OSVČ mohou podat Přehledy o příjmech a výdajích později

0SVČ musí kromě daňového přiznání odevzdat také přehledy o příjmech a výdajích

0SVČ musí kromě daňového přiznání odevzdat také přehledy o příjmech a výdajích Zdroj: Shutterstock

.
2
Fotogalerie

Vzhledem k současné situaci mohou živnostníci podat Přehledy o příjmech a výdajích za rok 2020 v delším termínu. Vzhledem k OSSZ je nutné splnit termín 30. 6. 2021. K tomuto datu je však nutné zároveň uhradit i případný doplatek pojistného za rok 2020. Zdravotní pojišťovny pak Přehledy požadují do 2. srpna 2021. 

Přehled pro OSSZ

Povinnost podat Přehled o příjmech a výdajích za daný rok má každá OSVČ, která vykonávala alespoň po část roku samostatnou výdělečnou činnost.

„Aby však byla sankce za pozdní podání Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ prominuta, je nutné nejpozději do 30. 6. 2021 tento přehled nejen podat, ale současně také do 30. 6. 2021 uhradit případný doplatek pojistného, který bude z tohoto přehledu vyčíslen. Za den úhrady se přitom považuje den připsání platby na účet příslušné OSSZ. Z tohoto důvodu doporučujeme odeslat platbu v dostatečném časovém předstihu,“ uvádí Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) na svých webových stránkách.

Pokud bude daňové přiznání podáno daňovým poradcem po 1. 4. 2021 platí i nadále lhůta do 2. 8. 2021. 

„S ohledem na nepříznivý vývoj epidemické situace Česká správa sociálního zabezpečení důrazně žádá všechny OSVČ, aby upřednostnily podání Přehledu o příjmech a výdajích primárně elektronickou formou. Přehled o příjmech a výdajích OSVČ vyplní jednoduše na počítači pomocí interaktivního formuláře, který je k dispozici na ePortálu ČSSZ,“ informuje dále Česká správa sociálního zabezpečení.

Do ePortálu ČSSZ se můžete přihlásit prostřednictvím Mobilního klíče eGovernmentu, eObčanky, NIA ID (dříve jméno, heslo, SMS), zahraniční eID autority (IIG), certifikátu první certifikační autority (I.CA), služby MojeID, případně také pomocí bankovní identity.

Přehled pro zdravotní pojišťovnu

Termíny pro předložení Přehledu jsou dané zákonem o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, resp. se odvíjejí od data pro podání daňového přiznání. Pro přehled za rok 2020 upravuje termín podání novela zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. Aktuální nejzazší termín pro podání Přehledu za rok 2020 je pro všechny OSVČ tedy nyní prodloužen do 2. srpna 2021.

"Přehled je osoba samostatně výdělečně činná povinna předložit všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byla v tomto období pojištěna," informuje VZP.