Kalkulačka: Dlouhodobé ošetřovné 2024

Česká správa Sociálního zabezpečení (ČSSZ) vyplácí příspěvek na dlouhodobou péči. Dávku je možné čerpat díky novele zákona, která nabyla účinnosti 1. 6. 2018. Příspěvek umožňuje až devadesátidenní péči o člena rodiny, za kterou ČSSZ vyplatí ošetřujícímu jednorázově ošetřovné, jehož výpočet se odvíjí od denního vyměřovacího základu žadatele. Kolik peněz v takovém případě můžete dostat, zjistíte z naší kalkulačky.

Podmínkou pro obdržení ošetřovného je péče o osobu, která podstoupila minimálně sedmidenní hospitalizaci a potvrzení ošetřujícího lékaře, že se její stav nejspíš nezlepší dříve, než za měsíc. Osoby musí sdílet trvalé bydliště a musí je pojit svazek manželský, příbuzenský nebo registrované partnerství.

Je nutné, aby za ošetřující osobu s klasickým pracovním poměrem odváděl zaměstnavatel v rámci sociálního pojištění nejméně tři měsíce příspěvek na nemocenské pojištění. Žádost o dlouhodobé ošetřovné může podat i OSVČ, pokud si dobrovolně platí účast na nemocenském pojištění. Žádost o dlouhodobé ošetřovné může podat i OSVČ, pokud si dobrovolně platí účast na nemocenském pojištění.

Co je dlouhodobé ošetřovné? Co říká zákon?

Dlouhodobé ošetřovné je jednou z dávek udělovaných v rámci českého systému nemocenského pojištění. Finanční příspěvek byl zavedený 1. června 2018. Poskytuje ho Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Dávku upravuje zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.

Cílem dlouhodobého ošetřovného je pomoci občanům, kteří musí zůstat doma a pečovat o člena rodiny či jinou blízkou osobu. Příspěvek je navržený pro situace, kdy ošetřovanému skončil pobyt v nemocnici, ale jeho stav stále vyžaduje domácí péči. Dlouhodobé ošetřovné navíc poskytuje rodině nemocného čas na promyšlení dalšího postupu – pokud je pravděpodobné, že péče bude nutná delší dobu.

Nárok a podmínky pro dlouhodobé ošetřovné

Nárok na dlouhodobé ošetřovné vzniká osobě, která se o nemocného stará. Dotyčný zároveň musí být:

 • manželem/manželkou nebo registrovaným partnerem/registrovanou partnerkou ošetřované osoby,
 • příbuzným v přímé linii s ošetřovanou osobou či její sourozenec, tchyně, tchán, snacha, zeť, neteř, synovec, teta nebo strýc,
 • manželem/manželkou, registrovaným partnerem/registrovanou partnerkou či druhem/družkou fyzické osoby uvedené v předchozím bodu,
 • případně druhem/družkou ošetřované osoby nebo jinou fyzickou osobou žijící s ošetřovaným v domácnosti.

Základní podmínkou pro vyplácení dávky je účast na nemocenském pojištění. V praxi to typicky znamená zaměstnání – pojistné na sociální zabezpečení je odváděno z příjmu. Před čerpáním dlouhodobého ošetřovného musí účast na nemocenském pojištění trvat alespoň 90 kalendářních dnů v posledních 4 měsících. OSVČ musí splňovat podmínku dobrovolné účasti na nemocenském pojištění nejméně 3 měsíce před nástupem na dlouhodobé ošetřovné. Během pobírání dávky nesmí vykonávat osobně samostatnou výdělečnou činnost.

Další podmínky nároku na dlouhodobé ošetřovné se týkají přímo ošetřované osoby.

 • Pobyt v nemocnici: Ošetřovaný musí být hospitalizovaný minimálně čtyři po sobě jdoucí kalendářní dny (počítá se i první a poslední den hospitalizace). Podmínka pobytu v nemocnici není vyžadovaná u pacientů v inkurabilním (nevyléčitelném) stavu.
 • Potřeba dlouhodobé péče: Zdravotní stav ošetřované osoby vyžaduje po propuštění z hospitalizace poskytování dlouhodobé péče po dobu alespoň 30 kalendářních dnů. Lékař v těchto případech vystaví tiskopis Rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče.
 • Souhlas ošetřovaného: Ošetřovaná osoba potvrzuje na žádosti o dávku souhlas s poskytováním dlouhodobé péče ošetřující osobě. Dítě (nezletilé osoby) souhlas udělovat nemusí.

Potřebujete souhlas zaměstnavatele?

Ošetřující osoby v podobných situacích často řeší, zda potřebují souhlas zaměstnavatele. Jak se na celou věc dívá zákon? Podle zákoníku práce zaměstnavatel skutečně uděluje souhlas s nepřítomností v práci z důvodu poskytování dlouhodobé péče. Činí tak na základě předložené žádosti o dlouhodobé ošetřovné.

