Kupní smlouva na auto, motorku | Vzor ke stažení ZDARMA | e15.cz

Kupní smlouva na automobil či motocykl - Vzor ke stažení

Vzor: Kupní smlouva na auto
Vzor: Kupní smlouva na auto
• 
ZDROJ: Grafika E15

var

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vstoupit do diskuze
0

Pro prodávajícího je samozřejmě výhodné nejprve obdržet kupní cenu a až poté provést odhlášení a přihlášení vozidla a následně vozidlo předat kupujícímu. Je však možné využít pro úhradu ceny složení kupní ceny kupř. do úschovy advokáta, který prostředky vyplatí teprve poté co bude do evidence silničních vozidel zapsán nový majitel a vozidlo bude předáno kupujícímu.

Vzor jako takový obsahuje pouze obecná ujednání stran, nastavená v tomto případě výhodněji pro prodávajícího, a lze jej použít pro účely koupě motorového vozidla i motocyklu.

Ve smlouvě je nutné věnovat zvláštní pozornost specifikaci vozu, a to včetně jeho technického stavu. Současně je potřeba upozornit na to, že pro přepis vozidla v evidenci silničních vozidel, je zapotřebí součinnosti obou smluvních stran.

Je dobré si dát pozor také na to zdali vozidlo není součástí společného jmění manželů, jelikož v takovém případě je zapotřebí obstarat i souhlas druhého manžela s prodejem vozidla.

Každá kupní smlouva tak bude v něčem jiná, a je tak vždy nejbezpečnějším postupem využít služeb advokáta, který smlouvu vytvoří na míru požadavkům a zájmům svého klienta.

Stáhnout: Kupní smlouva – vzor smlouvy >>>

Upozorňujeme, že jde o obecný a základní vzor dokumentu, který musí být pro použití v konkrétním případě dále upraven. Autoři nepřebírají žádnou odpovědnost za chybné využití těchto vzorů.

Tento vzor smlouvy pro Vás připravila advokátní kancelář FORLEX s.r.o. (LinkedIn společnosti), poskytující poradenství na nejvyšší úrovni v oblasti obchodních vztahů v České republice i v zahraničí.

kupní smlouva

uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

(„Občanský zákoník“), („Smlouva“)

Smluvní strany

Jméno a příjmení / název: ___________________________________________________________________ Datum narození / IČO: ___________________________________________________________________

Bydliště / sídlo: ___________________________________________________________________

(„Prodávající“)

a

Jméno a příjmení / název: ___________________________________________________________________ Datum narození / IČO: ___________________________________________________________________

Bydliště / sídlo: ___________________________________________________________________

(„Kupující“ a společně s Prodávajícím „Strany“)

1. předmět smlouvy

1.1 Prodávající je výlučným vlastníkem osobního automobilu:  Tovární značka a typ: ___________________________________, 

registrační značka: ___________________________________, 

VIN: ___________________________________, 

barva: ___________________________________,

stav tachometru ___________________________________,

další popis stavu ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(„Předmět koupě“).

1.2 Prodávající touto Smlouvou prodává Předmět koupě Kupujícímu a převádí na Kupujícího vlastnické právo k Předmětu koupě. Kupující touto Smlouvou Předmět koupě od Prodávajícího kupuje do svého výlučného vlastnictví a zavazuje se uhradit Prodávajícímu dohodnutou kupní cenu dle čl. 2 této Smlouvy.

2. kupní cena

2.1 Strany se dohodly, že kupní cena za Předmět koupě je stanovena ve výši _____________________ Kč vč. DPH („Cena“).

2.2 Kupující se zavazuje uhradit Cenu na účet Prodávajícího nejpozději do tří (3) kalendářních dnů ode dne uzavření této Smlouvy, a to bezhotovostně na účet Prodávajícího č. ___________/______ vedený u _____________________.

2.3 V případě prodlení s úhradou Ceny je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši _______% z dlužné částky za každý den prodlení.

3. práva a povinnosti stran

3.1 K předání a převzetí Předmětu koupě dojde na adrese ______________________________________________, v termínu dle dohody Stran, a to nejdříve tehdy, kdy bude Cena v plné výši uhrazena.

3.2 Kupující podpisem této Smlouvy prohlašuje, že je plně seznámen s technickým stavem Předmětu koupě včetně všech případných vad Předmětu koupě a počtu najetých kilometrů, a že jej v tomto stavu bez výhrad přebírá. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že Prodávající vzhledem ke stáří a stavu Předmětu koupě, neposkytuje Prodávající na Předmět koupě žádnou záruku a neodpovídá za žádné vady Předmětu koupě.

3.3 Strany se zavazují bez zbytečného odkladu po podpisu této Smlouvy a úhradě Ceny, odhlásit a přihlásit Předmět koupě na příslušném úřadě. Odhlášení a přihlášení Předmětu koupě na příslušném úřadě a včetně zajištění evidenční kontroly provede na své náklady Kupující, a to na základě plné moci Prodávajícího, kterou mu Prodávající vystaví nejpozději do tří (3) kalendářních dnů od úhrady Ceny.

3.4 Strany se zavazují poskytnout si nezbytnou součinnost při odhlášení/přihlášení Předmětu koupě na příslušných úřadech.

4. OSTATNÍ USTANOVENÍ

4.1 Tato Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá Strana obdrží po jednom.

4.2 Měnit a doplňovat tuto Smlouvu lze pouze písemnými dodatky, jež podepíší obě Strany.

4.3 Práva a povinnosti výslovně neupravené touto Smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

4.4 Strany se tímto zavazují jednat v souladu s oprávněnými zájmy druhé Strany a účelem této Smlouvy a učinit veškeré právní úkony nezbytné pro plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy. Je-li nebo stane-li se jedno nebo více ustanovení této Smlouvy z jakýchkoliv důvodů neúčinným či neplatným, nebude tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení této Smlouvy.

4.5 Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné nebo neúčinné ustanovení nahradí ve lhůtě 14 dnů od výzvy druhé Smluvní strany ustanovením platným a účinným, které svým obsahem v nejvyšší možné míře odpovídá nahrazenému neplatnému či neúčinnému ustanovení.

4.6 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu.

4.7 Strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Smlouvy, a že tuto Smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Místo:                    Místo:

Datum:                  Datum:

Za Prodávajícího Za Kupujícího ____________________________________________________

  ____________________________________________________

Autor: var

Smlouvy na E15.cz - vzory ke stažení

Stáhněte si online vzory smuv na E15.cz zdarma. Nabízíme vám vzory vytvořené právními experty pro řadu situací. Udělujete někomu plnou moc? Hodila by se vám pracovní smlouva na DPČ nebo DPP? Chybí vám nájemní smlouva na byt, darovací smlouva, nebo třeba smlouva na dílo? Potřebujete dát například výpověď z pracovního poměru? Vzor smlouvy můžete snadno stáhnout a vyplnit.

Stáhněte si zdarma a bez registrace vzory:

Darovací smlouva na nemovitost

DPP: Dohoda o provedení práce

DPČ: Dohoda o provedení činnosti

Nájemní smlouva na byt

Kupní smlouva na automobil nebo motocykl

Odstoupení od kupní smlouvy

Plná moc

Výpověď z pracovního poměru

Smlouva o dílo

Mzdová kalkulačka