Komunální volby 2022: Kompletní návod

Urna s volebními lístky ve volební místnosti (ilustr. foto)

Urna s volebními lístky ve volební místnosti (ilustr. foto) Zdroj: E15 Michael Tomeš

Volební lístky pro komunální volby
Průvodce komunálními volbami
3
Fotogalerie

Komunální volby se konají každé čtyři roky. Ty letošní připadají na 23. a 24. září 2022. Voliči budou vybírat zástupce do zastupitelstev obcí a měst, ve velkých městech se současně volí do jednotlivých městských obvodů.

>>> Jak volit v prezidentských volbách 2023? Návod <<< 

Komunální volby 2022:

Termín voleb

V souladu se zákonem vyhlašuje volby do zastupitelstev prezident republiky, a to nejpozději 90 dní před jejich konáním. Letos se komunální volby uskuteční v pátek a sobotu 23. a 24. září 2022. Ve třetině obcí zároveň proběhne také první kolo senátních voleb.

Otevírací doba volebních místností
pátek23. září 2022od 14:00 do 22:00
sobota24. září 2022od 8:00 do 14:00

Kdy budou volby? Rozpis voleb do roku 2030 >>>

Kdo může volit

Právo hlasovat v komunálních volbách mají občané České republiky starší 18 let. Každý volič vybírá zástupce do zastupitelstva obce, kde má trvalé bydliště.

Volební právo v komunálních volbách získali po vstupu do EU rovněž občané jiných členských zemí, kteří mají v ČR přechodný nebo trvalý pobyt.

Kromě splnění výše uvedených podmínek nesmí u voliče nastat ve dnech voleb žádná z následujících překážek:

 • výkon trestu odnětí svobody
 • omezení svéprávnosti
 • omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu
 • výkon služby vojáka z povolání v zahraničí

Kde volit: Volební místnosti a okrsky

Volby do zastupitelstev se konají ve všech obcích na území České republiky. Ve městech, která se dělí na městské obvody nebo městské části, hlasují voliči nejen do zastupitelstva celého města, ale zároveň do jednotlivých obvodů či částí.

Jmenovitě se jedná o Brno, Ostravu, Plzeň, Ústí nad Labem, Pardubice, Opavu, Liberec a Hlavní město Praha.

Hlasujete ve svém volebním okrsku podle místa trvalého bydliště, tam jste také zapsáni na stálém seznamu voličů. Adresu volební místnosti a další pokyny k volbám vyhlašuje starosta obce nejpozději 15 dní před konáním voleb – informace bývají na vývěsce na obecním úřadu, případně na webových stránkách obce. Jestliže se v obci nachází více volebních okrsků, zjistíte zde rovněž informace o tom, která volební místnost přísluší k danému okrsku.

Pro lepší orientaci vytváří většina měst online mapu volebních okrsků, v níž si vyhledáte volební místnost podle své adresy.

Když nemáte volební lístek

Volební lístek by měli obdržet všichni voliči na adresu trvalého pobytu nejpozději tři dny před začátkem voleb. Pokud jste volební lístek neobdrželi, můžete si o nový požádat přímo ve volební místnosti.

V obcích, kde se ve stejném termínu konají volby do Senátu, si dejte pozor na odlišení hlasovacích lístků. Pro komunální volby mají lístky šedou barvu, pro senátní volby jsou žluté.

Volební lístky: Jak probíhá úprava a křížkování

Na rozdíl od jiných voleb nestačí hlasovací lístek jen vložit do obálky, systém je poněkud složitější. Místo kroužkování zde navíc probíhá křížkování. Aby byl hlas platný, je nutné křížkovat jedním z následujících způsobů:

 • Označit křížkem jednu volební stranu – takto hlasujete pro kandidáty dané strany v pořadí, v jakém jsou uvedeni na hlasovacím lístku.
 • Označit křížkem vybrané kandidáty z kterékoliv volební strany – maximálně můžete rozdat tolik křížků, kolik je členů zastupitelstva. Máte možnost kombinovat kandidáty z libovolných stran.
 • Propojit oba výše uvedené způsoby – přednostně získají hlasy jednotliví kandidáti označeni křížkem. Hlasy zbývající do počtu členů zastupitelstva se přiřadí kandidátům strany, kterou jste zakřížkovali, a to dle jejich pořadí na hlasovacím lístku.

