Rada EU, Evropská rada a Rada Evropy: Jak se liší a kdo v nich zastupuje Česko

Schůzka Evropské rady neboli prezidentů a premiérů EU ve Versailles

Schůzka Evropské rady neboli prezidentů a premiérů EU ve Versailles Zdroj: Reuters

Schůzka Evropské rady neboli prezidentů a premiérů EU ve Versailles
Co je Evropská rada, Rada EU a Rada Evropy?
Český premiér Petr Fiala (ODS) na setkání Evropské rady ve Versailles
Předsedou Evropské rady je Belgičan Charles Michel.
Pod Radu Evropy spadá například Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku.
7
Fotogalerie

Jsou to pojmy, které si často pletou občané, novináři a někdy i samotní politici. Tak schválně. Bude Česko od letošního července předsedat Radě Evropské unie, Evropské radě, nebo Radě Evropy? Deník E15 vám v následujícím textu vysvětlí, jaké jsou mezi těmito institucemi rozdíly a k čemu slouží.

Co je Rada Evropské unie?

  • Sídlo: Brusel
  • Zástupce: Aktuální ministr daného resortu

Funkce

Rada Evropské unie, někdy neformálně nazývaná též Rada ministrů, patří k vrcholným orgánům EU, který reprezentuje zájmy členských států. Zasedá v Bruselu a je místem, kde jsou přijímána zásadní legislativní rozhodnutí, jež se týkají celého evropského bloku. Schvaluje návrhy předložené Evropskou komisí a její členové prosazují stanoviska svých vlád.

V minulosti například rozhodovala o povinných kvótách pro přerozdělování migrantů mezi unijní státy. Rada dále koordinuje politiky unijních zemí, rozvíjí jejich společnou zahraniční a bezpečnostní politiku, uzavírá mezinárodní dohody a společně s Evropským parlamentem přijímá rozpočet EU

Zastoupení

Každá členská země je v Radě zastoupena na ministerské úrovni. Jednání Rady EU se tedy vždy účastní jeden ministr nebo státní tajemník z každé vnitrostátní vlády všech členských zemí. Který ministr, to záleží na tématu, jež se momentálně projednává. Ministři jsou oprávněni přijímat za vlády svých států závazky a mohou také hlasovat.

Systém

Systém hlasování je poměrně komplikovaný. Na základě závažnosti projednávané otázky Rada přijímá rozhodnutí buď prostou většinou (pro návrh hlasuje nejméně 14 zemí), kvalifikovanou většinou (pro návrh hlasuje 55 procent členských států, které reprezentují alespoň 65 procent obyvatelstva EU), nebo jednomyslně (pro návrh jsou všechny odevzdané hlasy). Rada může hlasovat pouze tehdy, je-li přítomna většina jejích členů.

Orgán je také charakteristický rotujícím předsednictvím. V jeho čele vždy zasedá jeden stát EU, přičemž členové se v této roli střídají po šesti měsících. Předsednická země řídí zasedání na všech úrovních Rady a jejím stěžejním úkolem je zajistit pokrok v práci na právních předpisech unie, spolupráci mezi členskými státy, řádný průběh legislativních postupů a zachování kontinuity evropského programu.

Musí se postarat o hledání kompromisů a v případě dohody členských států na nějakém řešení za ně vyjednává s ostatními evropskými institucemi, tedy zejména s Evropskou komisí a Evropským parlamentem.

Členské státy vykonávající předsednictví úzce spolupracují v rámci tříčlenných skupin, které jsou označovány jako „trojice“. Současnou trojici tvoří francouzské, české a švédské předsednictví. Češi převezmou řízení Rady Evropské unie v červenci od Francouzů. V této roli stanou teprve podruhé v historii. První české předsednictví se uskutečnilo v roce 2009.

Zejména pro menší státy je předsednictví velkou příležitostí, jak na sebe v rámci EU politicky i kulturně upozornit a prosadit své zájmy. „Během předsednictví se o dané zemi vždy více mluví a je tak možné zemi ukázat nejen v Evropě, ale i ve světě,“ říká ředitel Výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky Vít Dostál.

