Jak volit ve volbách do Poslanecké sněmovny? Kroužkování, hlasování mimo trvalé bydliště i z karantény

Volby do Poslanecké sněmovny - foto ilustrační

Volby do Poslanecké sněmovny - foto ilustrační Zdroj: E15 Michael Tomeš

Volby do poslanecké sněmovny se blíží. Tento rok proběhnou 8. a 9. října 2021. Poslanecká sněmovna je dolní komorou Parlamentu ČR a společně se Senátem je zákonodárným orgánem České republiky. Ve volbách do Poslanecké sněmovny se celkově volí 200 poslanců a volby se konají každé 4 roky.

Termín voleb

Termín voleb je stanoven nejpozději 90 dnů před jejich konáním prezidentem republiky ČR. V roce 2021 proběhnou v pátek 8. října od 14 hod. do 22 hod. a v pátek 9. října od 8 hod. do 14 hod.

ONLINE: Volby 2021 na E15 >>>

Kdo může hlasovat?

Hlasovat ve volbách do Poslanecké sněmovny může občan České republiky, který dovršil 18 let. Hlasovat nesmí ti, kteří byli omezeni na osobní svobodě nebo svéprávnosti z důvodu ochrany zdraví. Voliči musí hlasovat osobně a není možné, aby je někdo zastupoval.

K volbám je nutné si vzít průkaz totožnosti, který představuje občanský průkaz či cestovní pas. Tento dokument je důležitý k prokázání totožnosti voliče.

Volby 2021 - obecné informace

Video placeholde
Termín voleb 2021 • Videohub

Volební lístky

Po prokázání své totožnosti se volič odebere za plentu, kde vybere volební lístek jeho preferované politické strany či koalice. Na volebním lístku můžete jako volič dát preferenční hlas vámi upřednostňovaným kandidátům. Poté volební lístek vložíte do obálky, kterou nezalepujete a vložíte ji do volební urny. Zásadní je, abyste do obálky vložili pouze jeden lístek vybrané politické strany či koalice.

Volební lístky občané obdrží poštou několik dní před samotnými volbami. Tyto lístky není nutné si s sebou přinést do volební místnosti, jelikož je možné o ně požádat i volební komisi na místě a v den konání voleb.

Každý volební lístek představuje jeden politický subjekt (stranu anebo koalici) a je na něm uveden seznam kandidátů. Kandidáty je možné posouvat v pořadí prostřednictvím udělování preferenčních hlasů kroužkováním. Více o tématu a přehled jednotlivých subjektů najdete v našem speciálu na téma volební lístky

Kroužkování

Preferenční hlas udělíte pomocí zakroužkování pořadového čísla vámi vybraných kandidátů. Kroužkovat můžete až 4 kandidáty. Když jeden kandidát získá více než 5 procent platných hlasů, které byly odevzdány jeho politické straně, posune se v pořadí nahoru a získá mandát právě on. Zakroužkovat můžete i méně než 4 kandidáty, pokud by však na volebním lístku byli kroužkováni více než 4 kandidáti, preferenční hlas by se nezapočítal, hlas politickému uskupení však ano.

Preferenční hlasy

Ve volbách do Poslanecké sněmovny je možné udělit až 4 preferenční hlasy pomocí kroužkování daného kandidáta na volebním lístku. Preferenční hlas slouží k tomu, aby volič posunul preferovaného kandidáta směrem nahoru na volebním lístku. Čím výše se kandidát na volebním lístku nachází, tím větší jsou jeho šance na získání mandátu.

Kdy hlas neplatí?

Hlas neplatí v případě, že je lístek volně hozený do urny, nebo je přetržený. Pokud je v obálce více hlasovacích lístků, nepřičítá se hlas voliče ani jedné straně.

Nadále je automaticky neplatný volební lístek vytištěným na jiném než předepsaném tiskopise nebo ten neotisknutý zastupitelským úřadem.

Volební komise

Členy volební komise navrhují jednotlivé politické strany. Volná místa jsou doplněna o kandidáty, kteří se přihlásili a které vybral starosta obce.

Členem musí být plnoletá osoba, která nesmí být omezena na výkonu volebního práva například výkonem trestu odnětí svobody nebo omezením svéprávnosti. Členem může být jak občan České republiky, tak jiného státu, který má právo volit na území ČR. Člen komise dále musí mít trvalý pobyt na území ČR. Dostačující je i registrovaný přechodný pobyt pro příslušníka jiného státu EU. Členství ve volební komisi je neslučitelné s kandidaturou do krajských, poslaneckých nebo Senátních voleb.

Člen volební komise má právo na peněžitou odměnu a v případě, že je zaměstnancem, má nárok na pracovní volno a náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku.

Jak volit ze zahraničí?

Pokud se jako volič nacházíte v době voleb v zahraničí máte možnost volit ve zvláštním volebním okrsku při zastupitelském a konzulárním úřadu české republiky. V tomto případě musíte svou totožnost prokázat platným cestovním pasem.

Občané, kteří dlouhodobě pobývají v zahraničí mohou volit na základě zápisu do zvláštního seznamu voličů, vedeného zastupitelským úřadem. Písemnou žádost musel volič podat do 29. srpna, tedy nejpozději 40 dnů před volbami. Kromě průkazu totožnosti je nutné mít s sebou potvrzení o státním občanství v ČR a důkaz bydliště v územním obvodu zastupitelského úřadu.

Druhá možnost je pomocí voličského průkazu, zmíněného níže.

Jak volit mimo trvalé bydliště?

V případě, že se v době voleb nebude nacházet v místě svého trvalého bydliště, je možné si zažádat o voličský průkaz, díky kterému je možné volit v jakémkoliv jiném volebním okrsku. Po předložení voličský průkazu je volič z jiného okrsku zaznamenán na zvláštní seznam jiného zvoleného volebního okrsku.  

Voličský průkaz

Voličský průkaz je určen těm, kteří se v době voleb nebudou vyskytovat v místě svého trvalého bydliště. S tímto průkazem může volič ČR volit v jakémkoliv volebním okrsku. Lze o něj požádat více způsoby. 

  1. První způsob je podání písemné žádosti s ověřeným podpisem, a to až po vyhlášení voleb, nejpozději však žádost musí úřad obdržet 7 dní přede dnem voleb.  
  2. Další možností je datová schránka, žádost musí být opět podána nejpozději 7 dnů před konámím voleb. Nově lze zádost podat i přes Portál Pražana.
  3. Dále je možné si o průkaz zažádat osobně u příslušného obecního úřadu do 48 hodin před začátkem voleb.

Po schválení žádosti je samotný voličský průkaz zaslán voliči, nebo si jej volič (nebo zmocněnec, který se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče) může převzít osobně. Obdržet voličský průkaz je možné nejdříve 15 dnů před zahájením voleb.

O tento průkaz si mohou zažádat i občané v zahraničí a volit na tamějších zvláštních volebních okrscích.

Koronavirus

14. června 2021 vláda schválila návrh ministra vnitra tykající se voličů, kteří se ocitnou v karanténě. Voliči, kteří budou mít nařízenou karanténu nebo se budou muset izolovat kvůli onemocnění COVID-19 budou moci využít hlasování skrze přenosné volební schránky, které bude zajišťovat speciální komise vybavená všemi potřebnými hygienickými pomůckami. Další možností je drive-in hlasování nebo hlasování v pobytovém zařízení.

Hlasování pomocí přenosné volební schránky mohou i voliči v závažném zdravotním stavu, kteří se nemohou dostavit do volební místnosti (více zde).