Změny v kontrolních hlášeních: Pokuty jsou nyní poloviční

dph

dph Zdroj: Pixabay

DPH, ilustrační foto
2
Fotogalerie

Od 1. 1. 2023 dochází u kontrolních hlášení k určitým zmírněním pokut a ke změně lhůt, v rámci kterých je nutno na výzvy správce daně reagovat.

Současná lhůta 5 pracovních dnů, do kterých je nutno reagovat na výzvu správce daně ohledně kontrolního hlášení, se zvyšuje na 17 dnů a běží ode dne dodání výzvy do datové schránky. 

Dochází také ke zmírnění výše pokut. Například za porušení povinností souvisejících s kontrolním hlášením se u dosavadní pokuty ve výši 10 tisíc korun za podání kontrolního hlášení až na výzvu správce daně snižuje částka na polovinu. 

Kontrolní hlášení a nižší pokuty

Pokud je plátce

  • fyzickou osobou,
  • právnickou osobou se čtvrtletním zdaňovacím obdobím nebo
  • společností s ručením omezeným s pouze jedním společníkem, jímž je fyzická osoba

se pokuty ve výši

  • 10 tisíc korun – když plátce podá kontrolní hlášení až na výzvu správce daně,
  • 30 tisíc korun – když plátce nepodá kontrolní hlášení ve lhůtě uvedené ve výzvě, ale podá je později nebo
  • 50 tisíc korun – když plátce nepodá kontrolní hlášení vůbec

snižují na polovinu. Pokuta ve výši 1000 korun, která je udělena při podání kontrolního hlášení po oficiální lhůtě pro podání, ale nikoli až na výzvu správce daně, zůstává v původní výši.

"Pokuty ve výši 1000 korun a 10 tisíc korun, resp. 5000 korun pro vybrané skupiny plátců (viz výše) budou automaticky při prvním porušení v kalendářním roce prominuty. Další prodlení při podání KH již budou ovšem sankcionována standardně. Uvedená prominutí, tzv. liberace pokut, nebudou podmiňována neexistencí jiných prodlení při podání kontrolních hlášení. Jak již uvedeno, první prodlení budou promíjena automaticky, nebude ze strany správce daně příslušná pokuta vystavována, a nebude tedy ani nutno o její prominutí žádat," uvádí Petr Kchimel, daňový specialista z Grinex CZ.

Nepodá-li plátce kontrolní hlášení v zákonném termínu, tedy do 25. dne následujícího měsíce, resp. v nejbližší pracovní den, připadá-li 25. den na den pracovního klidu nebo pracovního volna, bude správcem daně vyzván k podání v náhradní lhůtě, jež činí 5 kalendářních, nikoli pracovních dnů. Pokud plátci povinnost podat kontrolní hlášení nevznikla, musí tuto skutečnost v uvedené lhůtě správci daně oznámit, jinak se vystavuje riziku, že mu bude udělena jedna z výše popsaných pokut.

Obdrží-li plátce od správce daně výzvu k doplnění nebo potvrzení údajů uvedených v kontrolním hlášení, má nyní namísto dřívějších pěti pracovních dnů sedmnáctidenní lhůtu. 5denní lhůta zůstává pro případy, kdy nebylo kontrolní hlášení vůbec podáno.

"Oproti původní úpravě však dochází k jinému běhu lhůty. Ta začíná běžet již od okamžiku, kdy správce daně dodá výzvu do plátcovy datové schránky. Znamená to tedy, že maxima 17 dnů na reakci využijí ti plátci, kteří si výzvu z datové schránky vyzvednou ještě týž den, kdy byla správcem daně do datové schránky vložena," říká Petr Kmichel s tím, že zpráva v datové schránce se považuje za doručenou otevřením této datové schránky nebo nejpozději 10. den ode dne, kdy ji správce daně do datové schránky vložil.