Zkrácené úvazky budou mít slevu na sociálním pojištění

ilustrační foto

ilustrační foto Zdroj: ČTK

Regulace práce na dálku čeká i ostatní země. Na to by se měla zaměřit nová celoevropská směrnice.
práce, cnc native, D.A.S.
Hledání práce
práce v korporaci
5
Fotogalerie

Dne 1. února 2023 nabude účinnosti zákon, který umožní zaměstnavatelům uplatnit slevu na pojistném u vybraných zaměstnanců ve zkráceném pracovním nebo služebním poměru. Snížené sociální pojištění ve výši 19,8 procenta budou moci zaměstnavatelé uplatnit například u osob starších 55 let nebo naopak mladších 21 let. Cílem novely je motivovat zaměstnavatele, aby vytvářeli zkrácené úvazky pro osoby, které obvykle nemohou pracovat na plný úvazek a mohou tak být na trhu práce znevýhodněny.

Zaměstnavatel bude moci uplatnit měsíční slevu na svoji část pojistného na sociální zabezpečení ve výši 5 procent z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců ve zkráceném služebním nebo pracovním poměru, pokud splní podmínky stanovené zákonem. Výše odvodu zaměstnavatele tak po uplatnění slevy bude u těchto zaměstnanců činit pouze 19,8 procenta. „Slevu bude možné aplikovat od 1. února 2023, tedy poprvé ve mzdách za únor 2023,“ říká Gabriela Ivanco, daňová poradkyně společnosti Mazars.

Zaměstnavatel má nárok na slevu na pojistném za kalendářní měsíc za zaměstnance v pracovním nebo služebním poměru v následujících případech, které souvisí s věkem studiem či péčí o dítě:

  • Zaměstnanec je osobou starší 55 let,
  • zaměstnanec je osobou mladší 21 let,
  • zaměstnanec je osobou připravující se na budoucí povolání studiem
  • zaměstnanec je osobou pečující o dítě mladší 10 let, jehož je rodičem, nebo které má v péči nahrazující péči rodičů,
  • zaměstnanec je osobou pečující o osobu blízkou mladší 10 let závislou na péči jiné osoby v I. stupni, nebo o osobu blízkou závislou na péči jiné osoby ve II. – IV. stupni.

„Sleva na pojistném se bude vztahovat také na osoby, které v období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, za který se sleva na pojistném uplatňuje, nastoupily jako uchazeči o zaměstnání na rekvalifikaci,“ říká Gabriela Ivanco. „Sníženou výši odvodu na sociální zabezpečení bude možné uplatnit i na osoby se zdravotním postižením podle § 67 odst. 2 zákona o zaměstnanosti,“ dodává daňová poradkyně.

Daný pracovní či služební poměr však vedle výše uvedených kritérií musí splňovat ještě další podmínky:

  • zaměstnanec pracuje na zkrácený úvazek v rozsahu 8–30 hodin týdně,
  • úhrn vyměřovacích základů z úvazků u daného zaměstnavatele je nižší než 1,15 násobek průměrné mzdy v přepočtu na 1 hodinu a než 1,5 násobek průměrné mzdy celkem,
  • odpracovaná doba u zaměstnavatele nepřekročí 138 hodin za daný měsíc,
  • na zaměstnance se neuplatňuje příspěvek od Úřadu práce v době částečné práce.

„Omezení typu rozsahu úvazku či odpracované doby za měsíc se netýkají zaměstnanců mladších 21 let,“ upozorňuje Gabriela Ivanco. Zaměstnavatel svůj záměr uplatnit slevu na pojistném oznámí ČSSZ na předepsaném tiskopisu, a to nejpozději ve lhůtě pro podání přehledu za daný kalendářní měsíc, za který slevu uplatňuje. Zaměstnavatel je povinen vést předepsanou evidenci o zaměstnancích, za které slevu na pojistném uplatňuje.

 

Pokud by zaměstnanec v příslušném kalendářním měsíci vykonával zaměstnání u více zaměstnavatelů, může tuto slevu uplatnit pouze ten, který svůj záměr uplatňovat slevu na pojistném oznámí jako první. Podmínka pro uplatnění slevy na pojistném musí u zaměstnance trvat po celou dobu trvání zaměstnání v daném kalendářním měsíci a zaměstnanec je povinen zaměstnavateli doložit veškeré doklady potřebné pro uplatnění slevy.