Stoná vám příbuzný? Nově lze žádat o dlouhodobé ošetřovné | E15.cz
KoronaHelpdesk E15

Jak uspět v krizi

Stoná vám příbuzný? Nově lze žádat o dlouhodobé ošetřovné

Aleš Pospíšil

Aleš Pospíšil

Od letošního června lze žádat o novou dávku nemocenského pojištění – dlouhodobé ošetřovné. Za určitých podmínek díky ní můžete zůstat doma a až čtvrt roku pečovat o člena rodiny.

Tato až 90denní dávka umožní lidem zůstat doma v situaci, kdy budou pečovat o člena rodiny, u kterého ošetřující lékař rozhodl, že jeho zdravotní stav vyžaduje po propuštění z nemocnice soustavnou domácí péči. Detailní podmínky se dozvíte na webu České správy sociálního zabezpečení:

Výše dávky činí 60 procent tzv. redukovaného denního vyměřovacího základu (DVZ) za kalendářní den. DVZ se odvozuje z přijmu za 12 kalendářních měsíců před nástupem na dávku. U OSVČ se vychází z úhrnu měsíčních základů pojistného v rozhodném období před nástupem na dávku. Průměrný denní příjem se redukuje pomocí tří redukčních hranic. DVZ se tedy stanovuje obdobným způsobem jako u nemocenské.

Nemocenská je od nového roku štědřejší. Vypočtěte si, na jakou částku máte nárok

„Aby mohla být dávka ošetřující osobě vyplácena, je základní podmínkou její účast na nemocenském pojištění, tj. například trvání zaměstnání, které založilo účast na pojištění v době nástupu na tuto dávku (z příjmu ze zaměstnání je odváděno pojistné na sociální zabezpečení). Přitom platí, že před začátkem čerpání dávky trvala účast na nemocenském pojištění u zaměstnance alespoň po dobu 90 kalendářních dnů v posledních 4 měsících. U osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) musí být pro nárok na dávku splněna podmínka dobrovolné účasti na nemocenském pojištění OSVČ alespoň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházejících dni nástupu na dlouhodobé ošetřovné. OSVČ nesmí v době pobírání této dávky vykonávat osobně samostatnou výdělečnou činnost,“ uvádí ČSSZ.

Okruh osob, které mohou o dávku žádat je poměrně široký – příbuzní, druh nebo družka či osoba žijící ve společné domácnosti. U osob bez přímého příbuzenského vztahu je zákonem stanovena podmínka společného místa trvalého pobytu s opečovávanou osobou.

 

Mzdová kalkulačka