Sociální pojištění: V jakých případech mohou nyní zaměstnavatelé uplatnit 5procentní slevu

česká správa sociálního zabezpečení

česká správa sociálního zabezpečení Zdroj: Profimedia

Za únor 2023 je poprvé možné uplatnit novou 5procentní slevu na sociálním pojištění. Sleva se vztahuje především na mladé nebo naopak pracující starší 55 let. Sleva je určena rovněž pro studující zaměstnance, ale i matky či otce pečující o dítě mladší 10 roků. Nelze ji uplatnit v případech práce na dohody.

„Od 1. února 2023 mají zaměstnavatelé možnost využít slevy na sociálním pojištění za kalendářní měsíc ve výši 5 % z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců, na které je sleva uplatňována. Týká se to především pracovníků mladších 21 let, starších 55 let, studujících zaměstnanců nebo těch, kteří čerstvě absolvovali rekvalifikaci či pečují o dítě mladší 10 let. Legislativní novinka je v neposlední řadě aplikovatelná i na pracovníky se zdravotním postižením,“ komentuje následující výčet Anna Kevorkyan, CEO pracovního portálu JenPráce.cz.

Sleva se vztahuje na zaměstnance v pracovním nebo služebním poměru, kteří:

 • jsou starší 55 let
 • pečují o dítě do 10 let
 • pečují o osobu blízkou mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I., II. nebo III.
 • se zároveň připravují na budoucí povolání studiem
 • v období 1 roku před kalendářním měsícem, za který se sleva uplatňuje, absolvovali rekvalifikaci
 • jsou zdravotně postižení
 • jsou mladší 21 let
 • a kteří pracují v rozmezí 8 až 30 hodin týdně (nevztahuje se na zaměstnance mladší 21 let).

Slevu nelze uplatnit na zaměstnance pracující na DPP nebo DPČ, na statutární zástupce firmy atd. „Podmínky pro uplatnění slevy musí být u zaměstnance splněny po celý kalendářní měsíc, nebo po část měsíce v případě vzniku pracovního poměru nebo při ukončení pracovního poměru v průběhu kalendářního měsíce,“ upozorňuje Martina Farářová manažerka HR & Payroll oddělení společnosti Mazars. Jestliže zaměstnanec u téhož zaměstnavatele vykonává více zaměstnání v pracovním poměru, náleží sleva na pojistném jen z jednoho zaměstnání; limit počtu hodin platí pro všechna tato zaměstnání dohromady.

V případě, že zaměstnanec pracuje u více zaměstnavatelů, náleží sleva za kalendářní měsíc pouze jednomu zaměstnavateli. To, zda pro konkrétní fyzickou osobu má už nějaký zaměstnavatel evidován záměr uplatňovat slevu na pojistném, si bude moci zaměstnavatel ověřit po svém přihlášení do ePortálu ČSSZ, a to prostřednictvím nové služby „Evidence záměru uplatňovat slevu na pojistném za zaměstnance“. Sleva na pojistném za zaměstnance nenáleží, pokud:

 •  je vyměřovací základ zaměstnance ze všech pracovních poměrů vyšší než 1,5násobek průměrné mzdy (tj. 60 486 korun)
 • je vyměřovací základ zaměstnance ze všech pracovních poměrů připadajících na jednu hodinu vyšší než 1,15 procenta průměrné mzdy (463,73 koruny)
 • je odpracovaná doba ze všech pracovních poměrů vyšší než 138 hodin.

Sleva na pojistném se zaokrouhluje na celé koruny nahoru a je možné ji poprvé uplatnit za měsíc únor 2023 (tj. ve výplatním termínu v březnu 2023).

Uplatnění slevy na pojistném za zaměstnance musí zaměstnavatel elektronicky oznámit ČSSZ prostřednictvím nového e-podání „Oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném za zaměstnance“, a to nejdříve 1 měsíc přede dnem, od kterého bude slevu na pojistném uplatňovat a nejpozději ve lhůtě pro podání přehledu o výši pojistného za kalendářní měsíc, za který slevu na pojistném za tohoto zaměstnance uplatňuje. Oznámení nelze podat dříve než podání o nástupu zaměstnance do zaměstnání.