalost nových pravidel pro vyplacení zisku a jiných vlastních zdrojů jistě zásadní. Je totiž nutné předejít případům, kdy by zisk byl vyplacen neoprávněně,“ uvádí změny do kontextu advokát PwC Legal Daniel Pikal.

Snížení limitu pro odpočet úroků z hypotečních úvěrů

V souvislosti se zrušením daně z nabytí nemovitých věcí dochází od 1. ledna 2021 k významné změně týkající se uplatnění úroků z hypotéky. U hypotečních úvěrů, které byly použity na financování bytové potřeby obstarané od 1. ledna 2021, dojde ke snížení maximálního ročního limitu pro odpočet úroků z hypotečních úvěrů z dosavadních 300 tisíc korun na 150 tisíc korun. To limituje zejména nové majitele dražších bytů a domů nebo dlužníky s hypotékami na kratší dobu. 

Formulace novelizovaného ustanovení zákona zatím ale vyvolává určité nejasnosti ohledně praktické aplikace a zavedení nového pojmu „obstarání bytové potřeby“. Klíčové je dle vyjádření Finanční správy posouzení, zda obstarání bytové potřeby, která je financovaná z hypotečního úvěru, započalo před lednem 2021, anebo později. Pokud k obstarání bytové potřeby došlo až po Novém roce, na takové úvěry se vztahuje již „nový“ limit 150 tisíc korun.

„Předmětem dosud probíhající odborné debaty je určení momentu obstarání bytové potřeby, tj. zdali se jedná o okamžik podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní, podpisu úvěrové smlouvy, podpisu kupní smlouvy nebo až o moment právních účinků zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí,“ upřesňuje dosavadní nejasnosti Tomáš Hunal, partner PwC Česká republika.

Prodloužení časového testu pro osvobozený prodej některých nemovitostí 

K uplatnění osvobození od daně z příjmů v případě prodeje vybraných nemovitých věcí, například rekreačních staveb či lesů, bude nově nutné splnit časový test 10 let mezi nabytím vlastnického práva a prodejem nemovitosti. Dosud platil časový test pět let.

„Novinkou je možnost osvobození tohoto příjmu, i když neuplyne časový test, a to v případě, že poplatník použije získané prostředky na obstarání vlastní bytové potřeby. Tato možnost osvobození doposud platila zejména pro prodej domu či bytu, ve kterém měl poplatník své bydliště méně než dva roky před prodejem,“ dodává partner PwC a daňový expert Tomáš Hunal.

Dvouletá lhůta zůstává pro osvobození příjmů z prodeje domu či bytu, ve kterém měl poplatník své bydliště déle než dva roky bezprostředně před prodejem. Prodloužení časového testu se týká nemovitostí pořízených od 1. ledna 2021, rozhodující je datum podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí.

Uplatňování DPH u nájmu nemovitostí určených k bydlení

Od nového roku bude omezena možnost pronajímatelů, plátců DPH, zdaňovat pronájem nemovitostí k bydlení jiným plátcům DPH pro účely jejich podnikání. Nově takto nebude možné zdaňovat stavby určené zcela nebo převážně k bydlení včetně přilehlých pozemků a souvisejícího práva stavby.

Takové pronájmy budou ze zákona od DPH osvobozeny. Vzhledem k absenci souvisejících přechodných ustanovení se toto pravidlo uplatní na všechny trvající a nově uzavřené nájemní vztahy tohoto typu. 

„Pronajímatelům tedy doporučujeme prověření dopadů této změny na nárok na odpočet DPH na vstupu. A to jak u budoucích přímých nákladů a související režie, tak i u nákladů souvisejících s pořízením nebo technickým zhodnocením dotčených nemovitostí,“ říká partner PwC a expert na nepřímé daně Martin Diviš.

Záloha na daňový odpočet

Novela daňového řádu umožní daňovým subjektům automatický nárok na zálohu na odpočet DPH ve výši, kterou správce daně nehodlá prověřovat, pokud bude správcem daně zahájena daňová kontrola nebo postup k odstranění pochybností. Nárok na zálohu na daňový odpočet vzniká při minimální částce 50 tisíc korun a bude vyplacen bez žádosti do 15 dnů ode dne předepsání do evidence. 

Cílem této změny je, ve světle související judikatury, umožnit vyplatit plátcům DPH dílčí, nespornou část nadměrného odpočtu v situaci, kdy je nadměrný odpočet jako celek prověřován a nebyl dosud vyměřen. 

„Plátci DPH tak dostanou možnost disponovat dříve finančními prostředky, které za stávající právní úpravy zůstaly ve státní kase neúměrně dlouho,“ vysvětluje partner PwC Česká republika Martin Diviš.

Na daňové přiznání bude více času, podáte-li ho on-line

Daňový řád od ledna 2021 mění koncepci prodlužování lhůt pro podávání daňových přiznání. Základní tříměsíční lhůta bude automaticky prodloužena na čtyři měsíce, pokud bude přiznání podáno elektronicky. Prodloužení ze zákona o tři měsíce při zastoupení poradcem již nebude potřeba dopředu zajišťovat uložením plné moci. Bude stačit, když plnou moc správce daně obdrží nejpozději současně s přiznáním. K prodloužení pak dojde automaticky. 

Na druhou stranu pokud bude daňový subjekt očekávat přeplatek, nebude zastoupení poradcem na překážku, pokud přiznání podá před uplynutím základní tříměsíční lhůty. Dnes se i v těchto případech lhůta automaticky prodlužuje a tím se oddaluje okamžik vyplacení přeplatku. Nová pravidla se použijí již při podávání přiznání za rok 2020. 

„Novela přináší zásadní zjednodušení při ukládání plných mocí poradců. Aby se základní lhůta pro podání daňového přiznání prodloužila na šest měsíců, bude stačit, když se plná moc podá zároveň s přiznáním,“ hodnotí změnu advokátka PwC Legal Zuzana Hájková.

Autor: E15.cz

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah