Darovací smlouva na nemovitost | Vzor ke stažení ZDARMA | e15.cz

Darovací smlouva na nemovitost - Vzor ke stažení

Darovací smlouva - vzor smlouvy ke stažení
Darovací smlouva - vzor smlouvy ke stažení
• 
ZDROJ: Grafika E15.cz

E15.cz

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vstoupit do diskuze
0

Právo vlastnictví k danému majetku se přesouvá na obdarovanou osobu bezplatně prostřednictvím darovací smlouvy, kterou obdarovaný akceptuje jako dar nebo nabídku. Požadavky na darovací smlouvu jsou stanoveny v § 2055 a dalších ustanoveních občanského zákoníku.

Darovací smlouva na nemovitost musí a obsahovat:

  • identifikaci dárce a obdarovaného (jméno, rodné číslo a bydliště)
  • podrobný popis darované nemovitosti (parcelní číslo, list vlastnictví, katastrální území..)
  • den a místo podpisu stran

Obdarovaný musí s darováním souhlasit a musí být obeznámen se stavem nemovitosti (faktickým, ale i právním) a se všemi náležitostmi, které z nabytí vlastnictví majetku vyplývají (zatížení věcným břemenem atd.).

  • Darovací smlouva (na nemovitost) musí dále obsahovat úředně ověřené podpisy.

Stáhnout: Darovací smlouva na nemovitost - vzor smlouvy >>>

Upozorňujeme, že jde o obecný a základní vzor dokumentu, který musí být pro použití v konkrétním případě dále upraven. Autoři nepřebírají žádnou odpovědnost za chybné využití těchto vzorů.

Tento vzor smlouvy pro Vás připravila advokátní kancelář FORLEX s.r.o. (LinkedIn společnosti), poskytující poradenství na nejvyšší úrovni v oblasti obchodních vztahů v České republice i v zahraničí.

DAROVACÍ SMLOUVA

uzavřená podle ustanovení § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („Smlouva“)

Smluvní strany

(1) [∙],  („Dárce“)

a

(2) [∙],   („Obdarovaný“) 

(„Dárce“ a „Obdarovaný“ společně „Strany“, a každý z nich samostatně „Strana“)

Preambule

(A) Dárce jakožto výlučný vlastník nemovitosti specifikované níže v článku I, bodě I.1 Smlouvy si přeje tuto nemovitost darovat Obdarovanému;

(B) Obdarovaný má zájem nabýt vlastnické právo k nemovitosti specifikované níže v článku I.1 za podmínek uvedených v této Smlouvě;

(C) Obdarovaný má rovněž zájem nabýt podíl na přídatném spoluvlastnictví Komunikace specifikované ve smlouvě o darovací smlouvě budoucí uzavřené dne 24. 10. 2016

(D) Dárce a Obdarovaný se přejí uzavřít tuto darovací smlouvu podle ustanovení § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („Občanský zákoník“); 

ČLÁNEK I

I.1 Dárce prohlašuje a dokládá výpisem z katastru nemovitostí tvořícím Přílohu č. 1 této Smlouvy, že je výhradním, výlučným a neomezeným vlastníkem nemovitosti:

- pozemku parc. č. [•], [druh pozemku dle katastru nemovitostí] o výměře [•] m2,  vše zapsáno na LV č. [•] pro k.ú. [•], obec [•], u Katastrálního úřadu pro [•] kraj, katastrální pracoviště v [•] („Nemovitost“).

I.2 Dárce tímto bezplatně převádí na Obdarovaného vlastnické právo k Nemovitosti jakož i k veškerým součástem a příslušenstvím k Nemovitosti („Dar“).

I.3 Obdarovaný tímto Dar přijímá do svého výlučného vlastnictví. S vlastnictvím Daru přecházejí z Dárce na Obdarovaného i práva a závazky týkající se Daru.

I.4 Obdarovaný se o stavu Daru sám přesvědčil.

Článek II

II.1 Dárce prohlašuje a zaručuje se, že ke dni uzavření této Smlouvy je Dar prost jakýchkoliv právních vad, tj. zejména není zatížen jakýmikoliv věcnými břemeny, zástavními právy, předkupními právy nebo jinými věcnými právy, nájemními právy, právem stavby nebo jinými užívacími právy či jinými právy třetích osob, ani neexistují žádná zatížení Daru (ani jakékoli jeho části), pro jejichž vznik není rozhodující vklad do katastru nemovitostí.

II.2 Dárce dále prohlašuje, že jeho možnost disponovat s vlastnickým právem k Daru není žádným způsobem omezena.

