Jak volit: Návod pro prezidentské volby 2023 | e15.cz
M A

Prezidentské volby

Jak volit v prezidentských volbách 2023: Kompletní návod

Jak volit v prezidentských volbách 2023? Přečtěte si návod
Jak volit v prezidentských volbách 2023? Přečtěte si návod
• 
ZDROJ: ČTK

Petr Pohůdka

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vstoupit do diskuze
0

Již 13. ledna 2023 začínají prezidentské volby. Bude to třetí přímá volba prezidenta České republiky. První dvě ovládl Miloš Zeman. Kde a jak můžete volit? Na co byste si měli dát pozor, aby byl váš hlas platný, a kdy se dozvíme výsledky prezidentských voleb a  jméno vítěze?

Termín voleb: První a druhé kolo

Prezidentské volby vyhlašuje předseda Senátu nejpozději devadesát dnů před jejich zahájením. Miloš Vystrčil (ODS), který v čele horní komory Parlamentu ČR stojí od února 2020, tak učinil s velkým předstihem již na konci června. Termín prvního kola voleb byl stanoven na 13. a 14. ledna 2023.

Kdy bude druhé kolo? Pokud žádný z kandidátů nezíská v prvním kole nadpoloviční většinu hlasů, uskuteční se 27. a 28. ledna druhé kolo voleb. V něm se případně utkají dva kandidáti, kteří v prvním kole obdrží nejvyšší počet hlasů.

Volby probíhají tradičně ve dnech pátek–sobota. V pátek jsou volební místnosti otevřené od 14 do 22 hodin, v sobotu od 8 do 14 hodin. Jméno nového prezidenta a výsledky voleb bychom se měli dozvědět po sečtení hlasů v sobotu 14. nebo 28. ledna v odpoledních hodinách.

ONLINE: Prezidentské volby 2023 >>>

Prezidentské volby 2023: Otevírací doba volebních místností
1. kolo pátek 13. ledna 2023 od 14:00 do 22:00
sobota 14. ledna 2023 od 8:00 do 14:00
případné 2. kolo pátek 27. ledna 2023 od 14:00 do 22:00
sobota 28. ledna 2023 od 8:00 do 14:00

Kdo může volit

Hlasovací právo v prezidentských volbách mají občané ČR starší 18 let. Podle zákona stačí, když volič dosáhne požadované věkové hranice druhý den voleb. Totéž platí pro druhé kolo – svůj hlas v něm tedy mohou odevzdat i voliči, kteří byli v době konání prvního kola ještě nezletilí. Kromě věku může občany z možnosti hlasování vyloučit omezená svoboda z důvodu ochrany zdraví lidu a omezená svéprávnost k výkonu volebního práva.

Kde volit: Volební okrsky a místnosti

Na rozdíl od voleb do Poslanecké sněmovny či Senátu se nevyužívá dělení do volebních obvodů. Celé území ČR tvoří v prezidentské volbě jeden volební obvod. Hlasování probíhá ve volebních okrscích vytvořených za účelem praktické realizace všech voleb. Volební okrsky v rámci obce či města stanoví starosta. V jednom okrsku zpravidla hlasuje okolo tisíce voličů. Na každý volební okrsek připadá jedna volební místnost.

Hlasování se kromě ČR koná i v zahraničí na zastupitelských úřadech. V Česku hlasujete ve volebním okrsku na území obce, kde máte trvalý pobyt. Tam jste u místního obecního úřadu vedeni ve stálém seznamu voličů. Žijete-li v zahraničí, můžete odevzdat hlas na zastupitelském úřadu ČR, u něhož jste zapsáni do zvláštního seznamu voličů. Výjimku tvoří v obou případech lidé, kteří hlasují na voličský průkaz.

Přesnou adresu volební místnosti a další informace zveřejní starosta způsobem v místě obvyklým (typicky webové stránky obce či vývěska na obecním úřadu) nejpozději patnáct dnů před volbami. Pokud je v obci více okrsků, starosta uvede, která část obce a volební místnost k daným okrskům náleží. V zahraničí informují o době a místě konání prezidentských voleb i možnosti zápisu do zvláštního seznamu voličů příslušné zastupitelské úřady ČR.

