Nová protikorupční strategie: jádro problému je ve stranách a zakázkách | e15.cz

Nová protikorupční strategie: jádro problému je ve stranách a zakázkách

Karolína Peake
Karolína Peake
• 
ZDROJ: ctk

ČTK, vrb

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Jádro korupčního problému v Česku je v oblasti působení politických stran a při rozdělování veřejných zakázek. Uvádí to vládní protikorupční strategie na roky 2013 a 2014, kterou představila vicepremiérka Karolína Peake (LIDEM). Ekonomické ztráty z korupce se pohybují v řádech desítek miliard ročně a omezování korupce je tak jednou z forem rozpočtové odpovědnosti, uvádí materiál.

Podle Peake korupci nevymýtí čistě politická agitace, jednotlivý zákon či nějaká personální výměna, ale jedině dlouhodobé úsilí. Novinářům představila deset hlavních protikorupčních priorit, mezi kterými je nový zákon o úřednících, který směřuje k odpolitizování státní správy, zákon o střetu zájmů, zákon o svobodném přístupu k informacím, rozkrývání konečných vlastníků či lepší ochrana oznamovatelů korupce.

Prioritami jsou také finanční kontrola a audit, lepší vlastnická politika státu, strategie a metodika veřejného nakupování, zákon o státním zastupitelství a protikorupční program, tedy institucionální podpora boje s úplatky.

Martin Kameník ze sdružení Oživení ale vidí problém v tvorbě zákona o úřednících. „Celkový koncept tzv. spojeného modelu (společná regulace úředníků státní správy a samosprávy na základě soukromoprávního vztahu), který vláda zvolila je dle mého názoru a také názoru celé řady dalších expertů velmi pomýlený a v moderních státech ojedinělý. Jelikož vláda nepočítá s intitutem služebního poměru, bude velmi obtížné v praxi zajistit především odpolitizování státní správy, za což nás mimo jiné velmi silně kritizuje EU,“ poznamenal Kameník.

Korupce není spojená jen s mafiány, ale stále více s legálními podnikateli

„Systémová korupce nabývá podoby organizovaného zločinu,“ varuje materiál s tím, že ale není vhodné hovořit o „prorůstání“ klasického organizovaného zločinu do státní správy. Činnost vedoucí ke zneužívání veřejných prostředků ve vzrůstající míře totiž neorganizují klasičtí zločinci a mafiáni, ale legální podnikatelé ve spojení s vedoucími pracovníky veřejného sektoru.

Zásadní je proto při odhalování intenzivní spolupráce klíčových institucí, tedy policie, státního zastupitelství, finančního analytického útvaru a finančních úřadů při zajišťování výnosů a vyšetřování praní špinavých peněz.

„Boj s korupcí má tři roviny: promyšlenou strategii; institucionální infrastrukturu, lidské kapacity a peníze na vynucování pravidel; a důvěryhodnost ministrů a celé vlády. První věc s problémy, ale postupně vzniká, druhá zoufale chybí a ve třetí rovině Nečasova vláda úplně propadá. Státní správa i strany vytvářejí mimořádný odpor a obstrukce, ale počítají se jen výsledky. A ty v těch klíčových oblastech, jako jsou zákon o úřednících, financování stran, zákon o státním zastupitelství nebo hospodaření státních firem, zatím zoufale chybí,“ uvedl k tomu ředitel české pobočky Transparency International David Ondráčka.

Korupce odrazuje zahraniční investory

Korupci považuje podle Transparency International jako nejzávažnější společenský problém 95 procent Čechů. Dokument proto uvádí, že boj proti korupci musí dostat i adekvátní množství peněz z rozpočtu.

„Pořád chybí kapacity a peníze na průběžnou analýzu situace a vynucování pravidel. Boj s korupcí není zadarmo a vláda se tak zatím tváří,“ dodal k tomu Ondráčka.

Vláda protikorupční strategii projednává dva týdny po široce kritizované amnestii prezidenta Václava Klause, která zastavila stíhání několika významných korupčních kauz. Podle neziskových organizací krok prezidenta dosavadní protikorupční snažení částečně hatí.

Čísla z mezinárodních výzkumů a srovnání jsou podle textu tak tristní, že výsledky není možné ignorovat, neboť působí také na potenciální investory ze zahraničí. „Efektivní boj s korupcí tak představuje i prioritu z hlediska ekonomického rozvoje a mezinárodní konkurenceschopnosti,“ upozorňuje dokument.

Některé protikorupční priority, které zmiňuje nová strategie:

• Zákon o úřednících

Jasné vymezení základních povinností úředníka. Odpolitizování veřejné správy. Snížení rizika korumpovatelnosti úředníků a zaměstnanců veřejné správy.

• Zákon o střetu zájmů

Zvýšení transparentnosti příjmů a majetkových poměrů veřejných funkcionářů. Eliminace střetu zájmů.

