Dlouhodobé ošetřovné 2024: Podmínky, délka a jak podat žádost

Dlouhodobé ošetřovné 2024: Podmínky, délka, a jak podat žádost (ilustrační foto)

Dlouhodobé ošetřovné 2024: Podmínky, délka, a jak podat žádost (ilustrační foto) Zdroj: Profimedia

Nemůžete dočasně chodit do práce, protože pečujete o nemocné dítě či seniora? To ještě neznamená, že zůstanete delší dobu bez příjmu. Stát v podobných případech vyplácí dlouhodobé ošetřovné. Co musíte splnit, kolik peněz dostanete a jaká je maximální délka dlouhodobého ošetřovného?

Dlouhodobé ošetřovné: Definice a co říká zákon

Dlouhodobé ošetřovné je jednou z dávek udělovaných v rámci českého systému nemocenského pojištění. Finanční příspěvek byl zavedený 1. června 2018. Poskytuje ho Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Dávku upravuje zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.

Cílem dlouhodobého ošetřovného je pomoci občanům, kteří musí zůstat doma a pečovat o člena rodiny či jinou blízkou osobu. Příspěvek je navržený pro situace, kdy ošetřovanému skončil pobyt v nemocnici, ale jeho stav stále vyžaduje domácí péči. Dlouhodobé ošetřovné navíc poskytuje rodině nemocného čas na promyšlení dalšího postupu – pokud je pravděpodobné, že péče bude nutná delší dobu.

Nárok a podmínky pro dlouhodobé ošetřovné

Nárok na dlouhodobé ošetřovné vzniká osobě, která se o nemocného stará. Dotyčný zároveň musí být:

 • manželem/manželkou nebo registrovaným partnerem/registrovanou partnerkou ošetřované osoby,
 • příbuzným v přímé linii s ošetřovanou osobou či její sourozenec, tchyně, tchán, snacha, zeť, neteř, synovec, teta nebo strýc,
 • manželem/manželkou, registrovaným partnerem/registrovanou partnerkou či druhem/družkou fyzické osoby uvedené v předchozím bodu,
 • případně druhem/družkou ošetřované osoby nebo jinou fyzickou osobou žijící s ošetřovaným v domácnosti.

Základní podmínkou pro vyplácení dávky je účast na nemocenském pojištění. V praxi to typicky znamená zaměstnání – pojistné na sociální zabezpečení je odváděno z příjmu. Před čerpáním dlouhodobého ošetřovného musí účast na nemocenském pojištění trvat alespoň 90 kalendářních dnů v posledních 4 měsících. OSVČ musí splňovat podmínku dobrovolné účasti na nemocenském pojištění nejméně 3 měsíce před nástupem na dlouhodobé ošetřovné. Během pobírání dávky nesmí vykonávat osobně samostatnou výdělečnou činnost.

Další podmínky nároku na dlouhodobé ošetřovné se týkají přímo ošetřované osoby.

 • Pobyt v nemocnici: Ošetřovaný musí být hospitalizovaný minimálně čtyři po sobě jdoucí kalendářní dny (počítá se i první a poslední den hospitalizace). Podmínka pobytu v nemocnici není vyžadovaná u pacientů v inkurabilním (nevyléčitelném) stavu.
 • Potřeba dlouhodobé péče: Zdravotní stav ošetřované osoby vyžaduje po propuštění z hospitalizace poskytování dlouhodobé péče po dobu alespoň 30 kalendářních dnů. Lékař v těchto případech vystaví tiskopis Rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče.
 • Souhlas ošetřovaného: Ošetřovaná osoba potvrzuje na žádosti o dávku souhlas s poskytováním dlouhodobé péče ošetřující osobě. Dítě (nezletilé osoby) souhlas udělovat nemusí.

Potřebujete souhlas zaměstnavatele?

Ošetřující osoby v podobných situacích často řeší, zda potřebují souhlas zaměstnavatele. Jak se na celou věc dívá zákon? Podle zákoníku práce zaměstnavatel skutečně uděluje souhlas s nepřítomností v práci z důvodu poskytování dlouhodobé péče. Činí tak na základě předložené žádosti o dlouhodobé ošetřovné.

Zaměstnavatel však může souhlas neudělit pouze v případě vážných provozních problémů. Neudělení je zaměstnanci oznámeno písemně a zaměstnavatel musí být schopný případné provozní problémy prokázat. Pokud jste souhlas zaměstnavatele neobdrželi a s uvedenými důvody nesouhlasíte, můžete se obrátit na oblastní inspektorát práce.

Kalkulačka pro výpočet

Zajímá vás výše dlouhodobého ošetřovného? Přidělenou částku si spočítáte v naší online kalkulačce.

Dlouhodobé ošetřovné odpovídá 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Na denní vyměřovací základ lze zjednodušeně nahlížet jako na průměrný denní příjem za určité období – obvykle 12 kalendářních měsíců před měsícem, v němž potřeba dávky vznikla. V souladu se zákonem o nemocenském pojištění se denní vyměřovací základ dále redukuje prostřednictvím tří redukčních hranic.