Co je Evropská rada?

  • Sídlo: Brusel
  • Zástupce: Premiér (v některých zemích prezident)

Funkce

Evropská rada je rovněž institucí Evropské unie, má ale jinou úlohu. Vznikla z pravidelných schůzek nejvyšších představitelů západoevropských zemí v šedesátých letech minulého století. Název Evropská rada se používá od roku 1974. Evropská rada určuje hlavní politické směřování a priority sedmadvacítky. Hledá společné postoje unijních zemí a formuluje strategii dalšího vývoje EU. Ve zkratce je tedy politickým orgánem EU, zatímco Rada Evropské unie je legislativním a výkonným orgánem společenství.

Zastoupení 

Členy Evropské rady jsou prezidenti nebo šéfové vlád všech členských zemí EU a dva volení funkcionáři, a sice předseda Evropské rady a předseda Evropské komise. Šéf Evropské rady je volen na dva a půl roku s možností znovuzvolení dvakrát po sobě. V současnosti tento úřad vykonává bývalý belgický premiér Charles Michel. Česko v Evropské radě aktuálně zastupuje premiér Petr Fiala (ODS).

Systém

Evropská rada sídlí v Bruselu a schází se čtyřikrát ročně. V minulosti na jejích jednáních vznikla velmi zásadní politická rozhodnutí, jako bylo přijetí jednotné evropské měny či rozšíření bloku o nové členské státy. Jak už ale bylo zmíněno výše, Evropská rada sama nevykonává žádné legislativní funkce. Po každém svém zasedání má povinnost o něm předložit zprávu Evropskému parlamentu. Každý rok také předkládá europoslancům svou zprávu o pokroku dosaženém Evropskou unií. 

Co je Rada Evropy?

  • Sídlo: Štrasburk
  • Zástupce: Ministr zahraničí, diplomaté

Funkce

Rada Evropy jako jediná nemá s Evropskou unií nic společného. Jedná se o mezinárodní organizaci, kterou tvoří téměř všechny evropské země včetně těch neunijních. Až donedávna bylo jejím členem i Rusko, které Rada Evropy vyloučila ze svých řad letos v březnu za napadení Ukrajiny. Šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov na to tehdy reagoval slovy, že „země NATO a EU zneužívají své většiny v radě a přeměnily ji v nástroj protiruské politiky“.

Do organizace nicméně nebylo přijato ani Bělorusko pro svůj nedemokratický režim nebo státy, jejichž samostatnost není mezinárodní komunitou všeobecně uznávaná, jako je třeba Severní Kypr či Kosovo.

Zastoupení

Stálým představitelem ČR při Radě Evropy je diplomat Petr Válek. Ve Výboru ministrů Česko zpravidla zastupuje ministr zahraničí, kterým je nyní Jan Lipavský (Piráti).

Schůzek Rady Evropy se účastní také takzvané pozorovatelské země, mezi něž patří například Japonsko, Izrael, Mexiko nebo Spojené státy. Organizace sídlí ve Štrasburku, kde se scházejí i jednotliví zástupci.

Systém

Rada Evropy funguje na principu diskuze a jejím cílem je hledat společná řešení v ekonomických, sociálních, ale i kulturních a vědeckých otázkách. Zabývá se mimo jiné ochranou menšin, snaží se rozvíjet evropskou kulturní identitu a potírat korupci a terorismus.

Organizace je financovaná příspěvky od svých členů. V jejím čele stojí generální tajemník, který Radu Evropy především reprezentuje navenek a řídí její činnost. Od roku 2019 tuto funkci vykonává chorvatská politička Marija Pejčinovičová Buričová. Dalším důležitým orgánem Rady Evropy je Výbor ministrů nebo Evropský soud pro lidská práva.

Jak se liší Rada EU, Evropská rada a Rada Evropy? (video):

Video placeholde
Co je Evropská rada, Rada EU a Rada Evropy? • Videohub