Kalkulačka mateřské 2024: Výpočet peněžité podpory v mateřství

Očekáváte v roce 2024 příchod vašeho miminka? Pak je pro vás mimo jiné jistě důležitá i informace, kolik peněz vlastně budete měsíčně pobírat a zda budete mít nárok na porodné? Výši vaší peněžité podpory v mateřství (PPM), jinými slovy mateřské, si můžete jednoduše spočítat díky naší kalkulačce mateřské 2024. Pro výpočet potřebujete znát pouze výši vaší hrubé měsíční mzdy, na základě které vám kalkulačka mateřské 2024 spočítá výši denní mateřské a zároveň vypočítá i měsíční mateřskou na 30 dnů.

Pokud jste zaměstnaná, musíte si u svého gynekologa v první řadě nechat potvrdit žádost o peněžitou pomoc v mateřství, kterou následně odevzdáte svému zaměstnavateliMaminky podnikatelky předají tento formulář přímo Správě sociálního zabezpečení. Nástup na mateřskou bývá zpravidla šest až osm týdnů před plánovaným termínem porodu.

Žena, která porodí jedno dítě, má nárok na 28 týdnů peněžité pomoci v mateřství, v případě maminek se dvěma a více dětmi je to pak 37 týdnů. Po skončení mateřské máte dále možnost požádat o rodičovský příspěvek. V ideálním případě tak učiňte nejpozději dva měsíce před skončením mateřské, aby byla vaše žádost včas schválena a vyplácení příspěvků na sebe plynule navázalo.

Peněžitá pomoc v mateřství (PPM): Kdo má nárok?

Mateřská či jinak peněžitá pomoc v mateřství je dávkou nemocenského systému. Je tedy určena pro zaměstnance či OSVČ, kteří si platí nemocenské pojištění.

Zatímco na rodičovský příspěvek vzniká nárok vždy, tak na mateřskou pouze při splnění zákonných podmínek. Nutností je splnění podmínky účasti na pojištění a získání minimální doby pojištění alespoň po dobu 270 dní v posledních dvou letech. Jestliže nejsou splněny zákonné podmínky, tak mateřská nenáleží a ihned od narození dítěte se čerpá rodičovský příspěvek.

Podmínky mateřské

Jestliže se stane, že nejste v zaměstnaneckém poměru v den nástupu na mateřskou dovolenou, ještě to neznamená, že na PPM nemáte nárok. Je tady totiž ochranná lhůta v délce 180 dnů. Ty se počítají ode dne ukončení pracovního poměru. V případě, že žena tyto podmínky nesplní, bude pobírat rovnou rodičovský příspěvek.

Mimo nutnost placení nemocenského pojištění je třeba splnit druhou specifickou podmínku. A to být nemocensky pojištěn minimálně 270 dnů v posledních dvou letech. Tuto podmínku nemusíte splnit jen u jednoho zaměstnavatele. Dny pojištění se sčítají.

Pro nárok na mateřskou není stanoven žádný limit ani se nesleduje majetek. Při splnění podmínky pojištění tedy pobírá mateřskou i rodič s velmi nadstandardními příjmy. Měsíční částka mateřské je však nepřímo zastropována. Měsíční mateřská (za 30 dní) v roce 2024 nemůže činit více než 49 440 korun.

Kdy chodí mateřská?

Mateřská se vyplácí zpětně, tzn. že za leden přijde v únoru, atd. Výplatní termín je do konce měsíce, ale obvykle chodí kolem 10. dne v měsíci.

Mateřská vs. rodičovská   

Zatímco u rodičovského příspěvku je stanovena jednotná souhrnná částka (liší se měsíční výše v závislosti na zvolené délce pobírání rodičovského příspěvku), tak u mateřské tomu tak není. Měsíční částka mateřské závisí na dosahovaném rozhodném příjmu. Čím vyšší příjem před čerpáním mateřské, tím vyšší měsíční mateřská.

Výpočet: Kolik je mateřská v roce 2024?

