Základy šetrné správy ploch ve veřejných organizacích | E15.cz

Základy šetrné správy ploch ve veřejných organizacích

V době, kdy úspory hrají v plánech státních a veřejných institucí nezanedbatelnou roli, je s podivem, že úspory spojené s užíváním, správou a údržbou nemovitostí se doposud nestaly předmětem zájmu. Existují možnosti snižování nároků na plochy a energie, aniž bychom snižovali komfort?

?

Základním předpokladem pro smysluplnou úsporu spojenou s těmito procesy jsou znalosti o velikosti, množství, lokalitě, stavu a stupni využívání jednotlivých ploch různých úřadů a institucí. I zde platí to mnohokrát skloňované „nelze řídit to, o čem nic nevíme“. Porovnáváním základních a na jednotku vztažených ukazatelů (např. pracovníka, m2…) a jejich časových trendů získáme podklady pro posuzování kondice daných nemovitostí. Toto srovnání lze provádět napříč vlastním majetkem, ale lze je použít i pro srovnání s ukazateli uvnitř regionu či země, nebo dokonce porovnávat v rámci kontinentu.

Analýzou těchto údajů je možné např. určit, že konkrétní budova je průměrná ve spotřebě vody na pracovníka, ale spotřebovává nadprůměrné množství energie pro přípravu TUV (teplé užitkové vody). Tak lze určit budovy, které jsou nevhodné pro stávající typ využití, anebo naopak jsou vhodné pro aplikaci reparativních akcí. K účelům měření a porovnávání ukazatelů výkonnosti, spotřeby, kvality apod. v různých budovách, je v rámci EU připravována norma EN 15221-6, která bude pro organizace státní správy závazná. Každý informační systém, určený pro správu ploch v Evropě, se s touto skutečností bude muset vyrovnat.

#####Menší plochy znamenají i menší náklady

[file:8957:small:right]

Stát jistě potřebuje reprezentativní výjimečné prostory, pro reprezentační účely, avšak zůstává otázkou, zda takové prostory jsou pro běžný výkon a efektivní fungování státní správy nezbytné a vhodné. Firmě ušetří náklady i takzvaní teleworkers, tedy pracovníci, kteří pracují z domova nebo odjinud a prostřednictvím VPN připojení a autentizačních tokenů jsou jim zpřístupněny prostředky sítě, aniž by to mělo vliv na zvýšení bezpečnostních rizik. V takovém okamžiku nenárokují žádné potřeby pracovního místa a využijí zanedbatelné množství energie. Velice vhodné je toto uspořádání pro částečné pracovní úvazky, třeba pro matky s dětmi.

#####Finanční prostředky ušetří i CAFM systémy

Další úsporu zajistí také sdílená pracovní místa – obchodní zástupci a další pracovníci, kteří často pracují v terénu, mohou svá pracovní místa sdílet prostřednictvím rezervačních nástrojů zvaných hoteling. Snižují tak celkovou potřebnou plochu, a používají-li rezervační nástroje, je možné jim taková místa vyhradit buď na centrále organizace, nebo v nejblíže dostupném úřadě. Dalším bodem je správa portfolia nemovitostí a správa ploch používané s cílem minimalizace plošné potřeby a dosažení takové flexibility, která umožní snadno a s nízkými náklady reagovat na změny potřeb, jinými slovy CAFM SW. Správa ploch takového systému poskytuje množství reportů určených ke vzájemnému porovnávání jejich charakteristik, indexů a trendů.

