Státní podpora bydlení naráží na omezené finanční možnosti | E15.cz

Státní podpora bydlení naráží na omezené finanční možnosti

Současná fiskální strategie vlády směřující ke snížení rozpočtového deficitu a ozdravění veřejných financí se v letošním roce projevila i v oblasti státní bytové politiky. Rozpočet Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB) na rok 2011 snížil objem celkových výdajů fondu na třetinu oproti průměru předchozích let.

Současná fiskální strategie vlády směřující ke snížení rozpočtového deficitu a ozdravění veřejných financí se v letošním roce projevila i v oblasti státní bytové politiky. Rozpočet Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB) na rok 2011 snížil objem celkových výdajů fondu na třetinu oproti průměru předchozích let.

Fond bydlení pro letošní rok počítá pouze s poskytováním nízkoúročených úvěrů a záruk, omezené finanční prostředky prakticky vyloučily realizaci dotačních programů. V menší míře se restrikce výdajů dotkla dotačních programů realizovaných přímo ministerstvem pro místní rozvoj. I na tyto programy však může MMR ze své kapitoly použít zhruba o 100 milionů korun méně než v loňském roce. Nástrojem podpory investic do bydlení, kterého se změny zatím netýkají, je daňová úleva pro fyzické osoby při pořízení vlastnických forem bydlení, tedy možnost odpisu úroků zaplacených za hypoteční úvěry a úvěry ze stavebního spoření od základů daně z příjmů.

#####Pokračuje úvěrová podpora mladým lidem

Státní fond rozvoje bydlení poskytuje i v letošním roce úvěry mladým lidem podle podmínek stanovených nařízením vlády č. 616/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Žadatelem o tento druh podpory může být občan žijící v manželství, pokud alespoň jeden z manželů v roce podání žádosti ještě nedosáhne 36 let věku, nebo i samostatná osoba splňující uvedený věkový limit, pokud trvale pečuje alespoň o jedno nezletilé dítě. Úvěry jsou určeny na financování výstavby nebo koupě bytu či rodinného domku s jedním bytem, také na úhradu za převod členských práv v bytovém družstvu či splacení členského vkladu do bytového družstva, pokud je s úhradou spojeno i nabytí práva užívat družstevní byt.

Pořízení bytu není omezeno limitem podlahové plochy. Úvěr je poskytován do výše 300 tisíc korun, je splatný do 20 let s fixní úrokovou sazbou po celou dobu splácení ve výši dvě procenta. U tohoto úvěru lze dohodnout odklad splácení jistiny až o 10 let, po dobu odkladu splácí příjemce úvěru pouze úrok. Dostane-li se příjemce úvěru do potíží z vážných objektivních důvodů (ztráta zaměstnání, narození dítěte, vážné onemocnění), lze dohodnout přerušení splácení úvěru na dobu dvou let. Narodí-li se příjemci úvěru na financování výstavby nebo koupě (u jiných účelů nikoli) dítě v době od poskytnutí úvěru do jeho úplného splacení, fond sníží nesplacenou část jistiny úvěru o 30 tisíc korun.

#####Obce a města mohou žádat o dotace

[file:8839:small:right]

Státní fond rozvoje bydlení pokračuje letos i v realizaci podpory oprav a modernizací bytového fondu formou úvěrů poskytovaných za tímto účelem obcím a městům podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Z prostředků takového úvěru mohou být opravovány a modernizovány objekty určené k trvalému bydlení, tedy bytové domy i rodinné domky, nikoli ovšem rekreační stavby. Úvěr je poskytován na dobu nejdéle 10 let a je zatížen fixní úrokovou sazbou po celou dobu splácení ve výši třech procent. Prostředky úvěru lze hradit vždy nejvýše 50 procent nákladů opravy nebo modernizační akce. Úhradu nejméně 50 procent nákladů tedy musí zajistit svou spoluúčastí investor.

Obec (město) musí mít zřízen zvláštní peněžní fond vedený na zvláštním účtu u některé banky. Obec (město) může prostředků úvěru použít pro financování oprav a modernizací svého vlastního bytového fondu nebo může (a v hodnotě nejméně 20 procent musí) tyto prostředky půjčit dále ostatním neobecním (soukromým, družstevním) vlastníkům bytového fondu v obci. Za tím účelem musí mít předem řádně schválená pravidla, podle kterých úvěr ostatním vlastníkům poskytuje.

