Co dělat, když vám zaměstnavatel neplatí zdravotní a sociální pojištění

Sociální a zdravotní pojištění, ilustrační foto

Sociální a zdravotní pojištění, ilustrační foto Zdroj: Profimedia

Je jasné, že pokud jste řádně zaměstnaní, zaměstnavatel za vás musí odvádět zdravotní a sociální pojištění, respektive měl by odvádět. Někteří zaměstnavatelé bohužel této povinnosti nedostojí a za své zaměstnance neplatí. 

Co tedy dělat, když k tomu dojde? Může za to být zaměstnanec nějakým způsobem stíhán? Může mu být například odmítnuta zdravotní péče z důvodu, že nemá zaplacené zdravotní pojištění? Neovlivní nám nezaplacené sociální pojištění budoucí důchod?

Zdravotní pojištění

Když zaměstnavatel přijme nového zaměstnance, musí tuto skutečnost do osmi dnů od nástupu do zaměstnání nahlásit zdravotní pojišťovně zaměstnance. A poté bude za zaměstnance odvádět celkové pojistné ve výši 13,5 procenta z vyměřovacího základu. Nejméně to ale musí být z minimálního vyměřovacího základu. Jedna třetina je zaměstnanci sražena přímo z platu a dvě třetiny zaplatí zaměstnavatel. Vše musí být odvedeno na účet zdravotní pojišťovny zaměstnance.

V případě, že máte podezření nebo přímo zjistíte, že vám váš zaměstnavatel neplatí zdravotní pojištění, informujte o tom svou zdravotní pojišťovnu. Někteří zaměstnavatelé neplatí zdravotní buď z toho důvodu, že na něj prostě nemají finance anebo jsou nedbalí. Může nastat i úplně extrémní případ, kdy vám sice šéf peníze sráží, ale pojišťovně je neodvádí. Prostě je použije na něco jiného.

Vás se ale nezaplacené pojištění z těchto důvodů nesmí přímo týkat. Rozhodně vás nesmí odmítnout v případě, že potřebujete zdravotní péči.

„Zdravotnická legislativa v Česku nijak nezohledňuje faktické placení nebo neplacení pojistného. Pojišťovna také nebude vymáhat nezaplacené pojistné po zaměstnancích, ale pouze po zaměstnavateli, navíc případný právní nástupce zaměstnavatele ručí za pojistné, které měl platit jeho předchůdce.

Jestliže zaměstnavatel neplní své závazky, není sám pojištěnec nikterak sankcionován. Na tyto případy se ani nevztahuje požadavek „bezdlužnosti“ klienta, žádajícího o některý z benefitů a příspěvků VZP (bezdlužnost se zjišťuje pouze u plátce pojistného, a je-li pojištěnec zaměstnán, není plátcem on, ale jeho zaměstnavatel),“ vysvětluje Oldřich Tichý, tiskový mluvčí VZP.

Penále za každý kalendářní den, ve kterém nebylo pojistné zaplaceno nebo bylo zaplaceno v nižší částce, je ve výši 0,05 procenta dlužné částky.

Pojistné na sociální zabezpečení

Zaměstnanci platí sociální pojištění ve výši 6,5 procenta z hrubé mzdy a zaměstnavatel ho za vás musí odvádět. Povinností zaměstnavatele je nahlásit příslušné OSSZ váš nástup do zaměstnání (pokud vám tedy vznikne účast na pojištění).

Na konci každého kalendářního roku musí dále zaměstnavatel OSSZ předložit evidenční list důchodového pojištění. To samé platí při ukončení pracovního poměru. Na ELDP se mimo jiné vykazuje doba účasti na pojištění, doby vyloučené pro budoucí výpočet důchodu a vyměřovací základ pro pojistné. V případě neplacení je to podobné jako u zdravotního pojištění.

„Situace, kdy zaměstnavatel neplní svou povinnost a neplatí pojistné na sociální zabezpečení, nijak neovlivňuje účast zaměstnance na pojištění ani nemá negativní vliv na jeho budoucí důchodové nároky. Nemůže ani dojít k tomu, že by dluh na pojistném a případné penále za zaměstnavatele musel doplácet zaměstnanec. Pro účely budoucího důchodu se má za to, že pojistné bylo odvedeno.

Okresní správy sociálního zabezpečení kontrolují průběžně plnění povinností zaměstnavatelů a v případě, že je zjištěn nedoplatek na pojistném, je zaměstnavateli předepsán k úhradě. OSSZ jsou oprávněny plnění povinností zaměstnavatelů v sociálním zabezpečení vymáhat a za jejich neplnění udělovat sankce,“ řekla nám Jana Buraňová, tisková mluvčí ČSSZ.

V případě, že máte podezření, že vás zaměstnavatel k účasti na pojištění nepřihlásil, můžete zajít na okresní správu sociálního zabezpečení a stav si ověřit. Zde můžete podat i podnět k tomu, aby OSSZ provedla kontrolu plnění těchto povinností zaměstnavatele. Na OSSZ si také zkontrolujete, zda váš zaměstnavatel odevzdává evidenční list důchodového pojištění a jestli je v něm zaneseno vše tak, jak má být.

Obecně ale platí to, že je dobré si každoročně zkontrolovat evidenční list důchodového pojištění. Zjistíte, co za vás zaměstnavatel odváděl a co nikoliv. Předejdete tak případným problémům při žádání o důchod. V případě, že s podobou evidenčního listu nesouhlasíte a zaměstnavatel jej nechce opravit, opět se budete muset obrátit na OSSZ, a to do třiceti dnů od převzetí listu. OSSZ bude váš spor řešit.