Práci na dálku v zákoníku práce čekají zásadní změny: Co se chystá?

Home office

Home office Zdroj: Dell Technologies

Home Office, ilustračka, Magazín Hry a Peníze
Home office
3
Fotogalerie

Navrhovaná novela zákoníku práce z pera Ministerstva práce a sociálních věcí přináší dlouho očekávanou právní úpravu home office. Návrh zavádí jasná pravidla a zakotvuje výši příspěvku na úhradu nákladů zaměstnance při práci na dálku.

Práci na dálku bude možné nařídit

Návrh nového znění § 317 zákoníku práce stanoví pravidla pro práci na dálku. Výkon práce z jiného místa, než je pracoviště zaměstnavatele, by měl být možný pouze na základě písemné dohody.

Ze stávajícího znění zákoníku práce dovozujeme, že home office v současnosti zaměstnavatel zaměstnancům nařídit nemůže. Vždy musí existovat nějaká forma dohody. Novela to však změní.

Ve výjimečných případech, na nezbytně nutnou dobu a za podmínky, že tak stanoví opatření orgánu veřejné moci podle jiného zákona, bude možné práci na dálku nařídit. Jiným zákonem může být kupříkladu krizový zákon nebo zákon o ochraně veřejného zdraví.

„Navrhuje se umožnit nařízení práce na dálku pouze na nezbytně nutno dobu (například dobu epidemie) v souladu s oprávněnými zájmy zaměstnance a za předpokladu, že místo výkonu práce na dálku bude pro výkon takové práce způsobilé,“ stojí v důvodové zprávě. Nařízení ze strany zaměstnavatele bude muset mít stejné náležitosti, jako dohoda o práci na dálku.

Podle advokátky Kláry Rücklové z advokátní kanceláře GHS Legal tak bude nutné, aby zaměstnavatelé upravili své vnitřní předpisy a další vzorové dokumenty.

Dohoda o práci na dálku

Návrh novely vymezuje obligatorní náležitosti dohody o práci na dálku. Těmi budou:

  • místo (nebo místa) výkonu práce na dálku
  • způsob komunikace mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem
  • způsob přidělování práce a její kontroly
  • způsob náhrady nákladů vzniklých při výkonu práce na dálku
  • doba, na kterou se práce na dálku sjednává
  • způsob zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práce zaměstnavatelem

„Mezi podstatné náležitosti dohody o práci na dálku patří (…) sjednané místo výkonu práce na dálku, případně více takových míst (není vyloučeno, aby zaměstnanec pracoval pravidelně například z domova a z chaty),“ píše ministerstvo v důvodové zprávě.

Dohodu o výkonu práce na dálku bude možné vypovědět z obou stran s patnáctidenní výpovědní dobou, a to i bez uvedení důvodu. „To může být poměrně nepraktické, jak ze strany zaměstnance, tak zaměstnavatele. Takto krátká výpovědní doba může narazit třeba na prostorové možnosti pracoviště zaměstnavatele nebo nutnost v krátkém čase přeorganizovat pracovní a soukromé záležitosti zaměstnance,“ upozorňuje advokátka Rücklová.

Nárok pečujících osob na home office

Podle evropské směrnice o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob mají členské státy přijmout nezbytná opatření k zajištění nároku rodičů dětí mladších osmi let a pečujících osob na pružné uspořádání práce. Za takové pružné uspořádání se považuje i práce na dálku.  

„Novela ukládá zaměstnavateli vyhovět žádosti pečujících zaměstnanců o umožnění výkonu práce z domova, ledaže tomu brání vážné provozní důvody nebo povaha vykonávané práce. Pouze z těchto důvodů pak může zaměstnavatel uzavřenou dohodu s těmito zaměstnanci vypovědět,“ doplňuje Rücklová. Vyhovět bude zaměstnavatel povinen:

  • všem osobám pečujících o dítě mladší 15 let
  • těhotným zaměstnankyním
  • těm, kdo prokáží, že převážně sami dlouhodobě pečují o osobu závislou na pomoci jiného ve stupni středně těžké, těžké nebo úplné závislosti.

Náhrada nákladů u práce na dálku

Další novinkou je výslovné zakotvení povinnosti zaměstnavatele uhradit zaměstnanci náklady při výkonu práce na dálku. Za každou započatou hodinu práce bude zaměstnanci náležet paušální částka dovozovaná z průměrných nákladů zveřejňovaných Českým statistickým úřadem.

Zákonodárce vychází z částky 2,80 koruny za započatou hodinu práce s tím, že částka bude postupně upravována prováděcím právním předpisem – vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí.

„Otázkou v minulosti nebylo ani tak to, zda je zaměstnavatel povinen zaměstnancům hradit veškeré náklady spojené s výkonem práce z domova, jako spíš to, jak tyto náklady vypočítat. Tam, kde to není dost dobře možné, přichází návrh zákona s řešením – paušalizovanou náhradou za náklady na energie a další zákonem vyjmenované služby,“ říká Klára Rücklová. „Jde o novinku, která zaměstnavatelům umožní řádně plnit jejich povinnosti k náhradě nákladů bez přehnané administrativní zátěže,“ uzavírá advokátka.