DPČ | Vzor smlouvy ke stažení ZDARMA | e15.cz

Smlouva: Dohoda o pracovní činnosti (DPČ)

Dohoda o provedení činnosti – vzor smlouvy ke stažení
Dohoda o provedení činnosti – vzor smlouvy ke stažení
• 
ZDROJ: e15 / grafika

E15.cz

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vstoupit do diskuze
0

Dle zákoníku práce je možné v případě DPČ vykonávat práci pouze v rozsahu nepřekračujícím polovinu stanovené týdenní pracovní doby v průměru (posuzuje se za dobu trvání dohody o pracovní činnosti, nejdéle za 52 týdnů). Je potřeba, aby odměna byla vyplácena za „hodinu práce“, jelikož v dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr je pracovní doba maximální pracovní dobou, po kterou může zaměstnanec vykonávat pro zaměstnavatele práci, tedy nemusí být vždy stejná a neměla by za ni náležet fixní odměna, ale odměna reflektující odpracované hodiny.

Stáhnout: Dohoda o provedení činnosti – vzor smlouvy >>>

*Veškeré úpravy textu mimo žlutě vyznačené oblasti jsou na vlastní zodpovědnost.

DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI

uzavřená podle ustanovení § 76 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů („Zákoník práce“) („Dohoda“)

Smluvní strany

(1)        [●] se sídlem na adrese [●], IČO: [●], zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [●] soudem v [●], spis. zn. [●] („Zaměstnavatel“)

a

(2)        [●], bytem [●], datum narození: [●]

(„Zaměstnanec“) (Zaměstnavatel a Zaměstnanec společně „Smluvní strany“)

1.           DRUH PRACOVNÍHO ÚKOLU, MÍSTO A ROZSAH JEHO VÝKONU 1.1        Zaměstnanec se zavazuje vykonávat činnost za podmínek stanovených touto Dohodou a Zaměstnavatel bude za podmínek stanovených Dohodou vyplácet Zaměstnanci za provedenou činnost odměnu.

1.2        Den nástupu do práce je [●].

1.3        Druh pracovní činnosti je [●].

1.4        Místem výkonu pracovního úkolu je [●].

1.5        Zaměstnanec bude vykonávat práci v rozsahu maximálně [●] hodin měsíčně, přičemž rozsah práce nebude přesahovat v témže kalendářním roce [●] hodin.

1.6        Konkrétní rozsah pracovního úkolu se řídí pokyny a potřebami Zaměstnavatele.

2.           ODMĚNA

2.1        Za řádně a včas provedenou činnost poskytne zaměstnavatel zaměstnanci odměnu ve výši [●] Kč (“Odměna”), za každou hodinu práce. Na základě dohody Smluvních stran bude odměna Zaměstnanci vyplacena na jeho bankovní účet uvedený v záhlaví této Dohody. Odměna je splatná [●].

3.           ODPOVĚDNOST

3.1        Zaměstnanec odpovídá Zaměstnavateli za újmu stejně jako zaměstnanci v pracovním poměru. Zaměstnavatel odpovídá Zaměstnanci za újmu stejně jako zaměstnancům v pracovním poměru.

4.           UKONČENÍ DOHODY

4.1        Tato Dohoda se uzavírá na dobu určitou, od [●] do [●].

4.2        Tato Dohoda může být jednostranně zrušena z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu s 15denní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhé Smluvní straně.

5.           DALŠÍ UJEDNÁNÍ

5.1        Zaměstnanec bere na vědomí, že je povinen zachovat mlčenlivost o všech informacích, které získá při své pracovní činnosti.

5.2        Zaměstnanec souhlasí s tím, že může být vysílán na služební cesty mimo místo pracoviště. Zaměstnavatel mu bude hradit veškeré výdaje s tím spojené v souladu s příslušnými ustanoveními Zákoníku práce.

5.3        Zaměstnanec odpovídá Zaměstnavateli za škodu stejně jako zaměstnanci v pracovním poměru. Zaměstnavatel odpovídá Zaměstnanci za škodu stejně jako zaměstnancům v pracovním poměru.

5.4        Zaměstnanec se zavazuje k výkonu práce na základě této Dohody ve sjednaném rozsahu a s rozvržením, které určí Zaměstnavatel.

5.5        Zaměstnanec podpisem této Dohody potvrzuje, že byl Zaměstnavatelem řádně seznámen s právy a povinnostmi, které pro něho z této dohody plynou, a s pracovními a mzdovými podmínkami, za nichž má práci konat, stejně jako s vnitřními předpisy Zaměstnavatele, které se vztahují k výkonu práce na základě této Dohody a s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

5.6        Jakékoliv změny či doplňky této Dohody je možné činit po vzájemné dohodě Smluvních stran, a to písemnou formou, jinak jsou neplatné.

Místo:

Datum: 

Za [●]

____________________________________________________ 

Jméno: 

Funkce:

Místo:

Datum: 

[Zaměstnanec]

____________________________________________________

Přečtěte si:

Práce na DPČ: Co byste měli vědět

Daně a práce na DPČ v příkladech

Autor: E15.cz

Mzdová kalkulačka

Newslettery