Nájemní smlouva na byt - Vzor ke stažení

Vzor: Nájemní smlouva - byt

Vzor: Nájemní smlouva - byt Zdroj: Grafika E15

Nájemní smlouva vyžaduje písemnou formu s prostými podpisy obou stran. U nájemní smlouvy je jednou z nejdůležitějších náležitostí dostatečně specifikovat předmět nájmu, kdy kromě čísla jednotky a budovy ve které se nachází je vhodné dále uvést konkrétní podlaží, přesné dispozice, nebo i vymezení rozdělení pokojů.

Dále je žádoucí, aby strany v rámci smlouvy určily výši nájemného a cenu za zálohy na služby dodávek energií, vody, plynu atd., pokud je zajišťuje pronajímatel, případě je možné zvolit alternativu, že bude nájemce povinen přehlásit dodavatele energií sám na sebe. V aktuální době nejistých cen v oblasti energetiky je rovněž žádoucí přidat do smlouvy oprávnění pronajímatele jednorázově zvyšovat výši záloh na služby.

Ohledně splatnosti se nájemné obecně platí dle zákona předem, nejpozději do 5. dne v měsíci. (příklad: nájemné na prosinec 2022 je nájemce povinen uhradit do 5.12.2022). Ve smlouvě je také možné sjednat pozdější datum splatnosti, nikoli však dřívější, protože by takové ujednání nepřiměřeně zkracovalo práva nájemce.

Pokud bude sjednávaná jistota (kauce), její výše může být maximálně trojnásobek měsíčního nájmu.

Pronajímatelé dále při vyhotovování smluv chybují v tom, že nájemci ukládají různé zákazy, které nemají zákonnou oporu. Jedná se zejména o zákaz přihlášení k trvalému bydlišti nebo zákaz chování zvířat, který Vám obecně nikdo zakázat nemůže.

Stáhnout: Nájemní smlouva na byt – vzor >>>

Upozorňujeme, že jde o obecný a základní vzor dokumentu, který musí být pro použití v konkrétním případě dále upraven. Autoři nepřebírají žádnou odpovědnost za chybné využití těchto vzorů.

Tento vzor smlouvy pro Vás připravila advokátní kancelář FORLEX s.r.o. (LinkedIn společnosti), poskytující poradenství na nejvyšší úrovni v oblasti obchodních vztahů v České republice i v zahraničí.

SMLOUVA o nájmu bytu

uzavřená podle ustanovení § 2235 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) („Smlouva“)

Smluvní strany

(1) [∙], („Pronajímatel“) a

(2) [∙], („Nájemce“)  (Pronajímatel a Nájemce společně „Strany“, a každý z nich samostatně „Strana“)

1. PŘEDMĚT smlouvy

1.1 Pronajímatel je výlučným vlastníkem bytové jednotky č. [•], způsob využití  byt, [další specifikace bytu, např. podlaží, rozdělení bytu, výměra v m2, aj.], nacházející se v budově č. p. [•] na pozemku parc. č. [•]. Jednotka je zapsaná na LV [•] pro katastrální územní  [•] („Předmět nájmu“).

1.2 Pronajímatel touto Smlouvou přenechává Předmět nájmu Nájemci k dočasnému užívání, za což se Nájemce zavazuje platit Pronajímateli nájemné za podmínek stanovených dále v této Smlouvě.

1.3 Současně s užíváním Předmětu nájmu je Nájemce oprávněn užívat i movité věci Pronajímatele, které jsou případně umístěny v Předmětu nájmu.

1.4 Nájemce je oprávněn užívat Předmět nájmu pouze k účelu zajištění bytových potřeb.

2. DOBA NÁJMU

2.1 Nájem se dle této Smlouvy zřizuje na dobu určitou od [•] do [•] / dobu neurčitou od [•].

2.2 [POKUD SJEDNÁNO NA DOBU URČITOU: Tato smlouva může být prodloužena na základě písemné dohody Stran, uzavřené nejpozději před uplynutím sjednané doby nájmu.]