 • Podpora je poskytovaná od prvního dne ošetřování.
 • Dávku vám vyplatí příslušná OSSZ nejpozději do 1 měsíce následujícího po dni, v němž jste úřadu doručili všechny potřebné podklady.
 • Peníze vám budou vyplaceny na účet, nebo v hotovosti (prostřednictvím pošty). Ve druhém případě však hradíte náklady spojené s doručením.

Finanční kalkulačky na E15.cz >>>

Délka a pobyt v nemocnici

Maximální délka dlouhodobého ošetřovného je 90 dnů. Po uběhnutí této lhůty vzniká nárok na dávku znovu až po 12 měsících. Pokud je potřeba další péče, může rodina ošetřovaného zvážit jiné formy podpory, například příspěvek na péči dle zákona o sociálních službách.

Vyžaduje-li stav nemocného v průběhu čerpání dlouhodobého ošetřovného další pobyt v nemocnici, výplata dávky se na tuto dobu přeruší. Nová hospitalizace se započítává do maximální délky ošetřovného – 90denní lhůta se o pobyt v nemocnici neprodlužuje.

Jak podat žádost o dlouhodobé ošetřovné

Postup při podání žádosti se liší podle toho, zda je žadatelem zaměstnanec, nebo OSVČ.

 • Zaměstnanci žádost předávají svému zaměstnavateli, který ji spolu s dalšími podklady odešle na OSSZ.
 • OSVČ dokumenty předávají rovnou příslušné OSSZ.

Žadatel o dávku (ošetřující osoba) předkládá tiskopis Žádost o dlouhodobé ošetřovné. Součástí žádosti je souhlas s ošetřováním potvrzený podpisem ošetřované osoby. K žádosti se přikládá kopie Rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče – III. dílu tiskopisu, který vystavil ošetřující lékař. Obvykle lékař tento dokument vystaví v den propuštění z hospitalizace, ale může tak učinit zpětně až 8 dnů po propuštění.

Samotná žádost o dávku s lékařským rozhodnutím k výplatě dlouhodobého ošetřovného nestačí. Průběžná výplata dávky je zajištěna na základě Potvrzení o trvání potřeby dlouhodobé péče. Lékař by dokument měl vystavit minimálně jednou za měsíc. Ošetřující osoba do potvrzení doplní další údaje (dny ošetřování, vztah k ošetřované osobě) a tiskopis předá zaměstnavateli.

Žádost o dlouhodobé ošetřovné zatím bohužel nevyřídíte elektronicky. Podle aktuálního návrhu MPSV by to mělo být možné od roku 2025.

Kde najít formulář pro dlouhodobé ošetřovné

Formuláře potřebné pro podání žádosti o dlouhodobé ošetřovné najdete na ePortálu ČSSZ v sekci tiskopisy.

V obou sekcích je k dispozici Žádost o dlouhodobé ošetřovné a Potvrzení o trvání potřeby dlouhodobé péče. Rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče na webu ČSSZ není, tiskopis vystavuje ošetřující lékař. Pro souhlas zaměstnavatele samostatný formulář neexistuje – souhlas je udělovaný na základě předložené žádosti.

Přerušení dlouhodobého ošetřovného

O ukončení potřeby dlouhodobé péče rozhoduje ošetřující lékař. Na II. dílu tiskopisu Rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče vyznačí datum ukončení dlouhodobé péče a dokument odešle příslušné OSSZ. Lékař zároveň vystaví Rozhodnutí o ukončení potřeby dlouhodobé péče (společný formulář s Potvrzením o trvání potřeby dlouhodobé péče). Ošetřující osoba doplní potřebné údaje a dokument předá zaměstnavateli. Ten jej následně zašle OSSZ.

K ukončení dlouhodobého ošetřovného může dojít rovněž ze strany pečující či ošetřované osoby. V těchto případech dotyčný vyplní tiskopis Oznámení o ukončení poskytování dlouhodobé péče/Odvolání souhlasu s ošetřováním. Do formuláře se vedle dalších údajů uvádí i důvod ukončení poskytování péče. Ošetřující osoba vyplněný dokument předá OSSZ.

Přerušení dlouhodobého ošetřovného zákon nijak neupravuje. Při dalším pobytu v nemocnici dochází pouze k přerušení vyplácení dávek. Maximální délku dlouhodobého ošetřovného ale pobyt v nemocnici neprodlužuje. K přerušení dlouhodobého ošetřovného proto reálně nedochází.

Nárok na dovolenou

Pečujete o nemocné dítě, seniora či jinou blízkou osobu? Kromě vyplácení dávky vás zákon zvýhodňuje i dalšími způsoby.

 • V době poskytování dlouhodobé péče nemůžete od zaměstnavatele dostat výpověď.
 • Doba strávená ošetřováním se počítá pro vznik nároku na dovolenou – na dlouhodobou péči se pro účely dovolené nahlíží stejně jako na výkon práce.

Pokud volné dny čerpáte při nástupu na dlouhodobé ošetřovné, dovolená se automaticky přeruší.