Volební lístky: Úprava, ztráta a platnost

Hlasovací lístky obdržíte na adresu trvalého bydliště, a to nejpozději tři dny před začátkem prvního kola voleb. Pokud volební lístky nedostanete, ztratíte nebo přijdou nekompletní, můžete ve volební místnosti požádat o vydání nové sady. Před druhým kolem se hlasovací lístky již neposílají, vydá je komise ve volební místnosti.

Zastupitelské úřady ČR v zahraničí volební lístky nedistribuují – získáte je ve volební místnosti během prvního i druhého kola voleb.

Volební lístky jsou vytištěny pro každého kandidáta samostatně. Na lístku najdete kromě jména číslo kandidáta určené losem, politickou příslušnost a informaci, zda jde o kandidáta navrženého senátory, poslanci nebo občany.

Při prezidentské volbě se hlasovací lístek neupravuje. Do úřední obálky, kterou obdržíte od volební komise, jen vložíte jeden volební lístek s kandidátem, pro něhož jste se rozhodli hlasovat. Učinit tak musíte v prostoru určeném pro výběr volebního lístku, jinak hlasování nebude umožněno. Obálku následně před komisí vhodíte do volební schránky.

Kdy je hlas neplatný?

Při hlasování dbejte na to, abyste do úřední obálky vložili jen jeden volební lístek. Jinak bude hlas neplatný – do konečných výsledků se nezapočítá. Za neplatné se označí také hlasovací lístky, které:

 • nejsou na předepsaném tiskopise
 • jsou přetržené
 • nebyly vloženy do úřední obálky

Hlasování ve volební místnosti: Postup krok za krokem

Po vstupu do volební místnosti musíte prokázat totožnost a státní občanství ČR. K tomu slouží platný:

Pokud neprokážete totožnost a státní občanství jedním ze zmiňovaných dokumentů, hlasování nebude umožněno. Po kontrole dokumentu si volební komise zaznamená vaši účast. Poté vám vydá prázdnou obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání dostanete i novou sadu hlasovacích lístků.

S úřední obálkou a volebními lístky se musíte odebrat do prostoru určeného pro výběr volebního lístku (za plentu). Tam provedete tajnou volbu – do úřední obálky vložíte jeden hlasovací lístek kandidáta, pro něhož jste se rozhodli hlasovat. Jak již bylo zmíněno, volební lístek při prezidentských volbách nijak neupravujete. Úřední obálku s vybraným hlasovacím lístkem vhodíte před zraky komise do volební schránky. Tím volba končí.

Celý postup se dá shrnout do pěti bodů:

 1. Prokázání totožnosti
 2. Převzetí úřední obálky (případně i náhradních hlasovacích lístků)
 3. Odchod za plentu
 4. Vložení hlasovacího lístku do úřední obálky
 5. Vhození obálky s hlasovacím lístkem do volební schránky

Každý volič musí hlasovat osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který ze zdravotních důvodů nemůže vybrat zvolený hlasovací lístek, případně nemůže číst, smí do prostoru za plentou vstoupit ještě další volič. Ten dotyčnému pomůže s vložením hlasovacího lístku do úřední obálky a odevzdáním hlasu do volební schránky. Pomáhající osoba však nesmí být z řad volební komise.

Volební komise

Za průběh voleb a sčítání hlasů v daném okrsku je zodpovědná volební komise. Počet jejích členů určuje starosta obce s ohledem na počet voličů volebního okrsku. Komise by měla mít minimálně pět členů. Výjimku tvoří okrsky s méně než 300 voliči, kde může být komise čtyřčlenná. Každá komise je tvořena předsedou, místopředsedou a dalšími členy.

