Plná moc – Vzor ke stažení

Plná moc – vzor ke stažení

Plná moc – vzor ke stažení Zdroj: e15 / grafika

Plnou moc je možné udělit jako generální, která zástupce (zmocněnce) opravňuje ke všem právním jednáním za zastoupeného (zmocnitele), nebo ji je možné omezit pouze na jediné (konkrétně vymezené) právní jednání či vymezené druhy jednání. Například k uzavírání určitých typů smluv nebo k jednání vůči konkrétně vymezeným osobám či orgánům. Pokud má být plná moc omezena, je nutné okruhy jednání či osoby, se kterými má být zmocněnec oprávněn jednat, dostatečně určitě vymezit.

Podstatné je též dostatečně určitě identifikovat zmocnitele a zmocněnce. V případě fyzických osob doporučujeme uvést alespoň jméno a příjmení, datum narození a trvalé bydliště. V případě právnických osob doporučujeme uvést alespoň název včetně právní formy (s. r. o., a. s.), sídlo a IČO společnosti.

V plné moci rovněž doporučujeme uvést, zda je plná moc udělena na dobu neurčitou, či určitou. Také doporučujeme podle povahy a citlivosti dané záležitosti uvést, zda je zmocněnec oprávněn si za sebe ustanovit dalšího zástupce, či nikoliv.

Pokud má být zmocněnec oprávněn činit i jednání, ke kterému je třeba písemná forma s úředně ověřenými podpisy (typicky podpis návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, podpis návrhu do obchodního rejstříku apod.), nebo jde o jednání ve formě veřejné listiny (notářský zápis), musí být podpis zastoupeného (zmocnitele) úředně ověřen.

Stáhnout: Plná moc - vzor ke stažení zdarma >>>

Upozorňujeme, že jde o obecný a základní vzor dokumentu, který musí být pro použití v konkrétním případě dále upraven. Autoři nepřebírají žádnou odpovědnost za chybné využití těchto vzorů.

Tento vzor smlouvy pro Vás připravila advokátní kancelář FORLEX s.r.o. (LinkedIn společnosti), poskytující poradenství na nejvyšší úrovni v oblasti obchodních vztahů v České republice i v zahraničí.

[·]

(„Zmocnitel“)

tímto zmocňuje

[·]

(„Zmocněnec“)

aby zastupoval Zmocnitele při [popis právních jednání] / při všech právních jednáních vůči [osoba či orgán] / při těchto právních jednáních vůči [osoba či orgán].

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do [datum] / na dobu neurčitou.

Zmocněnec [je/není] oprávněn ustanovit si za sebe dalšího zástupce.  

Tato plná moc se uděluje v rozsahu práv a povinností podle obecně závazných právních předpisů České republiky.

V _____________________ dne __________

_______________________________________                                                 

[podpis zmocnitele]