Opožděné daňové přiznání: Co vás čeká? | e15.cz

Nestihli jste včera podat daňové přiznání? Co vás čeká?

Kamila Ondráčková

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Základní termín pro odevzdání daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2016 byl do 3. dubna 2017. Při neodevzdání daňového přiznání nebo nezaplacení daně je nutné počítat se sankcemi.

Při využití služeb daňového poradce se lhůta prodlužuje do 3. července, o zpracování daňového přiznání daňovým poradcem jste však museli finanční úřad vyrozumět ještě během základní lhůty pro podání daňového přiznání.

Pokuta za neodevzdání přiznání v termínu

Za opožděné podání daňového přiznání bývá finančním úřadem uložena pokuta ve výši:

  • 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daně,
  • 0,05 % stanoveného daňového odpočtu za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanoveného daňového odpočtu nebo
  • 0,01 % stanovené daňové ztráty za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daňové ztráty.

Minimální výše pokuty činí 500 korun. Pro její uložení však musí být zpoždění delší než 5 pracovních dní. Sankce za opožděné daňové přiznání předepisují finanční úřady platebním výměrem a předepíší ji do evidence daní. Splatnost je následně do 30 dní ode dne oznámení platebního výměru. Maximální výše pokuty může dle daňového řádu dosáhnout až 300 000 Kč.

Praktický příklad

Podnikatelka Nováková nestihla odevzdat daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob v základním termínu, protože předpokládala, že ji bude daňové přiznání zpracovávat daňový poradce. Paní Nováková o tom ale nevyrozuměla finanční úřad. Vztahuje se tedy na ni základní termín pro podání daňového přiznání. Paní Nováková nakonec odevzdá daňové přiznání v pátek 7. dubna. Splňuje tak ještě lhůtu pěti pracovních dní od termínu pro podání daňového přiznání, nebude jí tedy uložena žádná pokuta.

Kdo obdrží dvoutisícovou pokutu?

Pokud daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob podáte v listinné formě, přestože máte povinnost podat jej elektronicky, potom vám bude automaticky uložena pokuta ve výši 2000 korun.

Jak vysoké je penále?

Jestliže daň nezaplatíte nebo ji zaplatíte v nižší částce, bude vám vyměřeno penále, které se vypočítává z doměřené daně ve výši:

  • 20 %, je-li daň zvyšována
  • 20 %, je-li snižován daňový odpočet nebo
  • 1 %, je-li snižována daňová ztráta

Finanční úřad rozhodne o povinnosti uhradit penále v rámci dodatečného platebního výměru a současně předepíše penále do evidence daní. Penále je přitom splatné ke stejnému dni jako doměřená daň z příjmu.

Úroky z prodlení

Když daň z příjmu neuhradíte nejpozději v den její splatnosti, vzniká vám povinnost uhradit úrok z prodlení za každý den – počínaje pátým pracovním dnem následujícím po splatnosti až do dne platby včetně. Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou – zvýšené o 14 procentních bodů – platné pro první den příslušného kalendářního pololetí.

Pokračování příkladu

Paní Nováková uhradila daň z příjmu fyzických osob za rok 2016 ve stejný den, kdy podala daňové přiznání, tedy v pátek 7. dubna 2017. Daň tak uhradila daň ještě v pětidenní lhůtě, proto jí nebudou předepsány úroky z prodlení. Úroky z prodlení by nebyly předepsány ani v případě, kdy by nepřesáhly 200 Kč.

Autor: Kamila Ondráčková

Mzdová kalkulačka