• Zákon o svobodném přístupu k informacím

Rychlejší a snadnější přístup veřejnosti k informacím. Zvýšení veřejné kontroly nad rozhodováním orgánů veřejné moci. Usnadnění identifikace případů vyvolávajících podezření na korupci, kdy majetkové poměry úředníků a zaměstnanců veřejné správy jsou ve zjevném nepoměru k jejich platům.

• Rozkrývání konečných vlastníků

Dosažení vyšší míry transparentnosti právních vztahů, ve kterých na jedné straně je orgán veřejné moci a na druhé straně soukromoprávní subjekt ucházející se o veřejnou zakázku nebo koncesi.

• Novela trestního zákoníku

Oslabení motivace ke korupčnímu jednání.

• Ochrana oznamovatelů

Zvýšená ochrana osob, které oznamují trestnou činnost.

• Poskytování informací o vlastnických strukturách právnických osob orgánům činným v trestním řízení

Zlepšení možností postihnout organizovaný zločin páchaný prostřednictvím netransparentních struktur právnických osob

• Bankovní tajemství

Efektivnější a levnější získávání informací o majetku potenciálně pocházejícím pravděpodobně z trestné činnosti.

• Daňová mlčenlivost

Efektivnější získávání informací o daňovém subjektu v souvislosti s vyšetřováním trestné činnosti.

• Odčerpávání majetku

Důsledný postih zjištěných případů korupce, včetně odčerpávání nelegálně získaného majetku, má odrazující efekt pro osoby potenciálně náchylné ke korupci. Posílení motivace k odhalování korupčního jednání orgány činnými v trestním řízení.

• Finanční kontrola a audit

Zvýšená vymahatelnost práva při plnění zákona o finanční kontrole ve veřejné správě. Zkvalitnění kontroly finančního řízení, zkvalitnění řídící kontroly, zkvalitnění interního auditu a zajištění úplné funkční nezávislosti interního auditu.

• Vlastnická politika státu

Znemožnění realizace zakázek, projektů a záměrů spojených s korupčním jednáním a s nepřiměřeně vysokými riziky korupce ze strany státních podniků a společností vlastněných státem.

• Strategie a metodika veřejného nakupování

Zprůhlednění nakládání s veřejnými prostředky, včetně jejich předvídatelné alokace.

• Zákon o státním zastupitelství

Vyšší nezávislost a odpovědnost státních zástupců v trestních věcech.

• Personální politika ve státní správě

Zavedení personální politiky ve státní správě.

• Otevřená data

Zpřístupnění dat vytvořených ve veřejné správě.

• Zveřejňování smluv a nabídek

Transparentnost nakládání s majetkem státu a s prostředky z veřejných rozpočtů a posílení veřejné kontroly nad tímto nakládáním. Usnadnění identifikace případů zjevně nevýhodného nakládání s majetkem státu a s prostředky z veřejných rozpočtů, jehož příčinou může být korupce.

• Přehledný státní rozpočet

Otevřené informování o svěřených prostředcích státního rozpočtu. Kontrola veřejností. Usnadnění identifikace případů, kde statky získané za rozpočtované prostředky zjevně neodpovídají jejich výši, přičemž příčinou může být korupce.

• Zveřejňování poradců a poradních orgánů

Dostupnost informací. Eliminace klientelistických a korupčních vazeb.

• eSbírka a eLegislativa

Dostupnost základního publikačního zdroje právních předpisů v úplném znění elektronicky bez bariér. Zprůhlednění legislativního procesu.

• Vymahatelnost kontrol Nejvyššího kontrolního úřadu

Zvýšení efektivity kontrol NKÚ.

• Registr přestupků

Omezení přestupkové delikvence. Posílení dohledu nad přestupkovými řízeními a vymáháním pokut.

• Zveřejňování nabídek prodeje a pronájmu majetku státu

Transparentnost prodeje majetku státu. Zvýšení veřejné kontroly nad nakládáním s majetkem státu.

• Analýza možnosti zřízení Úřadu pro veřejné investování

Úspora finančních prostředků.

• Posílení elektronizace zadávacích řízení

Posílení transparentnosti zadávacích řízení, rovného přístupu dodavatelů k zadávacím řízením a zkvalitnění postupů zadávání veřejných zakázek.

• Správa zajištěného majetku

Efektivnější a úspornější správa majetku zajištěného v souvislosti s trestním řízením. Efektivnější odčerpání majetkového profitu získaného trestnou činností (tedy i korupcí).

• Vzdělávání orgánů činných v trestním řízení, policistů, celníků, úředníků, vězeňského personálu

Zvýšení vědomostí o korupci a uvědomění si důsledků v případě korupčního jednání.

Autor: ČTK, vrb

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video