Kdy za vás platí zdravotní pojištění stát?

Čas na změnu zdravotní pojišťovny

Čas na změnu zdravotní pojišťovny Zdroj: Profimedia

Někteří občané jsou v registru své zdravotní pojišťovny vedeni jako státní pojištěnci. Kolik platí stát za státní pojištěnce? Jaké platí zdravotní pojištění státní pojištěnci ze zaměstnání?

Za státní pojištěnce platí zdravotní pojištění stát, v roce 2019 v měsíční částce 1 018 korun. Měsíční zdravotní pojištění státních pojištěnců činí 13,5 procenta z rozhodného vyměřovacího základu, který pro letošní rok činí 7 540 korun.

Kdo je státním pojištěncem?

Pojištěnci, za které je plátcem zdravotního pojištění stát, jsou taxativně vyjmenovaní v § 7 zákona o veřejném zdravotním pojištění č. 48/1997 Sb. Stáními pojištěni jsou tak například nezaopatřené děti, poživatelé důchodu z důchodového pojištění, příjemci rodičovského příspěvku, ženy na mateřské a osoby na rodičovské dovolené a osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství podle předpisů o nemocenském pojištění, uchazeči o zaměstnání, osoby závislé na péči jiné osoby ve stupni II, III a IV závislosti a osoby pečující o tyto osoby a osoby pečující o osoby mladší 10 let ve stupni I závislosti, občané celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let, příjemci předdůchodu, mladiství starší 26 let studující prvně v doktorském studijním programu uskutečňovaném vysokou školou v České republice ve standardní době v prezenční formě studia.

Praktický příklad

Pan Tomáš odešel do předčasného důchodu, paní Věře byl přiznán invalidní důchod, paní Kláře vdovský důchod a slečně Kateřině sirotčí důchod. S ohledem na placení zdravotního pojištění jsou všichni státními pojištěnci, neboť stát platí zdravotní pojištění za všechny poživatele státního důchodu, tedy starobního (řádného i předčasného), invalidního (prvního stupně, druhého stupně či třetího stupně) a pozůstalostního (vdovského i sirotčího).

Pozor na splnění oznamovací povinnosti

Pojištěnci, kteří nejsou vedeni jako zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné nebo státní pojištěnci, jsou pro účely placení zdravotního pojištění u své zdravotní pojišťovny automaticky vedeni jako osoby bez zdanitelných příjmů. Všechny osoby bez zdanitelných příjmů si přitom musí zdravotní pojištění samy platit, v roce 2019 v měsíční částce 1 803 korun. Proto je nutné si plnit zákonnou oznamovací povinnost. V případě splnění některé z podmínek pro vedení v registru zdravotní pojišťovny jako státní pojištěnec je potřeba tuto skutečnost příslušné zdravotní pojišťovně oznámit do 8 kalendářních dní.

Pracující státní pojištěnci

V praxi jsou někteří občané v počítačovém systému své zdravotní pojišťovny vedeni současně jako státní pojištěnci a zaměstnanci. Takový souběh je možný. I státním pojištěncům je z dosažené hrubé mzdy odvedeno zdravotní pojištění. Platí zde však určité výhody, např. při výpočtu zdravotního pojištění nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ. Za zaměstnance, kteří nejsou současně státními pojištěnci, musí zdravotní pojišťovna obdržet zdravotní pojištění alespoň v částce 1 803 korun (13,5 procenta z minimální mzdy 13 350 korun). Zaměstnanci pracující na zkrácený úvazek mohou mít hrubou mzdu i nižší než 13 350 korun, v takovém případě se provádí dopočet do minima, který jde na vrub zaměstnance, tak aby zdravotní pojišťovna obdržela 1 803 korun.

Praktický příklad

Student VŠ Zdeněk pracuje na zkrácený úvazek s hrubou mzdou 11 000 korun. Z hrubé mzdy je mu sraženo zdravotní pojištění v částce 495 korun (11 000 korun x 4,5 procenta) a dalších 990 korun (11 000 korun x 9 procent) za něj zaplatí zaměstnavatel. Zdravotní pojištění se počítá ze skutečné hrubé mzdy, nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ. U nestátního pojištěnce pracujícího za 11 000 korun by zaplatil zaměstnavatel na zdravotním pojištění rovněž 990 korun, ale zaměstnanci by bylo z hrubé mzdy sraženo 813 korun (1 803 - 990).