Podniky mohou žádat o dotace na elektromobily. Podmínky, nároky a jak podat žádost

Hyundai Kona Electric

Hyundai Kona Electric Zdroj: Hyundai

Dohromady až 1,65 miliardy korun mohou čeští podnikatelé získat na nákup bezemisních vozidel, tedy bateriových elektromobilů nebo vozů na vodík. Program nazvaný „Záruka Elektromobilita – I. výzva“ spouští ministerstvo průmyslu a obchodu už v prosinci. Jak bude podpora probíhat? Odpovídáme na nejčastější otázky podle pravidel stanovených v programu.

Kdo ná nárok na finanční podporu?

Podpora nerozlišuje žadatele podle velikosti, o příspěvek se tak mohou ucházet malé, střední i velké podniky. Příjemce podpory musí být registrován jako poplatník daně z příjmu. Vyloučené jsou pouze ty podniky, které jsou vlastněny územněsprávními celky. V den podání žádosti a v den uzavření smlouvy o záruce musí žadatel splňovat řadu podmínek, které naleznete v tabulce níže.

Další podmínky pro získání dotace na elektromobil

Aby se mohla ucházet o dotaci na elektromobil v roce 2024 a 2025, musí žádající právnická osoba splňovat následující požadavky:

 • Musí být malým, středním, nebo velkým podnikem.
 • Musí mít zapsány skutečné majitele v evidenci skutečných majitelů podle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů.
 • Musí být oprávněn k podnikání na území České republiky v ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování je realizován projekt.
 • Musí být osobou, u níž poskytnutí podpory není v rozporu se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů a dalších souvisejících předpisů.
 • Má uzavřena minimálně poslední dvě účetní období.
 • Nesmí naplňovat znaky úpadku dle ustanovení § 3 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů (v případě odštěpného závodu zahraničního podniku podle právního řádu v zemi, kde má podnik sídlo).
 • Nesmí mít nevypořádané nedoplatky vůči vybraným institucím a poskytovatelům podpory z programů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie; posečkání s úhradou nedoplatků nebo dohoda o úhradě nedoplatků se považují za vypořádané nedoplatky.
 • Nesmí mít nedoplatky z titulu mzdových nároků svých zaměstnanců.
 • Nesmí být subjektem, proti jehož majetku je vedena exekuce.
 • Nesmí být v likvidaci.
 • Nesmí být subjektem, u něhož bylo rozhodnuto o úpadku dle ustanovení § 136 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů (v případě odštěpného závodu zahraničního podniku podle právního řádu v zemi, kde má podnik sídlo); pokud je soudem povolena reorganizace, která je podnikem splněna, nenahlíží se na něj jako na podnik v úpadku.
 • Nesmí mít peněžitý dluh vzniklý na základě příkazu k vrácení finančních prostředků vydaného po předchozím rozhodnutí komise, že podpora byla protiprávní a neslučitelná se společným trhem.
 • Nesmí být subjektem, kterému byl soudem či správním orgánem uložen zákaz činnosti týkající se provozování živnosti.
 • Nesmí být podnikatelem v obtížích podle definice v čl. 2 odst. 18 Nařízení GBER.
 • Nesmí v souvislosti s jeho osobou existovat střet zájmů ve smyslu článku 61 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet unie (dále také jen „Finanční nařízení“).

Kdo na podporu nemá nárok?

Podporu nezískají žadatelé, kteří se pohybují v oboru výroby zbraní a střeliv, finančnictví a pojišťovnictví, heren, kasin a sázkových kanceláří. Neuspějí organizace sdružující osoby za účelem prosazování společných zájmů ani ti žadatelé, kteří by porušovali princip rovných příležitostí mužů a žen, diskriminovali na základě rasy, etnického původu, náboženského vyznání, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace.

Na nákup silničních vozidel jakých kategorií může podnikatel získat podporu?

Podpořené mohou být osobní vozy kategorie M1 a nákladní vozy kategorie N1 a N2 do 4,25 tuny. Podpora se vztahuje na bateriové elektromobily (BEV) a na vozidla na vodíkový pohon (FCEV).

Na jaké vozy se podpora nevztahuje?

I když se jedná o osobní bateriový elektromobil, podporu nezíská, pokud je jeho pořizovací cena vyšší než 1,5 milionu korun bez DPH. Podpora se také nevztahuje na plug-in hybridní vozy (PHEV) nebo na hybridy (HEV) stejně jako na vozy zemědělské prvovýroby (kategorie A 01, A 02, A 03).

Odkdy dokdy je možné o podporu žádat?

Výzvu spustí ministerstvo průmyslu a obchodu v prosinci. Žádosti bude přijímat až do 30. září 2025, pokud se do té doby nevyčerpá objem alokovaných prostředků Evropské unie ve výši 1,65 miliardy korun. „Očekáváme, že se celá podpora beze zbytku a rychle vyčerpá, s největší pravděpodobností již v průběhu roku 2024,“ uvedl v rozhovoru pro e15 vrchní ředitel sekce fondů EU na ministerstvu průmyslu a obchodu Marian Piecha.

Jaká je výše finančního příspěvku?

V případě osobních vozidel kategorie M1 může příspěvek činit až dvě stě tisíc korun na jedno vozidlo. Množství vozidel není omezené, podpora jednomu žadateli je nicméně omezena podle pravidel de minimis. U nákladních vozidel kategorie N1 je strop příspěvku nastaven na 250 tisíc, u kategorie N2 a vodíkových vozů pak na tři sta tisíc na vůz. Příspěvek bude vyplácen přímo na účet příjemce podpory po registraci vozidla a po předložení kupní smlouvy, dokladu o uhrazení kupní ceny podle této smlouvy a osvědčení o registraci vozidla.

Kde a jak podat žádost?

Žádosti o podporu budou přijímat všechny pobočky i regionální pracoviště Národní rozvojové banky. Žádost o podporu musí obsahovat vyplněný formulář, přílohu „Projekt žádosti o podporu“ a kopii smlouvy o úvěru. Legislativní úkony by měly být schopny vyřídit i leasingové společnosti, u kterých zájemce o podporu vůz pořizuje.

Jaké vyplývají úspěšnému žadateli o podporu povinnosti?

Příjemce podpory je povinen kdykoli na požádání umožnit přístup do svého sídla mimo jiné pracovníkům Národní rozvojové banky, ministerstev průmyslu a obchodu, financí a orgánů Evropské komise i dalších subjektů. Příjemce musí efektivně předcházet situacím, které by mohly vést k závažným nesrovnalostem, tedy podvodům, korupci, dvojímu financování nebo střetu zájmů. Rozvojové bance musí poskytnout informace, aby mohla případně odhalit ohrožení finančních zájmů Evropské unie.