  • Vyplácená částka peněžité pomoci v mateřství činí 70 procent z denního vyměřovacího základu. Ten si zjistíte tak, že si hrubý příjem za uplynulých 12 měsíců vydělíte počtem kalendářních dní v tomto období.
  • OSVČ se vychází z úhrnu měsíčních základů pojistného v rozhodném období před nástupem na dávku.

Pro výpočet denního vyměřovacího základu jsou ale důležité také redukční hranice, které se odvozují od průměrné mzdy. U mateřské se denní vyměřovací základ do 1. redukční hranice započítává celý, z částky mezi první a druhý redukční hranicí se započítává 60 procent a z částky mezi druhou a třetí redukční hranicí se započítává už jen 30 procent. K příjmu nad třetí redukční hranici se nepřihlíží.

Redukční hranice pro rok 2024

  • redukční hranice ze 100 procent vyměřovacího základu – do 1 466 korun
  • redukční hranice z 60 procent vyměřovacího základu – od 1 466 do 2 199 korun
  • redukční hranice z 30 procent vyměřovacího základu – od 2 199 korun do 4 397 korun, k částce nad 4397 Kč se nepřihlíží. 

Délka: Jak dlouho trvá mateřská?

Mateřská se pobírá 28 týdnů, případně 37 týdnů, pokud maminka porodila dvě a více dětí. Mateřská se začíná pobírat od osmého až šestého týdne před očekávaným dnem porodu. 

Jak na žádost o mateřskou

Žádost o mateřskou vyplní gynekolog a poté musí být předána zaměstnavateli. Pokud podnikáte, předáte dokument přímo na příslušné OSSZ. Když žena nesplní potřebné podmínky, dostane rovnou rodičovský příspěvek. O dávku mohou žádat i rodiče, kteří převzali dítě do náhradní péče.

Mateřská pro OSVČ

„Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) mají nárok na peněžitou pomoc v mateřství, jen pokud si dobrovolně a po určitou dobu platí nemocenské pojištění. OSVČ musí splnit podmínku účasti na nemocenském pojištění osob samostatně výdělečně činných alespoň po dobu 180 dnů v období jednoho roku přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství.

Současně musí účast na nemocenském pojištění (ze zaměstnání nebo z podnikání) trvat alespoň 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech přede dnem nástupu na dávku,“ uvádí ČSSZ.

Otec a mateřská

Na mateřskou má nárok i otec dítěte. Žena musí být doma s miminkem prvních 6 týdnů po porodu. Poté může nastoupit otec dítěte a platí pro něj úplně stejné podmínky jako pro matku. Podpůrčí doba v těchto případech tedy činí 22 týdnů.

Otec musí s matkou uzavřít písemnou dohodu, že bude o dítě pečovat. V dohodě se uvede den, od něhož bude otec o dítě pečovat, den porodu a podpis matky, který je třeba úředně ověřit.

Sleva na manželku a mateřská

V případě, že nemá manželka (manžel) roční rozhodné příjmy přesahující 68 000 korun, tak uplatní manžel (manželka) v daňovém přiznání nebo v ročním zúčtování daně vysokou daňovou slevu ve výši 24 840 korun. Rodičovský příspěvek se do rozhodných příjmů nezapočítává, ale mateřská ano. Od roku 2024 se pak nově sleva na manželku týká právě pouze rodičů, kteří pečují o dítě maximálně 3 roky staré.

PPM a výpověď pro nadbytečnost

V § 53 zákoníku práce jsou uvedeny důvody, kdy má zaměstnavatel zakázáno dát zaměstnanci výpověď. Mezi těmito důvody je nejenom těhotenství, ale i čerpání mateřské dovolené.

Zkrácený úvazek a mateřská

Samotná práce na zkrácený úvazek nijak automaticky nesnižuje měsíční částku mateřské. Měsíční částka mateřské závisí pouze na výši rozhodných příjmů. Zaměstnankyně pracující na zkrácený úvazek s vysokou hrubou mzdou tak má vyšší měsíční mateřskou než její kolegyně pracující na plný úvazek s nižší měsíční hrubou mzdou.