Volební lístky pro komunální volbyVolební lístky pro komunální volby|Veronika Kolářová

Jestliže označíte křížkem volební stranu a zároveň některé její kandidáty, platí hlas pro stranu. Křížkování jednotlivých kandidátů se v takovém případě nebere v úvahu. Myslete také na to, že volební lístek může být vytištěn oboustranně.

Pokud hlasujete ve městě členěném do obvodů či částí, vložíte do jedné obálky dva hlasovací lístky – jeden pro volby do zastupitelstva města a jeden pro volby do zastupitelstva městského obvodu nebo městské části.

Kdy hlas neplatí

Hlasovací lístek neplatí, jestliže:

 • neoznačíte žádnou stranu ani žádného kandidáta
 • označíte více než jednu volební stranu, označíte více kandidátů, než kolik se volí členů do zastupitelstva
 • nevložíte hlasovací lístek do úřední obálky
 • vložíte do obálky více lístků s kandidáty do stejného zastupitelstva
 • je hlasovací lístek přetržený

Hlasování ve volební místnosti: Postup krok za krokem

Při vstupu do volební místnosti prokážete svoji totožnost předložením občanského průkazu nebo cestovního pasu. Každý volič se musí dostavit do volební místnosti osobně, hlasování v zastoupení není možné.

 1. Od volební komise obdržíte obálku s úředním razítkem.
 2. S ní a hlasovacím lístkem se vydáte za plentu.
 3. Provedete úpravu volebního lístku křížkováním podle výše uvedeného návodu a vložíte ho do úřední obálky.
 4. Pokud současně volíte do Senátu, je důležité vložit hlasovací lístek do obálky správné barvy. Hlasujete ve dvou obálkách - šedá je pro komunální, žlutá pro senátní volby.
 5. Úřední obálku s hlasovacím lístkem vhodíte před zraky komise do volební urny.

Volič z jiné členské země EU prokazuje svoji totožnost nejen občanským průkazem či cestovním pasem, ale zároveň také průkazem o povolení k pobytu či potvrzením o přechodném pobytu. Aby mu bylo umožněno hlasování, musí si ještě zažádat o zapsání do dodatku stálého seznamu voličů.

Zápis lze provést nejpozději dva dny před prvním dnem voleb do 16 hodin na obecním úřadu. K zápisu si volič musí donést důkaz o státním občanství v jiné zemi EU a potvrzení o přihlášení v obci.

Průvodce komunálními volbami (video):

Video placeholde
Průvodce komunálními volbami • Videohub

Volební komise

Členové volební komise dohlížejí na průběh voleb a sčítají hlasy. Abyste se mohli stát členy volební komise u komunálních voleb, musíte být plnoletí a svéprávní. V daném okrsku nesmíte být současně kandidátem. O členství ve volební komisi se mohou ucházet občané České republiky s trvalým pobytem na území ČR, případně občané jiného členského státu EU s přechodným pobytem v ČR.

Jak volit mimo trvalé bydliště

V komunálních volbách není možné volit mimo trvalé bydliště. Volič se musí dostavit do svého volebního okrsku. Pokud volič žije na přechodné adrese, nemůže do místního zastupitelstva volit.

Volby ze zahraničí

Komunální volby neumožňují volit ze zahraničí. Zatímco u prezidentských voleb a voleb do Poslanecké sněmovny lze hlasovat na zastupitelských úřadech v zahraničí, pro odevzdání hlasů ve volbách do místních zastupitelstev se musíte ve dnech voleb dostavit na území ČR.

Voličský průkaz

Do zastupitelstev obcí nelze volit s voličským průkazem, pro tyto volby se vůbec nevydává. Jedinou možnost hlasování má volič ve svém volebním okrsku v místě trvalého bydliště.

Hlasování zdravotně postižených

Jestliže vám vážné zdravotní důvody nedovolují dostavit se do volební místnosti, můžete si na obecním úřadu zažádat o hlasování do přenosné schránky. Členové volební komise se však s přenosnou urnou mohou vydat pouze na adresu v rámci volebního okrsku.

Koronavirus

Jednu z překážek pro volby do zastupitelstev obcí představuje omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu. To znamená, že k volbám nesmí voliči, kterým byla nařízena karanténa nebo izolace.

Při volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2021 měly z tohoto nařízení výjimku osoby, které byly v karanténě či izolaci kvůli onemocnění covid-19. Pro ně se nabízely zvláštní způsoby hlasování podmíněné tím, že v době voleb trval stav pandemické pohotovosti nebo nouzový stav. Pro letošní komunální volby zatím nebyla stanovena zvláštní pravidla pro onemocnění koronavirem.