Lex Covid přináší ochranu podnikatelů před insolvencí i mimořádné moratorium

oddlužení, peníze, dluhy

oddlužení, peníze, dluhy

koronavirus
Ilustrační foto
Ilustrační foto
4
Fotogalerie

Nepříznivým dopadům epidemie koronaviru SARS CoV-2 v oblasti insolvencí a exekucí se snaží zabránit zákon nazývaný Lex Covid. Předpis byl v pátek 24. dubna vyhlášen ve Sbírce zákonů pod číslem 191/2020 Sb. Cílem právní úpravy je podat pomocnou ruku dlužníkům zasaženým pandemií koronaviru a ochránit je – byť dočasně – před insolvencí.

Insolvenční prázdniny

Lex Covid přináší některé změny v insolvencích a exekucích. Až do 31. srpna 2020 nemůže věřitel podat na dlužníka insolvenční návrh. K takovému návrhu se nebude přihlížet, o čemž soud věřitele vyrozumí usnesením. Na začátku září však může věřitel podat nový insolvenční návrh, kterým tentokrát již insolvenční řízení zahájeno bude.

Na přechodnou dobu je pozastavena povinnost podnikatelů a jejich statutárních orgánů podávat dlužnický insolvenční návrh, a to bez hrozby sankční odpovědnosti za škodu způsobenou pozdním podáním. Přechodná doba skončí po uplynutí šesti měsíců od ukončení nebo zrušení mimořádných opatření při epidemii, nejpozději však 31. prosince 2020.

Mimořádné moratorium

Protože obrana proti podání insolvenčního návrhu neochrání dlužníka před individuálním vymáháním pohledávek věřitelů prostřednictvím exekuce nebo mimo ni, přichází Lex Covid s institutem mimořádného moratoria.

„Mimořádné moratorium se dotkne podnikatelů, kteří se nachází v úvodních fázích insolvenčního řízení. To podnikatelům nabízí prostor překonat hrozící úpadek tím, že zabrání rozhodnutí o úpadku, ochrání je před provedením exekucí a zachová nezbytné smlouvy o dodávkách zboží a služeb,“ uvedl tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka s tím, že interaktivní formulář návrhu na mimořádné moratorium bude k dispozici na portálu isir.justice.cz.  

Tip: Jak si půjčit? Poradíme

Návrh na mimořádné moratorium bude moci podat pouze podnikatel, a to jak právnická, tak fyzická osoba. Podmínkou je, že dlužník nebyl v úpadku k datu 12. března 2020, tedy k okamžiku vyhlášení nouzového stavu, což musí potvrdit i v čestném prohlášení.

Plnění platebního kalendáře v oddluženích zahájených před oddlužovací novelou

Lex Covid odlehčí i dlužníkům, kteří se oddlužují plněním splátkového kalendáře, a jejich oddlužení bylo zahájeno před účinností oddlužovací novely z června 2019. „Výpadek příjmu v důsledku koronavirové situace by s sebou neměl nést riziko zrušení schváleného oddlužení,“ podotýká Vladimír Řepka. „Také by nemělo hrozit nepřiznání osvobození od dluhů po ukončení 5 let splátkového kalendáře, i pokud dlužník bez svého zavinění dosáhne nižšího než 30procentního uspokojení nezajištěných věřitelů,“ dodává.

Soud tak může dlužníka osvobodit od placení pohledávek i bez uhrazení stanoveného procenta. Časové omezení u tohoto opatření není, a tak se bude podle ministerstva týkat splátkových kalendářů dlužníků přibližně do roku 2025.

„Zrušením hranice 30 procent u starých oddlužení věřitelé zcela nečekaně ztratí jistotu, že se v budoucnu dočkají splacení dluhu v takové míře, s níž doposud právem počítali,“ upozornil prezident České asociace věřitelů Pavel Staněk. „Opatření by se nicméně mělo týkat pouze osob, které se skutečně dostaly do problémů kvůli pandemii,“ dodal. 

Dopad Lex Covid na exekuce

Do 30. června letošního roku se přerušuje výkon exekucí prodejem movitých věcí a prodejem nemovitostí za předpokladu, že má povinný v nemovitosti místo trvalého pobytu. „Výjimkou je případ, kdy jsou vymáhány pohledávky výživného, náhrady újmy způsobené ublížením na zdraví nebo úmyslným trestným činem či byl udělen příklep,“ uvádí Vladimír Řepka.

Až do konce roku bude navýšena částka, kterou může poškozený vybrat z bankovního účtu postiženého exekucí, a to na čtyřnásobek životního minima. Trvale se mění hranice výše pohledávky, pro kterou lze provádět exekuci prodejem nemovitosti, ve které má povinný trvalý pobyt. Doposud musela mít pohledávka výši alespoň 30 tisíc korun, napříště musí dosahovat minimálně 100 tisíc korun.

Další trvalé změny spočívají v nepostižitelnosti daňového bonusu či v omezení postižitelnosti odstupného. Z odstupného bude nezabavitelné minimum odečítáno tolikrát, kolik měsíčních výplat má odstupné nahrazovat.