3. NÁJEMNÉ

3.1 Strany se dohodly na tom, že Nájemce bude platit Pronajímateli za užívání Předmětu nájmu nájemné ve výši [•] Kč měsíčně („Nájemné“) vždy měsíčně dopředu nejpozději k [•] dni příslušného kalendářního měsíce na bankovní účet Pronajímatele č. [⦁].

3.2 Strany se dohodly na tom, že Nájemce bude platit Pronajímateli spolu s Nájemným zálohy na nezbytné služby související s užíváním Předmětu nájmu ve výši [⦁] Kč měsíčně.  Pronajímatel si vyhrazuje právo jednostranně upravit výši zálohy na služby, kterou je povinen písemně oznámit Nájemci.

3.3 Pronajímatel provede jednou ročně vyúčtování nezbytných služeb na základě prokázané skutečné spotřeby Nájemce a případné nedoplatky nebo přeplatky na zálohách jsou Strany povinny si vyrovnat neprodleně po vyúčtování.

4. Jistota (kauce)

4.1 Nájemce se zavazuje složit Pronajímateli v hotovosti při podpisu této Smlouvy peněžitou částku ve výši [•] Kč jako peněžní jistotu podle ustanovení § 2254 odst. 1 občanského zákoníku.

5. PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

5.1 Pronajímatel je povinen předat Nájemci Předmět nájmu ve stavu způsobilém k řádnému užívání a Nájemce podpisem této Smlouvy potvrzuje, že byl s Předmětem nájmu důkladně seznámen.

5.2 Pronajímatel je povinen nést náklady na všechny výdaje související s opravami nebo výměnou základních zařízení v Předmětu nájmu s výjimkou nákladů na drobné opravy nákladů spojených s běžnou údržbou, a to po celou dobu trvání této smlouvy.

5.3 Nájemce je povinen řádně užívat Předmět nájmu po celou dobu trvání nájemního vztahu v souladu s touto smlouvou a sjednaným způsobem a předcházet jeho poškození, nadměrnému opotřebení či znehodnocení.

5.4 Nájemce není oprávněn zřídit třetí osobě právo podnájmu k Předmětu nájmu bez předchozího písemného souhlasu Pronajímatele.

5.5 Nájemce není oprávněn provádět v Předmětu nájmu žádné stavební úpravy ani jiné změny.

6. UKONČENÍ Nájmu

6.1 Nájem může být ukončen dohodou Stran nebo výpovědí způsobem a za podmínek uvedených v příslušných právních předpisech, zejména Občanském zákoníku.

6.2 Nájemce se zavazuje v den skončení nájmu Předmět nájmu vyklidit a předat jej Pronajímateli ve stavu, v jakém jej převzal, nehledě na běžné opotřebení při běžném užívání a na vady, které je povinen odstranit Pronajímatel.

7. Závěrečná ustanovení

7.1 Tato Smlouva se řídí a bude vykládána v souladu s právním řádem České republiky.

7.2 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma Stranami.

7.3 Stane-li se jakékoli ustanovení této Smlouvy neplatným či nevymahatelným, nebude tím ovlivněna platnost ani vymahatelnost ostatních ustanovení Smlouvy. Strany se tímto zavazují nahradit takové ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude odpovídat smyslu a účelu neplatného a nevymahatelného ustanovení.

7.4 Tuto Smlouvu lze doplňovat, měnit či upravovat výhradně ve formě písemných ujednání podepsaných oběma Stranami.

7.5 Smlouva je vypracována ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

Strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy

Pronajímatel              Nájemce

Místo:                        Místo:

Datum:                      Datum:

Jméno: [•] ________________________________________

Jméno: [•] _________________________________________

Přečtěte si:

Nájemní smlouva na byt: Co musí obsahovat