Členem volební komise se můžete stát, když splňujete několik podmínek:

 • Jste občanem ČR nebo občanem jiné země, který má právo volit na území ČR.
 • Trvalý pobyt máte hlášený v tuzemsku (u státních příslušníků jiného členského státu EU stačí i registrovaný přechodný pobyt).
 • V den složení slibu je vám více než 18 let.
 • Nenastává u vás žádná z překážek ve výkonu volebního práva (například výkon trestu odnětí svobody či omezení svéprávnosti).
 • Ve volbách zároveň nekandidujete.

Do komise se můžete dostat buď na základě nominace politické strany, nebo přihlášením na městském či obecním úřadu. Dobrovolníky z řad občanů se komise pouze doplňuje, větší šanci na členství v komisi vám dává přihlášení za některou z politických stran. Odkazy na přihlášky a bližší informace o členství v okrskových volebních komisích obvykle najdete na webových stránkách jednotlivých politických subjektů.

Voličský průkaz, volby mimo trvalé bydliště

Hodilo by se vám hlasovat mimo volební okrsek? Během prezidentských voleb je to možné, musíte si ale zažádat o voličský průkaz. Ten umožní odevzdat hlas v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky nebo zvláštním volebním okrsku v zahraničí. Žádost podáváte u obecního úřadu v místě trvalého bydliště.

Občané, kteří jsou v zahraničí zapsáni do zvláštního seznamu voličů, musejí o voličský průkaz požádat na příslušném zastupitelském či konzulárním úřadu v zahraničí.

O voličský průkaz lze zažádat:

 • písemně – na listině s úředně ověřeným podpisem
 • elektronicky – prostřednictvím datové schránky či Portálu občana
 • osobně – přímo na úřadu, kde prokážete svoji totožnost a úřad učiní záznam o žádosti

Písemnou a elektronickou žádost musí úřad obdržet nejpozději do 6. ledna 2023 do 16:00 (20. ledna 2023 do 16:00 pro druhé kolo voleb). Osobně si o voličský průkaz můžete zažádat do 11. ledna 2023 do 16:00 (25. ledna 2023 do 16:00 pro druhé kolo voleb). Nicméně pokud vysloveně neuvedete, že žádáte o voličský průkaz na konkrétní kolo volby, vydá vám úřad průkaz na obě kola. V praxi tak nemusíte o průkaz žádat dvakrát.

Pro žádost není předepsaný formulář. Musí však obsahovat:

 • jméno a příjmení voliče,
 • datum narození,
 • adresu trvalého pobytu,
 • eventuálně požadovaný způsob doručení voličského průkazu.

Na webových stránkách ministerstva vnitra jsou k dispozici vzory žádostí, které je možné použít. Voličský průkaz úřad vydá nejdříve patnáct dnů přede dnem volby (29. prosince 2022), a to osobně nebo poštou. Při volbě musíte voličský průkaz odevzdat volební komisi. Platí to i v případě, že se nakonec rozhodnete hlasovat v „domovském“ volebním okrsku. S voličským průkazem zacházejte opatrně – při jeho ztrátě či odcizení nelze vydat duplikát.

Covid a hlasování zdravotně postižených

Volit nemohou občané, u kterých došlo k omezení svobody z důvodu ochrany zdraví lidu. Do této kategorie spadají osoby v karanténě či izolaci kvůli nemoci covid-19. Během voleb v letech 2020 a 2021 si ale dotyční mohli zvolit speciální způsob hlasování například na drive-in stanovištích. Pro prezidentské volby se s podobnou variantou nepočítá, ale vše se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace.

Pokud se volič ze závažných zdravotních či rodinných důvodů nemůže dostavit do volební místnosti, může u obecního úřadu zažádat o hlasování mimo volební místnost. Členové komise se pak k voliči vydají s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Volební komise ale může vyslat členy pouze v rámci svého volebního okrsku.

Video: Průvodce prezidentskými volbami 2023

Jak volit v prezidentských volbách 2023? Přečtěte si návodAutor: ČTK

Autor: Petr Pohůdka

Prezidentské volby 2023

V roce 2023 bude Česko volit nového prezidenta.

