Realitní poradna | E15.cz

Realitní poradna

Před dvěma měsíci jsem uzavřel nájemní smlouvu a nastěhoval se do bytu. Před několika dny jsem v televizi viděl reportáž, jak exekutor zabavil několik předmětů v bytě nájemce, na něhož však žádná exekuce nebyla vyhlášena. Důvodem bylo, že dlužník v daném bytě bydlel před současným nájemcem a měl v občanském průkazu jako trvalé bydliště uvedenou svoji původní adresu. Postupoval exekutor v souladu se zákonem?

#####Tato rubrika vzniká ve spolupráci s Asociací realitních kanceláří ČR

? Jak se v takové situaci bránit, resp. jak jí předejít, když přece nemohu ovlivnit (pokud vím), zda si bývalý nájemce zruší trvalé bydliště, i když mu již skončil nájemní vztah?

Případy, kdy exekutor sepsal movité věci, které se nacházely v bytě, v němž se dlužník fakticky vůbec nezdržoval či tam byl pouze formálně přihlášen k trvalému pobytu, nejsou bohužel nijak ojedinělé. Údaj o trvalém pobytu by pro exekutora měl být pouze dílčím faktorem poukazujícím na možné místo pobytu povinného. Doporučujeme tedy předložit jednak ukončení předchozí nájemní smlouvy a předávací protokol přímo exekutorovi, resp. vykonavateli. Pokud se vám však skutečnost, že se povinný na místě svého trvalého pobytu nezdržuje a ani zde nemá žádné své movité věci, nepodaří prokázat přímo příslušnému exekutorovi a ten přistoupí k provedení soupisu movitých věcí, je nutné se svého práva následně domáhat soudní cestou – tzv. vylučovací žalobou a předložit soudu důkazy o svém vlastnictví (stvrzenky, smlouvy o nabytí majetku, svědecké výpovědi apod.).

*Mgr. Hana Pačesová, Mašek advokáti s. r. o.*

Chtěl bych absolvovat kurz, kde bych si zdokonalil své znalosti potřebné pro činnost realitního makléře. Různé vzdělávací agentury nabízejí takové kurzy s tím, že absolventi obdrží osvědčení, že se stali certifikovanými realitními makléři, či jiná podobná osvědčení. Je možné, aby absolventi kurzů dostávali osvědčení s textem podle uvážení školicího střediska, nebo je udělování osvědčení, certifikátu o absolvování kurzů nějak upraveno určitým právním předpisem?

Činnost realitního makléře je v České republice volná živnost, k jejímuž výkonu není potřeba vůči státním orgánům prokazovat specifickou praxi nebo vzdělání. Tato situace nepřispívá ke kvalitě služeb na realitním trhu. Proto některé významné subjekty realitního trhu přistoupily k certifikaci makléřů, ať už za pomoci ISO standardů nebo vahou své autority. Osvědčení tedy bude mít pro vás obchodní význam, pokud budete certifikován asociací nebo subjektem, který má na trhu realit váhu a tradici a je všeobecně znám. Textace osvědčení pak nesmí uvádět v omyl, například se nesmí odvolávat na organizaci, která sice zaručí respekt na trhu, avšak neposkytla souhlas k vydávání osvědčení pod její záštitou.

*Mgr. Šimona Mašková, Mašek advokáti s. r. o.*

V odpovědi předpokládám, že kabely jsou funkční a aktivně využívané pro dodávku signálu satelitní TV. Doporučuji se nejdříve obrátit na provozovatele kabelové sítě, resp. poskytovatele služby. Mám za to, že odstranění nebo přemístění kabelové sítě nebude možné bez dohody s ním, neboť má podle zákona o elektronických komunikacích (č. 127/2005 Sb.) povinnost poskytovat smluvenou službu. Pokud by došlo k přerušení této služby zásahem zvenčí, například stavbou, šlo by podle tohoto zákona o rušení provozu elektronických komunikačních zařízení a sítí.

Kromě občanskoprávních důsledků (uplatnění náhrady škody, která by provozovateli vznikla například z důvodu poskytnutí slevy koncovým uživatelům za dočasné přerušení vysílání apod.) by bylo možno věc řešit jen dohodou nebo, po projednání s Českým telekomunikačním úřadem, by věc rozhodl příslušný stavební úřad. Případné řešení problematiky úhrady nákladů za přemístění kabelů apod. ponechám až po vyjádření provozovatele kabelů, neboť tato otázka přesahuje rámec běžné odpovědi.

*Mgr. Šimona Mašková, Mašek advokáti s. r. o.*

Kupuji pozemek prostřednictvím realitní kanceláře. Požádala jsem při předání pozemku o geodetické zaměření, abych měla jistotu, že hranice pozemku nejsou posunuté. Makléř mi sdělil, že geodetické zaměření není součástí provize a že pro předání pozemku stačí, aby mi pouze předal parcelu podle parcelního čísla. Není mi jasné, jak mi prokáže, že parcelní číslo se nachází na pozemku, který mi předává, pokud není geodetické zaměření. Prosím můžete mi poradit, jestli na toto geodetické zaměření mám jako kupující právo a jaké doklady můžu požadovat při koupi pozemku?

Z vašeho dotazu nevyplývá, zda pozemek, který hodláte zakoupit, je v terénu vyznačen oplocením či jeho vytyčením geodetickými značkami tak, jak uvedeno níže. Nicméně pokud se jedná o pozemek, který je ve smyslu platného zákona číslo 344/1992 Sb. (katastrální zákon), v platném znění, v katastru, jako souboru údajů o nemovitostech v České republice (dále jen „nemovitosti“) zahrnující jejich soupis a popis a jejich geometrické a polohové určení, evidován jako pozemek v podobě parcely, obsahuje příslušný údaj v katastru nemovitostí o tomto pozemku jeho geometrické určení a polohové určení, jeho druh, číslo a výměru, kdy v katastrálním operátu jsou příslušné geodetické informace o tomto pozemku. Z tohoto pohledu se jeví další geodetické zaměření jako nadbytečné.

Pokud se týká vlastního umístění pozemku v terénu, jeho hranice by měly být označeny způsobem uvedeným v § 88 prováděcí vyhlášky k výše uvedenému zákonu, a to vyhlášky číslo 26/2007 Sb. Pokud se týká umístění předmětného pozemku v terénu, lze doporučit, aby vám na místě samém byly ukázány lomové hranice pozemku s jejich označením tak, jak uvedeno z citovaného předpisu. Pokud takovéto hranice vyznačeny nejsou, lze doporučit, aby bylo z vaší strany požadováno jejich umístění způsobem podle uvedeného předpisu a dalších souvisejících předpisů.

Pro úplnost je třeba upozornit na skutečnost, že zemědělské a lesní pozemky, jejichž hranice v terénu neexistují a jsou sloučeny do větších půdních celků, se způsobem uvedeným neoznačují. V takovém případě pak nezbývá než se spolehnout na dobrou víru v údaje v katastru, popřípadě požadovat umístění výše uvedených značek i v tomto případě, zde však mohou být diskuse o nákladech, které v této souvislosti s takovýmto vytyčením hranic vzniknou. K předmětu koupě doporučujeme vyžadovat nabývací titul, originální výpis z katastru nemovitostí a snímek pozemkové mapy k danému pozemku.

*JUDr. Roman Hodoši, Brno*

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!