Smlouva o dílo | Vzor ke stažení ZDARMA | e15.cz

Smlouva o dílo - Vzor ke stažení

Smlouva o dílo – vzor smlouvy ke stažení
Smlouva o dílo – vzor smlouvy ke stažení
• 
ZDROJ: Grafika E15

E15.cz

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vstoupit do diskuze
0

Dílem se rozumí zhotovení určité věci na zakázku, údržba, oprava nebo úprava věci. Dílem mohou být jak věci movité (nábytek, přístroj apod.), tak i věci nemovité (stavba). Je třeba mít na paměti, že výsledky díla mohou být také nehmotné (software, poradenská činnost, vytvoření dokumentace).

Nejdůležitější částí smlouvy o dílo je dostatečně srozumitelné vymezení samotného díla a ceny za dílo. Podrobnému popisu díla a přesnému určení ceny díla proto doporučujeme věnovat největší pozornost. Při určení ceny díla rovněž doporučujeme myslet na případné vícepráce a v případě dlouhodobějších děl také na cenovou doložku umožňující úpravu ceny díla s ohledem na cenu vstupních matriálů a energií. Cenu díla je potom možné určit pevnou částkou, nebo podle rozpočtu. Zaplacení ceny je možné ujednat jednorázově či po částech, a to buďto před v průběhu nebo po provedení díla. Pokud je zhotovitel plátce DPH, je nutné ve smlouvě zmínit, že k ceně bude připočteno DPH, případně že cena je včetně DPH. Cenu je možné splatit hotově, pokud je cena díla menší než 270.000 Kč, nebo elektronicky na účet zhotovitele.

Neméně pozornosti doporučujeme věnovat také otázce odevzdání a převzetí díla, neboť zde vzniká v praxi nejvíce sporů. Pokud jde o dílo malé hodnoty, je možné ponechat úpravu jeho předání neformální. Pokud je však dílo hodnotné, případně pokud není mezi objednatelem a zhotovitelem dostatečná důvěra, je vhodné předání díla podmínit sepsáním písemného předávacího protokolu, do kterého je možné zaspat i případné vady, pokud nebrání převzetí a užívání díla.

Pokud bude dílo prováděno na majetku objednatele (údržba, oprava, úprava), či pokud si některé věci k provádění díla musí obstarat sám objednatel, doporučujeme to ve smlouvě zohlednit.

Ve smlouvě rovněž doporučujeme specifikovat podle povahy díla také lhůtu k provedení díla, místo provedení díla a záruku. V případě děl, která jsou založeny na tvůrčí, umělecké činnosti zhotovitele doporučujeme neopomenout také na práva duševního vlastnictví.

Vzhledem k tomu, že předmět smlouvy o dílo může být opravdu široký, nelze vytvořit jednotný vzor, který by byl vhodný pro všechny případy. V případě hodnotnějších děl proto doporučuje se vždy obrátit na právníka, která smlouvu upraví dle Vašich potřeb.

Stáhnout: Smlouva o dílo - vzor smlouvy >>>

Upozorňujeme, že jde o obecný a základní vzor dokumentu, který musí být pro použití v konkrétním případě dále upraven. Autoři nepřebírají žádnou odpovědnost za chybné využití těchto vzorů.

Tento vzor smlouvy pro Vás připravila advokátní kancelář FORLEX s.r.o. (LinkedIn společnosti), poskytující poradenství na nejvyšší úrovni v oblasti obchodních vztahů v České republice i v zahraničí.

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(„Smlouva“)

Smluvní strany

(1) [∙],

(„Objednatel“)

a

(2) [∙],

(„Zhotovitel“ a společně s Objednatelem jako „Strany“)

1. Předmět smlouvy

1.1 Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí zhotovit dílo s následující specifikaci: [popis díla] („Dílo“).

1.2 Objednatel se zavazuje řádně a včasně dokončené Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu, to vše za podmínek dle této Smlouvy.

2. Cena DÍLA

2.1 Strany se dohodly, že cena za Dílo je stanovena ve výši [finanční částka] („Cena“).

2.2 Cena je splatná nejpozději [okamžik splatnosti] v hotovosti / elektronicky na bankovní účet Zhotovitele č. [číslo účtu].

3. Provádění DÍLA

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo nejpozději do [datum].

3.2 Zhotovitel nese nebezpečí škody na Díle do dne, kdy dojde k předání celého Díla Objednateli.

4. Předání DÍLA

4.1 Povinnosti Zhotovitele podle této Smlouvy jsou splněny až úplným (řádným a včasným) dokončením Díla jako celku a převzetím celého Díla ze strany Objednatele.

4.2. Dílo může být dle uvážení Objednatele převzato i přesto, že má vady nebo drobné nedodělky nebránící užívání Díla

4.3 O předání dílo bude sepsán písemný předávací protokol podepsaný Objednatelem a Zhotovitelem, ve kterém bude uveden seznam zjištěných vad a Objednatelem určen termín pro jejich odstranění Zhotovitelem. Odstranění těchto vad a nedodělků bude potvrzeno podpisem Objednatele v daném předávacím protokolu.

4.4 Zhotovitel je povinen předložit Objednateli nejpozději při převzetí Díla veškeré doklady, které se k Dílu nebo jeho částem vztahují a které jsou nezbytné pro užívání Díla.

5. Závěrečná ustanovení

5.1 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Stranami. Změny nebo dodatky Smlouvy musí být provedeny písemně a musí být odsouhlaseny oběma Stranami.

5.2 Smlouva je vypracována ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu, z nichž po jednom obdrží Objednatel a Zhotovitel.

5.3 Je-li nebo stane-li se jedno nebo více ustanovení této Smlouvy z jakýchkoliv důvodů neúčinným či neplatným, nebude tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení této Smlouvy.Strany se zavazují, že takové neplatné nebo neúčinné ustanovení nahradí ve lhůtě 14 dnů od výzvy druhé Strany ustanovením platným a účinným, které svým obsahem v nejvyšší možné míře odpovídá nahrazenému neplatnému či neúčinnému ustanovení.

5.4 Tato Smlouvy představuje úplné ujednání mezi Stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání Stran ohledně předmětu této Smlouvy.

5.5 Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

5.6 Každá ze Stran si nese své vlastní náklady vniklé v souvislosti s uzavíráním této Smlouvy. 

Strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Objednatel

V _____________________ dne ___________

Zhotovitel

V _____________________ dne ____________

_________________________________________

[podpis objednatele]

_________________________________________

[podpis zhotovitele]

Autor: E15.cz

Smlouvy na E15.cz - vzory ke stažení

Stáhněte si online vzory smuv na E15.cz zdarma. Nabízíme vám vzory vytvořené právními experty pro řadu situací. Udělujete někomu plnou moc? Hodila by se vám pracovní smlouva na DPČ nebo DPP? Chybí vám nájemní smlouva na byt, darovací smlouva, nebo třeba smlouva na dílo? Potřebujete dát například výpověď z pracovního poměru? Vzor smlouvy můžete snadno stáhnout a vyplnit.

Stáhněte si zdarma a bez registrace vzory:

Darovací smlouva na nemovitost

DPP: Dohoda o provedení práce

DPČ: Dohoda o provedení činnosti

Nájemní smlouva na byt

Kupní smlouva na automobil nebo motocykl

Odstoupení od kupní smlouvy

Plná moc

Výpověď z pracovního poměru

Smlouva o dílo

Mzdová kalkulačka