Jak se volí v krajských volbách: Volební lístky a preferenční hlasy kandidátům

Senátní volby v pražských Horních Měcholupech

Senátní volby v pražských Horních Měcholupech Zdroj: Michal Tomeš, E15

Krajské volby se konají každé čtyři roky. Ty příští připadají na 2. a 3. října 2020. V krajských volbách můžete volit celou stranu prostým vložením hlasovacího lístku do obálky, nebo zvolit své favority pomocí kroužkování.

Krajské volby 2020: Jak a kdy probíhají?

Krajské volby se konají každé čtyři roky během posledních 30 dnů předchozího funkčního období. Přesný termín vyhlašuje prezident republiky. Miloš Zeman vyhlásil 15. dubna termín konání příštích krajských voleb na 2. a 3. října 2020 spolu s volbami do Senátu.

První den voleb, tedy v pátek, probíhá hlasování od 14 hodin do 22 hodin. V sobotu můžete volit mezi 8:00 až 14:00. Výsledky krajských voleb budou známy nejdříve 3. října 2020 večer. Volí se ve všech krajích s výjimkou Prahy, do Senátu se bude volit ve třetině volebních obvodů v České republice.

Právo volit v krajských volbách má každý občan ČR, který dosáhl druhý den voleb věku 18 let. Zároveň musí být přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu daného kraje.

Návod, jak hlasovat v krajských volbách

Každá politická strana, hnutí nebo koalice má svůj samostatný volební lístek. Jako voliči byste měli obdržet hlasovací lístky do schránky, ale pokud se tak nestane, nebo nějaké lístky chybí, můžete o ně požádat přímo ve volební místnosti. V krajských volbách můžete dát svůj hlas celé politické straně a to prostým vložením hlasovacího lístku do obálky.

Chcete udělit některým kandidátům preferenční hlasy?

Pak zakroužkujte na hlasovacím lístku jejich pořadové číslo. Maximálně můžete udělit preferenční hlasy čtyřem kandidátům. To znamená, že na témže hlasovacím lístku můžete zakroužkovat 4 osoby. Není možné kroužkovat jednotlivé kandidáty napříč různými politickými stranami, do obálky vložte vždy jen jeden lístek.

Je možné volit s voličským průkazem?

Ano, také do krajských voleb můžete volit s voličským průkazem. O ten si můžete zažádat od termínu vyhlášení voleb až do 7 dnů před konáním voleb. Žádost můžete podat písemně s úředně ověřeným podpisem nebo elektronicky pomocí datové schránky. Volit do krajských voleb s voličským průkazem můžete pouze ve volebním okrsku na území kraje, v němž jste přihlášeni k trvalému pobytu. Do krajských voleb není možné volit v zahraničí, ani nelze požádat o vydání voličského průkazu na zastupitelském úřadu.

Kdo může být zvolen v krajských volbách?

Každý volič může být zvolen členem krajského zastupitelstva, ale funkce se nesmí kombinovat s funkcí na ministerstvu, ústředním orgánu státní správy, orgánu státní správy s celostátní působností či funkcí v orgánu, jehož územní působnost se alespoň zčásti kryje s územní působností kraje.

Stanovený počet mandátů v zastupitelstvu kraje se rozděluje v jednom skrutiniu. Do skrutinia postupují pouze politické strany, hnutí a koalice, které získaly alespoň 5 % z celkového počtu platných hlasů v kraji. V rámci jednotlivých politických stran získají mandáty kandidáti podle pořadí, v jakém jsou uvedeni na hlasovacím lístku. Pokud některý kandidát získal alespoň 5 % preferenčních hlasů z celkového počtu hlasů pro tuto politickou stranu, připadne mu mandát přednostně. Jestliže je takových kandidátů více, přihlíží se k nejvyššímu počtu udělených preferenčních hlasů.