7x o novinkách v přestupkovém právu | E15.cz

7x o novinkách v přestupkovém právu

ZDROJ: Profimedia
Prezentace klienta •

Na začátku července nabyly účinnosti dva nové zákony upravující oblast přestupkového práva. Jsou výsledkem více než desetiletého snažení o zjednodušení a sjednocení legislativy. Seznamte se s těmi nejdůležitějšími změnami.

1. Zavedení jednotného pojmu „přestupek“
První zásadní změnu představuje sjednocení terminologie. Přestupek se dosud spojoval pouze s fyzickými osobami. Nově se tento pojem používá i v případě dosavadních správních deliktů právnických a podnikajících fyzických osob.

2. Ke vzniku odpovědnosti za přestupek není vždy nutné zavinění
Fyzické osoby jsou odpovědné za přestupek pouze v případě, že se jej dopustili zaviněným jednáním, byť třeba z nedbalosti. Oproti tomu u právnických osob a podnikajících fyzických osob stačí, že došlo k naplnění skutkové podstaty přestupku, a to bez ohledu na zavinění. Právnické a podnikající fyzické osoby se mohou odpovědnosti za přestupek zprostit, pokud prokáží, že vyvinuly veškeré úsilí, které je možné v dané situaci spravedlivě požadovat, aby odvrátily spáchání přestupku. Jedná se o tzv. liberaci. Zákon však výslovně stanoví, za jakých podmínek se odpovědnosti nelze zprostit.

3. Promlčecí doby
Odpovědnost za přestupek může zaniknout např. smrtí fyzické osoby, vyhlášením amnestie nebo uplynutím promlčecí doby. Z hlediska nové legislativy je nejzajímavější posledně jmenovaný důvod. Nová právní úprava zavádí dvě promlčecí doby – jednoletou a tříletou. Tříletá promlčecí doba platí pro zvlášť závažné přestupky, za něž lze uložit pokutu s horní hranicí alespoň 100 000 Kč.

4. Stavení a přerušení promlčecí doby
Promlčecí doba začíná běžet následující den po spáchání přestupku. Běh promlčecí doby se může na čas pozastavit (zákon používá pojem „stavení“ běhu promlčecí doby), například po dobu, po kterou je pro ten samý skutek vedeno trestní řízení. Běh promlčecí doby se může také přerušit, když okamžikem přerušení začne běžet promlčecí doba znovu od začátku. Důvodem přerušení může být zahájení řízení o přestupku, ale také vydání rozhodnutí o přestupku, jimž byl obviněný z přestupku uznán vinným.

5. Nový druh trestu
Za přestupek můžete být napomenuti, může vám být uložena pokuta, zákaz činnosti nebo propadnutí věci. Nově zavedeným trestem pro právnické a podnikající fyzické osoby je zveřejnění rozhodnutí o přestupku. Zveřejnit bude možné pouze výrokovou část rozhodnutí, a to za podmínek přesně stanovených zákonem. Zároveň se upouští od trestu zákazu pobytu.

6. Blokové řízení je minulostí
Dosavadní blokové řízení o přestupku, v rámci kterého bylo možné uložit pokutu hned na místě přestupku, je nahrazeno příkazem na místě. Tímto příkazem lze uložit pouze napomenutí nebo pokutu nejvýše 10 000 Kč (nestanoví-li zvláštní zákon jinou hranici). Příkazem na místě je možné rozhodnout, pokud obviněný nebo osoba jednající za obviněného, který je právnickou nebo podnikající fyzickou osobou, souhlasí se zjištěným stavem věci, s právní kvalifikací skutku, s uložením pokuty a její výší a s vydáním příkazového bloku. Příkazový blok se vydává pouze v případě, že je příkazem na místě ukládána pokuta nebo peněžitá záruka. Příkaz nabývá právní moci podpisem.

7. Dohoda o narovnání
Novinkou a zajímavým způsobem vyřešení projednávaného přestupku je uzavření dohody o narovnání mezi obviněným a poškozeným. Dohodu o narovnání následně schvaluje rozhodnutím správní orgán, přičemž musí být splněny všechny zákonem stanovené podmínky pro její uzavření Především musí obviněný prohlásit, že přestupek spáchal, že nahradí poškozenému škodu přestupkem spáchanou a že složí na účet správního orgánu částku určenou na veřejně prospěšné účely. Narovnáním se řeší přestupek bez vyslovení viny a s tím spojených negativních následků (např. zápisu do evidence přestupků).

Co dělat, když si nejste jisti
Pokud máte pocit, že se ani po důkladném přečtení článku v legislativních změnách nevyznáte tak, jak byste potřebovali, vyzkoušejte právní ochranu D.A.S. Za přijatelnou měsíční částku získáte právní ochranu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a až 1 000 000 Kč na soudní výlohy.

 

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video

Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!

Tato stránka využívá služeb Google reCAPTCHA, na kterou se vztahují Smluvní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google.