Vhodně navržená je skupina indikátorů (skladba překračuje možnosti tohoto článku, ale jejich příklady lze nalézt např. na http://www.nap.edu/catalog/11226.html). Základem shromažďování a analýzy dat spojených s měřením energetické spotřeby v členění pro různé účely v provozu budovy (topení, chlazení, osvětlení, vzduchotechnika, příprava TUV, IT…) je energetický management. Tato data jsou společně s meteorologickými daty (metodika tzv. degree-day umožňuje normalizaci spotřeb vzhledem k měnícím se vnějším podmínkám) základem pro energetické analýzy. Výpočty k energetickým auditům založené nad skutečnými objemy a plochami a znalostí tepelnětechnických vlastností materiálů vnějších zdí a výplní otvorů je možné založit nad rozšířením stávajících pasportních údajů dostupných z elektronických výkresů v AutoCAD či ještě lépe v Revitu. Revit je stejně jako další moderní CAD systémy založen nad BIM (Building Information Modelling). BIM je technologie modelování včetně s ní spjaté množiny procesů k tvorbě, komunikaci a analýze stavebních modelů. Tyto systémy charakterizuje:

* Použití stavebních elementů, reprezentovaných inteligentními digitálními objekty, které „vědí“, čím jsou, a které mohou být asociovány s výpočty počítačové grafiky a s datovými atributy a parametrickými pravidly.
* Objekty obsahují data, která popisují jejich funkce, což je třeba pro analýzu a pracovní postupy s ním, jakými jsou třeba dodací podmínky, rozpočtové a cenové podmínky anebo energetická analýza.
* Konzistentní a neredundantní data, která zaznamenávají a zobrazují všechny změny ve všech požadovaných pohledech.

Data o vzájemných koordinacích, která zabezpečí, že všechny pohledy na model jsou reprezentovány koordinovaně. Měření tepelných mostů a nalezení příčin úniků tepla či chladu jsou dalším podkladem ke stanovení priorit nápravných akcí a projektů. Řízení postupu nápravných projektů a vyhodnocení jejich výsledků je integrální součástí Energetického managementu (EM) systému ARCHIBUS.

#####ARCHIBUS pomůže s optimalizací výdajů

Liberalizace trhu s plynem a elektrickou energií v EU s sebou přináší rozdělení ceny na vlastní komoditu (elektřinu, plyn…) a na její distribuci. Zatímco ceny distribuce jsou stanoveny energetickým regulačním úřadem, v cenách energetických komodit panuje konkurence. Kromě velkých hráčů, kteří působí na českém trhu, existuje i skupina obchodníků s energiemi, pro něž je tento byznys pouze obchodním artiklem. Energetický management je imperativem dnešní doby. Náklady spojené s dodávkou energií lze v administrativních budovách poměrně snadno snížit až o pětinu, bez nutnosti velkých investic. Nepoměrně obtížněji lze snižovat měrnou spotřebu energie v budově, a to komplexními opatřeními, která obvykle vyžadují nějaké investice. ARCHIBUS energetický management je právě takovým komplexním nástrojem pro vyhodnocení a optimalizaci energetických a výdajových rozhodnutí s cílem odstranění zbytečných spotřeb a snížení spotřeb nevyhnutelných.

Na rozdíl od samotných tabulek spotřeb nebo finančních softwarů pomáhá energetický management uživatelům korelovat spotřebu s měnícími se vnějšími podmínkami a shromažďovat rozsáhlé údaje o nákladech a spotřebách v reálném čase. Analýzy vykonávané nad shromážděnými daty v korelaci s plochami nejenom dávají předpoklady získat výhodnější vyjednávací pozici při jednáních s dodavateli energií a dosáhnout reálných úspor, ale umožňují také srovnání a hodnocení mezi jednotlivými budovami na základě v energetice používaných metrik. Základem EM je monitoring a analýza spotřeb jednotlivých energií a účelů jejich použití. Analýzu energetické spotřeby je možné provádět již v etapách přípravy nové budovy, kdy lze simulovat významy změny technologie či použitých materiálů k nalezení vyhovujícího řešení i z hlediska budoucích spotřeb. Stejně dobře lze navrhnout pro každou již existující budovu systém umístění tzv. chytrých měřidel, která spotřebu nejenom měří, ale také obsahují komunikační moduly, schopné zajistit sběr naměřených dat bez zásahu lidského činitele.

*Dokončení v příštím čísle*

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!