#####Připravena je i pomoc lidem v tísni

Stejně jako v předchozích letech je fond připraven pomoci i vlastníkům bytů a domů postiženým povodněmi, záplavami a sesuvy půdy. Schválený rozpočet SFRB na rok 2011 pamatuje na potřebnou rezervu pro poskytování tří typů úvěru. Občané, jejichž dům či byt byl poškozen těmito živelními událostmi, mohou získat úvěr na financování oprav až do výše 150 tisíc korun splatný do 10 let a zatížený dvouprocentní úrokovou sazbou fixní po celou dobu splácení úvěru. Obcím je poskytován úvěr na opravy poškozeného bytového fondu se symbolickou úrokovou mírou jednoho procenta při době splatnosti 10 let. Třetí typ úvěru je určen občanům, jejichž rodinný dům nebo byt byl zcela zničen, na pořízení nového bydlení. Tento úvěr je poskytován až do výše 850 tisíc korun s dobou splatnosti 20 let a s pevnou úrokovou sazbou dvě procenta.

#####Nový záruční program podpoří nájemní byty

Relativně novým programem fondu je možnost poskytnutí záruky za splácení úvěru na výstavbu nájemních bytů. Jeho realizaci umožnila novela nařízení vlády č. 370/2004 Sb. Smyslem této formy státní podpory je pomoc investorům, kteří se rozhodnou vybudovat nové byty určené pro užívání formou nájmu. Může jít o zcela novou bytovou výstavbu nebo o stavební úpravy již existujících objektů, jako jsou rekonstrukce, nástavby, vestavby. Ručení ze strany Státního fondu rozvoje bydlení může investorům usnadnit získání úvěru, popřípadě získat bankovní úvěr za příznivějších podmínek. Ručení se poskytuje za maximálně 70 procent celkové jistiny úvěru.

Zaručená část jistiny nesmí přesáhnout 1,5 milionu korun na jednu budovanou bytovou jednotku. Pokud by investorem byla obec a součástí stavby byla i výstavba části technické infrastruktury, zvyšuje se uvedený limit zajišťované jistiny na 1,8 milionu korun. V případě, že nový byt vzniká rekonstrukcí, činí tento limit pouze 300 tisíc korun. Záruku lze poskytnout na dobu splácení úvěru, nejvýše na 40 let. O záruku mohou požádat nejen obce, ale i soukromí investoři, ať jsou jimi fyzické, nebo právnické osoby. Veškeré potřebné informace pro potenciální žadatele o některou z forem podpory nabízí Státní fond rozvoje bydlení na svých webových stránkách www.sfrb.cz. Žádosti fond přijímá průběžně a vyřizuje je v pořadí, ve kterém byly podány.

#####S dotacemi je poněkud problém

Vzhledem k omezeným zdrojům v letošním roce SFRB již nebude moci podporovat výstavbu sociálních nájemních bytů, na kterou v loňském roce poskytoval přímé nenávratné dotace. Pro investory, kteří se pro realizace projektů výstavby nájemních bytů pro sociálně potřebné občany rozhodují, však určitou naději představuje aktivita ministerstva pro místní rozvoj. Ministerstvo připravuje nové nařízení vlády, kterým by vláda stanovila podmínky pro stejný cíl, tedy pro podporu výstavby takových bytů, nikoli však již formou dotací, ale formou přímého zvýhodněného úvěru z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení. Podaří-li se ministrovi pro místní rozvoj ing. Jankovskému získat ve vládě souhlas s tímto záměrem, mohl by fond ještě v letošním roce náhradou za zastavený dotační program poskytovat úvěrovou podporu.

#####Zatím chybějí i peníze pro program Nový Panel

Příjem žádostí o úrokovou dotaci musel SFRB zastavit již v srpnu minulého roku, neboť byly vyčerpány možnosti loňského rozpočtu. A v letošním roce Poslaneckou sněmovnou schválený rozpočet SFRB už s dotacemi v programu „Nový Panel“ vůbec nepočítá. I přesto, že v rámci programu je dále poskytována záruka a běží dále činnost poradenských středisek, prázdná množina prostředků na úrokovou dotaci znamená zásadní ochromení celého programu.

Situace vlastníků domů je navíc komplikována také skutečností, že byl pozastaven i program „Zelená úsporám“ realizovaný resortem životního prostředí (je sice na rozdíl od „Nového Panelu“ úzce zaměřen pouze na zateplování domů, přesto podpora úspor energií podstatně usnadňovala i celkové rekonstrukce). Vzhledem k tomu, že program „Nový Panel“ plní jeden z nejdůležitějších cílů bytové politiky, vedení ministerstva pro místní rozvoj hledá velmi intenzivně možnosti pozitivního řešení vzniklého problému cestou dodatečné úpravy rozpočtu SFRB. Zatím mají investoři rekonstrukcí možnost kdykoli žádat o záruky ČMZRB, a. s.

 

Články odjinud

Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!