Daňová poradna | E15.cz

Daňová poradna

Vlastním bytový dům. Jsou v něm pouze byty, největší z nich je velký 100 metrů čtverečních. Přistavuji drobnou stavbu vedle tohoto bytového domu. Dodavatel této stavby mi chce účtovat cenu včetně 20procentní DPH. Domnívám se, že to není správné. Mám pravdu?

#####Na dotazy odpovídá ing. Petr Kout, CSc. daňový poradce

?

Pokud vlastník stavby bytového domu bude vlastníkem i nové stavby a rozhodne, že nová stavba bude se stavbou bytového domu trvale užívána, pak se jedná o příslušenství bytového domu. Bytový dům podle vašeho popisu je bytovým domem pro sociální bydlení. Sazba DPH se pak řídí ustanovením § 48a zákona o DPH. Podle něj při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených s výstavbou stavby pro sociální bydlení, včetně jejího příslušenství, se uplatní snížená sazba daně. Stejný postup by byl i v případě, že by se jednalo o přístavbu, která by rozšířila půdorys stávající stavby a byla by provozně propojena se stávající stavbou bytového domu.

Při jednání vyšlo najevo, že klientka vlastní pozemek od roku 1992. Nikdy neplatila daň z nemovitostí. Co má teď udělat, aby to napravila? Jaké jí hrozí sankce od finančního úřadu?

Vaše klientka by měla podat řádné daňové přiznání na rok 2007. Daň na období před rokem 2007 už v roce 2010 finanční úřad nemůže vyměřit. Pokud se nezměnily okolnosti rozhodné pro vyměření daně (druh pozemku, výměra pozemku apod.), další přiznání podávat nemusí. Pokud by se některé rozhodné okolnosti změnily, pak by na příslušný rok, kterého se změna poprvé týká, měla podat dílčí daňové přiznání a v něm uvést změny. Finanční úřad následně daň na jednotlivé roky vyměří. K tomu může vyměřit až 10 procent navíc za pozdní podání přiznání za ty roky, na které se mělo podávat přiznání. Dále vyměří úroky z prodlení za dobu trvání dluhu na dani. Pro základní představu počítejte zhruba 15 až 16 procent.

Trezorové skříně v „normální“ budově (tedy ne například v bance) jsou samostatnou movitou věcí, i když jsou pevně spojeny se stavbou. Zařazují se do 3. odpisové skupiny s minimální dobou odpisování 10 let. Mimořádné odpisování použít nelze právě proto, že majetek patří do 3. odpisové skupiny.

Osobní automobil koupený koncem června 2010 má přidělenu registrační značku až v červenci 2010. Můžeme i přesto u něj uplatnit mimořádné odpisování na 24 měsíců?

Pokud je vozidlo zapsáno do registru vozidel až v červenci, je uvedeno do užívání podle účetních předpisů až v červenci. Není tedy ani hmotným majetkem pro účely zákona o daních z příjmů. Proto nelze použít mimořádné odpisy, ale pouze odpisování s minimální dobou odpisování pět let.

V letech 2007–2008 jsme tvořili rezervu na opravu střechy nemovitosti. V roce 2009 jsme chtěli střechu opravit a stavbu prodat. Vzhledem k nedostatku peněz stavbu prodáváme bez opravy střechy v letošním roce. Stavbu jsme vedli v účetnictví jako zboží. Příjem z prodeje stavby zdaníme a rezervu zrušíme a zdaníme v roce 2010. Je náš postup správný? Setkali jsme se i s jinými názory.

Váš postup je správný jen v tom, že výnos z prodeje po odpočtu příslušných prokázaných nákladů zdaníte daní z příjmů. Protože jste ale stavbu evidovali jako zboží, neměli jste právo tvořit rezervu na opravu střechy této stavby. To lze pouze u hmotného majetku. Pokud jste tvorbu rezervy zahrnuli do daňových nákladů, musíte opravu chybného postupu provést dodatečnými daňovými přiznáními za roky 2007 a 2008.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!