II. 3 Strany se pro případ existence jakéhokoliv zatížení Daru dohodly v souladu s ustanovením § 1888 odst. 2 Občanského zákoníku, že s převodem vlastnického práva k Daru nepřechází na Obdarovaného dluh zajištěný takovým zatížením.

II.4 Obdarovaný prohlašuje, že se seznámil se stavem Daru, včetně jejího příslušenství, součástí a vybavení a vůči těmto nemá žádné námitky.

II.5 Strany prohlašují, že Obdarovaný převzal Dar, a tím i nebezpečí škody na něm, ke dni účinnosti této Smlouvy.

Článek III

III.1 Strany se zavazují, že současně s podpisem této Smlouvy podepíší návrh na zahájení řízení o povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí k Daru, který bude bez zbytečného odkladu po jeho podpisu podán Obdarovaným na příslušný katastrální úřad.

III.2 Obdarovaný nabude vlastnické právo k Daru okamžikem vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí provedeného na základě rozhodnutí příslušného katastrálního úřadu o povolení takového vkladu. Obdarovaný nabude vlastnické právo k Daru se zpětnou účinností, a to k datu podání návrhu na vklad příslušnému katastrálnímu úřadu.

III.3 Správní poplatky spojené se zápisem vlastnického práva k Daru do katastru nemovitostí nese Obdarovaný.

Článek IV

IV.1 Tato Smlouva se řídí a bude vykládána v souladu s právním řádem České republiky, konkrétně Občanským zákoníkem a dalšími příslušnými právními předpisy České republiky.

IV.2 Strany se pokusí vyřešit smírně a v dobré víře veškeré spory, které mohou vzniknout v souvislosti s touto Smlouvou. Pokud Smluvní strany nevyřeší jakýkoli spor vyplývající z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní do třiceti (30) dnů, bude takový spor s konečnou platností vyřešen příslušnými soudy ČR.

IV. 3 Strany se tímto zavazují jednat v souladu s oprávněnými zájmy druhé Strany a účelem této Smlouvy a učinit veškeré právní jednání nezbytné pro plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy.

IV.4 Strany tímto prohlašují, že podpisem této Smlouvy na sebe berou nebezpečí změny okolností a žádná ze Stran tedy není oprávněná domáhat se po druhé Straně a/nebo soudně obnovení jednání o této Smlouvě z důvodu podstatné změny okolností zakládající hrubý nepoměr v právech a povinnostech Stran.

IV.5 Stane-li se jakékoli ustanovení této Smlouvy neplatným či nevymahatelným, nebude tím ovlivněna platnost ani vymahatelnost ostatních ustanovení Smlouvy. Strany se tímto zavazují nahradit takové ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude odpovídat smyslu a účelu neplatného a nevymahatelného ustanovení.

IV.6 Dárce a Obdarovaný shodně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

IV.7 Smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž Obdarovaný obdrží 2 vyhotovení Smlouvy, přičemž jedno vyhotovení Smlouvy je určeno pro Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná za účelem vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí a jedno vyhotovení Smlouvy obdrží Dárce.

IV.8 Následující příloha tvoří nedílnou součást této Smlouvy:

Příloha 1 Kopie výpisu z Katastru nemovitostí

IV.9 Veškeré změny, doplňky nebo úpravy této smlouvy musí být provedeny písemnou formou a podepsány oběma Stranami.

IV.10 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podepsání oběma Stranami, kdy Strany začínají být vázány svým projevem vůle.

IV.11 Strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.    

Dárce

Místo: 

Datum:

Obdarovaný

Místo: 

Datum: 

_______________________________________

_______________________________________

Úředně ověřené podpisy [•]

Přečtěte si:

Daň z nemovitosti: Jak na výpočet

Autor: E15.cz

Smlouvy na E15.cz - vzory ke stažení

Stáhněte si online vzory smuv na E15.cz zdarma. Nabízíme vám vzory vytvořené právními experty pro řadu situací. Udělujete někomu plnou moc? Hodila by se vám pracovní smlouva na DPČ nebo DPP? Chybí vám nájemní smlouva na byt, darovací smlouva, nebo třeba smlouva na dílo? Potřebujete dát například výpověď z pracovního poměru? Vzor smlouvy můžete snadno stáhnout a vyplnit.

Stáhněte si zdarma a bez registrace vzory:

Darovací smlouva na nemovitost

DPP: Dohoda o provedení práce

DPČ: Dohoda o provedení činnosti

Nájemní smlouva na byt

Kupní smlouva na automobil nebo motocykl

Odstoupení od kupní smlouvy

Plná moc

Výpověď z pracovního poměru

Smlouva o dílo

Mzdová kalkulačka