DPČ | Vzor smlouvy ke stažení ZDARMA | e15.cz

Smlouva: Dohoda o pracovní činnosti (DPČ) - Vzor ke stažení

Dohoda o provedení činnosti – vzor smlouvy ke stažení
Dohoda o provedení činnosti – vzor smlouvy ke stažení
• 
ZDROJ: e15 / grafika

E15.cz

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vstoupit do diskuze
0

Dle zákoníku práce je možné v případě DPČ vykonávat práci pouze v rozsahu nepřekračujícím polovinu stanovené týdenní pracovní doby v průměru (posuzuje se za dobu trvání dohody o pracovní činnosti, nejdéle za 52 týdnů). Je potřeba, aby odměna byla vyplácena za „hodinu práce“, jelikož v dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr je pracovní doba maximální pracovní dobou, po kterou může zaměstnanec vykonávat pro zaměstnavatele práci, tedy nemusí být vždy stejná a neměla by za ni náležet fixní odměna, ale odměna reflektující odpracované hodiny.

Stáhnout: Dohoda o provedení činnosti – vzor smlouvy >>>

Upozorňujeme, že jde o obecný a základní vzor dokumentu, který musí být pro použití v konkrétním případě dále upraven. Autoři nepřebírají žádnou odpovědnost za chybné využití těchto vzorů.

Tento vzor smlouvy pro Vás připravila advokátní kancelář FORLEX s.r.o. (LinkedIn společnosti), poskytující poradenství na nejvyšší úrovni v oblasti obchodních vztahů v České republice i v zahraničí.

DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI

uzavřená podle ustanovení § 76 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů („Zákoník práce“) („Dohoda“)

Smluvní strany

(1)        [●] se sídlem na adrese [●], IČO: [●], zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [●] soudem v [●], spis. zn. [●] („Zaměstnavatel“)

a

(2)        [●], bytem [●], datum narození: [●]

(„Zaměstnanec“) (Zaměstnavatel a Zaměstnanec společně „Smluvní strany“)

1.           DRUH PRACOVNÍHO ÚKOLU, MÍSTO A ROZSAH JEHO VÝKONU 1.1        Zaměstnanec se zavazuje vykonávat činnost za podmínek stanovených touto Dohodou a Zaměstnavatel bude za podmínek stanovených Dohodou vyplácet Zaměstnanci za provedenou činnost odměnu.

1.2        Den nástupu do práce je [●].

1.3        Druh pracovní činnosti je [●].

1.4        Místem výkonu pracovního úkolu je [●].

1.5        Zaměstnanec bude vykonávat práci v rozsahu maximálně [●] hodin měsíčně, přičemž rozsah práce nebude přesahovat v témže kalendářním roce [●] hodin.

1.6        Konkrétní rozsah pracovního úkolu se řídí pokyny a potřebami Zaměstnavatele.

2.           ODMĚNA

2.1        Za řádně a včas provedenou činnost poskytne zaměstnavatel zaměstnanci odměnu ve výši [●] Kč (“Odměna”), za každou hodinu práce. Na základě dohody Smluvních stran bude odměna Zaměstnanci vyplacena na jeho bankovní účet uvedený v záhlaví této Dohody. Odměna je splatná [●].

3.           ODPOVĚDNOST

3.1        Zaměstnanec odpovídá Zaměstnavateli za újmu stejně jako zaměstnanci v pracovním poměru. Zaměstnavatel odpovídá Zaměstnanci za újmu stejně jako zaměstnancům v pracovním poměru.

4.           UKONČENÍ DOHODY

4.1        Tato Dohoda se uzavírá na dobu určitou, od [●] do [●].

4.2        Tato Dohoda může být jednostranně zrušena z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu s 15denní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhé Smluvní straně.

5.           DALŠÍ UJEDNÁNÍ

5.1        Zaměstnanec bere na vědomí, že je povinen zachovat mlčenlivost o všech informacích, které získá při své pracovní činnosti.

5.2        Zaměstnanec souhlasí s tím, že může být vysílán na služební cesty mimo místo pracoviště. Zaměstnavatel mu bude hradit veškeré výdaje s tím spojené v souladu s příslušnými ustanoveními Zákoníku práce.

5.3        Zaměstnanec odpovídá Zaměstnavateli za škodu stejně jako zaměstnanci v pracovním poměru. Zaměstnavatel odpovídá Zaměstnanci za škodu stejně jako zaměstnancům v pracovním poměru.

5.4        Zaměstnanec se zavazuje k výkonu práce na základě této Dohody ve sjednaném rozsahu a s rozvržením, které určí Zaměstnavatel.

5.5        Zaměstnanec podpisem této Dohody potvrzuje, že byl Zaměstnavatelem řádně seznámen s právy a povinnostmi, které pro něho z této dohody plynou, a s pracovními a mzdovými podmínkami, za nichž má práci konat, stejně jako s vnitřními předpisy Zaměstnavatele, které se vztahují k výkonu práce na základě této Dohody a s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

5.6        Jakékoliv změny či doplňky této Dohody je možné činit po vzájemné dohodě Smluvních stran, a to písemnou formou, jinak jsou neplatné.

Místo:

Datum: 

Za [●]

____________________________________________________ 

Jméno: 

Funkce:

Místo:

Datum: 

[Zaměstnanec]

____________________________________________________

Přečtěte si:

Práce na DPČ: Co byste měli vědět

Daně a práce na DPČ v příkladech

Autor: E15.cz

Smlouvy na E15.cz - vzory ke stažení

Stáhněte si online vzory smuv na E15.cz zdarma. Nabízíme vám vzory vytvořené právními experty pro řadu situací. Udělujete někomu plnou moc? Hodila by se vám pracovní smlouva na DPČ nebo DPP? Chybí vám nájemní smlouva na byt, darovací smlouva, nebo třeba smlouva na dílo? Potřebujete dát například výpověď z pracovního poměru? Vzor smlouvy můžete snadno stáhnout a vyplnit.

Stáhněte si zdarma a bez registrace vzory:

Darovací smlouva na nemovitost

DPP: Dohoda o provedení práce

DPČ: Dohoda o provedení činnosti

Nájemní smlouva na byt

Kupní smlouva na automobil nebo motocykl

Odstoupení od kupní smlouvy

Plná moc

Výpověď z pracovního poměru

Smlouva o dílo

Mzdová kalkulačka