Zaměstnavatel však může souhlas neudělit pouze v případě vážných provozních problémů. Neudělení je zaměstnanci oznámeno písemně a zaměstnavatel musí být schopný případné provozní problémy prokázat. Pokud jste souhlas zaměstnavatele neobdrželi a s uvedenými důvody nesouhlasíte, můžete se obrátit na oblastní inspektorát práce.

Délka pobírání dávky a jak jí ovlivní pobyt v nemocnici

Maximální délka dlouhodobého ošetřovného je 90 dnů. Po uběhnutí této lhůty vzniká nárok na dávku znovu až po 12 měsících. Pokud je potřeba další péče, může rodina ošetřovaného zvážit jiné formy podpory, například příspěvek na péči dle zákona o sociálních službách.

Vyžaduje-li stav nemocného v průběhu čerpání dlouhodobého ošetřovného další pobyt v nemocnici, výplata dávky se na tuto dobu přeruší. Nová hospitalizace se započítává do maximální délky ošetřovného – 90denní lhůta se o pobyt v nemocnici neprodlužuje.

Žádost o dlouhodobé ošetřovné a jak jí podat

Postup při podání žádosti se liší podle toho, zda je žadatelem zaměstnanec, nebo OSVČ.

 • Zaměstnanci žádost předávají svému zaměstnavateli, který ji spolu s dalšími podklady odešle na OSSZ.
 • OSVČ dokumenty předávají rovnou příslušné OSSZ.

Žadatel o dávku (ošetřující osoba) předkládá tiskopis Žádost o dlouhodobé ošetřovné. Součástí žádosti je souhlas s ošetřováním potvrzený podpisem ošetřované osoby. K žádosti se přikládá kopie Rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče – III. dílu tiskopisu, který vystavil ošetřující lékař. Obvykle lékař tento dokument vystaví v den propuštění z hospitalizace, ale může tak učinit zpětně až 8 dnů po propuštění.

Samotná žádost o dávku s lékařským rozhodnutím k výplatě dlouhodobého ošetřovného nestačí. Průběžná výplata dávky je zajištěna na základě Potvrzení o trvání potřeby dlouhodobé péče. Lékař by dokument měl vystavit minimálně jednou za měsíc. Ošetřující osoba do potvrzení doplní další údaje (dny ošetřování, vztah k ošetřované osobě) a tiskopis předá zaměstnavateli.

Žádost o dlouhodobé ošetřovné zatím bohužel nevyřídíte elektronicky. Podle aktuálního návrhu MPSV by to mělo být možné od roku 2025.

Formulář pro dlouhodobé ošetřovné a kde ho najdete

Formuláře potřebné pro podání žádosti o dlouhodobé ošetřovné najdete na ePortálu ČSSZ v sekci tiskopisy.

V obou sekcích je k dispozici Žádost o dlouhodobé ošetřovné a Potvrzení o trvání potřeby dlouhodobé péče. Rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče na webu ČSSZ není, tiskopis vystavuje ošetřující lékař. Pro souhlas zaměstnavatele samostatný formulář neexistuje – souhlas je udělovaný na základě předložené žádosti.

Dlouhodobé ošetřovné při přerušení péče

O ukončení potřeby dlouhodobé péče rozhoduje ošetřující lékař. Na II. dílu tiskopisu Rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče vyznačí datum ukončení dlouhodobé péče a dokument odešle příslušné OSSZ. Lékař zároveň vystaví Rozhodnutí o ukončení potřeby dlouhodobé péče (společný formulář s Potvrzením o trvání potřeby dlouhodobé péče). Ošetřující osoba doplní potřebné údaje a dokument předá zaměstnavateli. Ten jej následně zašle OSSZ.

K ukončení dlouhodobého ošetřovného může dojít rovněž ze strany pečující či ošetřované osoby. V těchto případech dotyčný vyplní tiskopis Oznámení o ukončení poskytování dlouhodobé péče/Odvolání souhlasu s ošetřováním. Do formuláře se vedle dalších údajů uvádí i důvod ukončení poskytování péče. Ošetřující osoba vyplněný dokument předá OSSZ.

Přerušení dlouhodobého ošetřovného zákon nijak neupravuje. Při dalším pobytu v nemocnici dochází pouze k přerušení vyplácení dávek. Maximální délku dlouhodobého ošetřovného ale pobyt v nemocnici neprodlužuje. K přerušení dlouhodobého ošetřovného proto reálně nedochází.

Co dovolená? Máte na ní nárok?

Pečujete o nemocné dítě, seniora či jinou blízkou osobu? Kromě vyplácení dávky vás zákon zvýhodňuje i dalšími způsoby.

 • V době poskytování dlouhodobé péče nemůžete od zaměstnavatele dostat výpověď.
 • Doba strávená ošetřováním se počítá pro vznik nároku na dovolenou – na dlouhodobou péči se pro účely dovolené nahlíží stejně jako na výkon práce.

Pokud volné dny čerpáte při nástupu na dlouhodobé ošetřovné, dovolená se automaticky přeruší.