ONLINE Výsledky voleb Termín voleb Kandidáti na prezidenta Volební průzkumy Kurzy sázkařů Volební kalkulačka Volební místnosti Debaty - TV program Jak volit Volební lístky Volební spoty Voličský průkaz Volební účast Volební komise Podpisy Petr Pavel Andrej Babiš Danuše Nerudová Marek Hilšer Pavel Fischer Tomáš Zima Karel Diviš Jaroslav Bašta

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Volba prezidenta

Termín voleb a volební systém

Prezidentské volby pokračují, chystá se druhé kolo, kde se proti sobě postaví Andrej Babiš a Petr Pavel. Souhrnný článek o systému prezidentských voleb, mandátu prezidenta a přesném termínu konání prvního a druhého kola najdete na stránkách E15.cz zaměřujících se na prezidentské volby 2023.

Kandidáti na prezidenta

Projděte si náš obecný článek Prezidentští kandidáti 2023, jenž pokrývá všechny oznámené kandidáty. Zajímají vás názory, volební programy a okolnosti kandidatury jednotlivých uchazečů o Hrad? Deník E15 vypracoval podrobné medailónky následujících prezidentských kandidátů:

Andrej Babiš | Jaroslav Bašta | Karel Diviš | Pavel Fischer | Marek Hilšer | Danuše Nerudová | Petr Pavel | Tomáš Zima

Výsledky voleb

Sledujte průběžné, aktuální výsledky kandidátů na prezidenta. Výsledky voleb 2023 a průběh sčítání hlasů můžete sledovat v našem online přenosu. Podívejte se na předběžné a posléze i konečné výsledky prvního kola prezidentských voleb 2023. Server E15.cz vám dále nabídne předběžné i kompletní, definitivní výsledky druhého kola prezidentské volby.

Volební průzkumy a sázkové kurzy

Na stránkách webu E15.cz naleznete také pravidelně aktualizované volební průzkumy a preference jednotlivých kandidátů. Podívejte se i na průběžné kurzy sázkových kanceláří pro prezidentské kandidáty.

Debaty kandidátů

Mnozí voliči se ve finále rozhodují na základě toho, jak si kandidáti vedou v předvolebních debatách. Připravili jsme pro vás přehledný televizní program prezidentských debat, z něhož se snadno dozvíte, kdy se budou debaty kandidátů na prezidenta vysílat.

Volební kalkulačka

Jaké mají kandidáti na prezidenta 2023 názory a preference? Jaké mají priority? Co říká jejich volební program? V čem se shodují a v čem naopak rozcházejí dosavadní favorité prezidentských voleb Danuše Nerudová a Petr Pavel? Jaký je jejich názor na českou vládu, pomoc Ukrajině, a jaký mají postoj k Rusku? Jak by vláda podle nich měla řešit inflaci a energetickou krizi? Co říkají na zvyšování daní? Koho by s sebou vzali na Hrad a koho by preferovali v radě ČNB a na Ústavním soudu? Prozradí vám to naše názorová volební kalkulačka pro prezidentské volby 2023.

Voličský průkaz

Pokud se chystáte volit mimo trvalé bydliště, nezapomeňte si vyřídit volební průkaz. Na stránkách E15.cz se dočtete, kdy a jak o voličský průkaz žádat, ale i co k voličskému průkazu potřebujete, nebo kdy vám přijde na adresu vašeho přechodného bydliště.

Jak volit

Jak správně volit, aby byl váš hlas ve volbě prezidenta 2023 platný? Jak zjistíte, kde máte volit? Kdo může volit? Kde naleznete vaši volební místnost a kde leží váš volební okrsek? Jak použít volební lístky při volbě prezidenta? Co s sebou ve volební místnosti potřebujete? Kdy je hlasovací lístek neplatný? Jak se stát členem volební komise? Přečtěte si náš návod jak volit prezidenta 2023.

Volební účast

Prezidentské volby patří v Česku k těm nejpopulárnějším. Na E15.cz najdete srovnání historické volební účasti nejen pro prezidentské volby.

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video

Newslettery