Změna trvalého bydliště: Kde ji musíte nahlásit a co potřebujete

Změna trvalého pobytu: Víte, kde nahlásit nové trvalé bydliště? (ilustrační foto)

Změna trvalého pobytu: Víte, kde nahlásit nové trvalé bydliště? (ilustrační foto) Zdroj: Midjourney

Každý může mít jen jedno místo trvalého pobytu. Pokud se tedy chystáte přestěhovat nebo jste se už přestěhovali a plánujete si přepsat trvalé bydliště, čeká vás řada úkolů. Kde všude musíte změnu trvalého pobytu nahlásit? Vězte, že úkolů spojených se změnou opravdu není málo.

Jeden občan, jedno trvalé bydliště. Na našem území můžete mít jen jedno místo trvalého bydliště, a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním.

Zákon o evidenci obyvatel však neukládá žádnou povinnost zdržovat se v místě svého trvalého pobytu, ani se přihlásit k trvalému pobytu v místě, ve kterém fakticky bydlíte, ani do objektu, který jste získali do vlastnictví. Údaj o adrese místa trvalého pobytu má dle ministerstva vnitra pouze evidenční charakter.

Trvalý pobyt, trvalé bydliště, nebo přechodné bydliště?  

Zákon zná pouze a jedině pojem „trvalý pobyt“. V běžné řeči se používá termín trvalé bydliště, kterým se ale rozumí právě trvalý pobyt dle zákona o evidenci obyvatel. Pojem „přechodné bydliště" zákon nezná. Jedná se o pozůstatek minulého režimu, kdy se přechodný pobyt přihlašoval a byl spojen s povinností občana hlásit svůj pobyt. V praxi je však samozřejmě sdělení reálného (přechodného) bydliště nutné například z hlediska doručování atd.

Jak a kde ohlásit změnu trvalého bydliště?

Nové místo svého trvalého bydliště ohlásíte:

 • na obecním úřadu,
 • v hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech na úřadech městských částí nebo městských obvodů, pokud tak stanoví statuty těchto měst.

Které doklady potřebujete?

Při ohlášení změny místa trvalého bydliště máte povinnost

 • vyplnit a podepsat "Přihlašovací lístek k trvalému pobytu", použít můžete pouze originální tiskopis dostupný na úřadě,
 • prokázat totožnost občanským průkazem nebo jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou,
 • doložit doklad opravňující užívání bytu nebo domu (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouvu), anebo písemné potvrzení oprávněné osoby s úředně ověřeným podpisem o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Potvrzení není nutné v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny.  

Ohlášení změny místa trvalého pobytu nemůžete provést prostřednictvím datové schránky, nutná je vaše fyzická přítomnost na úřadě. Za ohlášení změny místa trvalého pobytu zaplatíte poplatek 50 korun, děti do 15 let poplatek neplatí.

Jak uvádí ministerstvo vnitra, úřad (ohlašovna) je povinen provést zápis o změně adresy místa trvalého pobytu do informačního systému evidence obyvatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 pracovních dnů.

Změna trvalého bydliště. Kam všude nahlásit nový trvalý pobyt?

 • Občanský průkaz

O nový občanský průkaz byste měli požádat nejpozději do 15 dnů ode dne ohlášení změny místa trvalého pobytu.

 • Řidičský průkaz

Do řidičského průkazu se již nezaznamenává obec trvalého pobytu. Pokud však žádáte o mezinárodní řidičský průkaz, změnu trvalého pobytu oznámit musíte, jelikož obec trvalého pobytu se v mezinárodním řidičském průkazu uvádí.

 • Registr vozidel

Pokud vlastníte vozidlo, musíte změnu adresy nahlásit na registru vozidel do 10 pracovních dnů ode dne ohlášení změny adresy, a to z důvodu doplnění údajů do velkého technického průkazu a výměny malého technického průkazu. 

 • Zdravotní pojišťovna

Změnu oznámte do 30 dnů ode dne, kdy ke změně pojišťovny došlo

 • Živnostenský úřad

Změnu adresy trvalého pobytu nemusíte živnostenskému úřadu hlásit - živnostenský úřad ji v rejstříku živnostenského podnikání změní sám. To platí , pokud adresa sídla podnikatele zůstává na původní adrese. V případě změny adresy sídla podnikání musíte novou adresu nahlásit na jakémkoli živnostenském úřadu.

Poznámka: Pokud jste živnostenskému úřadu v minulosti oznámili, že při změně adresy trvalého pobytu požadujete změnu i u sídla podnikání na stejnou adresu, není nutné nyní změnu adresy trvalého pobytu, potažmo změnu sídla živnostenskému úřadu hlásit.
 • Úřad práce

V případě čerpání dávek státní sociální podpory změnu adresy trvalého pobytu nahlašte do 8 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

 • Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Změnu adresy trvalého pobytu musáte sami nahlásit, záleží na způsobu výplaty důchodu.

 1. Výplata důchodu v hotovosti prostřednictvím České pošty: Změnu adresy trvalého pobytu nahlásíte ČSSZ a zároveň na kterékoli poště prostřednictvím tiskopisu, který je k dispozici na poště.
 2. Výplata převodem na účet: Oznámíte změnu adresy trvalého pobytu ČSSZ.
 3. V případě, že pobíráte důchod a bydlíte v zahraničí, musíte změnu adresy trvalého pobytu oznámit ČSSZ písemnou formou vlastnoručně podepsaného dopisu.

 • Finanční úřad

Finanční úřady mají přístup do základních registrů. Finanční úřad si upraví data sám. Vám pak pošle rozhodnutí o změně místní příslušnosti.

 • Katastrální úřad

Katastrálnímu úřadu nemusíte změnu oznamovat, protože si svá data aktualizuje prostřednictvím základních registrů.

Kde změnu trvalého pobytu ještě nahlásit

 1. banky či jiné finanční společnosti, kde máte např. úvěr
 2. dodavatelé energií (elektřina, plyn)
 3. komerční pojišťovny, u kterých máte pojistku
 4. zaměstnavatelé a školská zařízení
 5. pošta (v případě SIPO, placení televizních a rozhlasových poplatků)
 6. telefonní operátor
 7. lékaři
 8. do 15 dnů přihlaste psa na úřadě místa nového bydliště