Ubytování přes Airbnb: Stavební úřady mohou kontrolovat účel užívání stavby, vlastníkům hrozí pokuta

Ilustrace bydlení

Ilustrace bydlení Zdroj: E15 Michael Tomeš

Ilustrace bydlení
2
Fotogalerie

Provozování služeb krátkodobého ubytování mohou kontrolovat stavební úřady. Ministerstvo pro místní rozvoj uveřejnilo metodiku, jíž se mají úřady při kontrolách užívání nemovitostí řídit. Při porušení povinností hrozí ubytovateli až půlmilionová pokuta.

Stavba zkolaudovaná jako byt či dům má sloužit k bydlení

Ministerstvo připomíná, že v souvislosti s krátkodobým ubytováním inzerovaným přes platformy typu Airbnb nezřídka dochází k porušování zákonných povinností provozovatelů ubytovacích služeb. Provozovatelé dle zkušeností úřadů často nedisponují příslušným živnostenským oprávněním pro ubytovací služby, neplatí daně a odvody na sociální a zdravotní pojištění. Typickými povinnostmi při poskytování ubytovací služeb je potom odvod místních poplatků, ohlašování cizinců na cizinecké policii a vedení domovní knihy. I tyto povinnosti bývají porušovány.

„Provozovatelé příležitostného ubytování v četných případech nadto k ubytování užívají stavbu v rozporu s jejím účelovým určením. Zejména pak v případech, kdy k ubytování využívají stavby zkolaudované jako byt nebo rodinný dům,“ uvádí Ministerstvo pro místní rozvoj.

Po jednotné metodice pro stavební úřady volal veřejný ochránce práv Stanislav Křeček již delší dobu. Na ubytovací služby se totiž mimo jiné vztahují přísnější pravidla z pohledu požární ochrany. „A problém je tady i z pohledu stavebního zákona, protože využívat místa určená k trvalému bydlení na krátkodobé pronájmy hotelového typu v rozporu s kolaudačním rozhodnutím dané stavby, je nezákonné,“ upozorňuje ombudsman.

Podle stavebního zákona lze stavbu užívat jen k účelu vymezenému v kolaudačním rozhodnutí, v oznámení o užívání stavby nebo kolaudačním souhlasu, případně v povolení stavby (nevyžaduje-li stavba kolaudaci). Změna v účelu užívání je možná, ale pouze se souhlasem nebo na základě povolení stavebního úřadu.

Podnět k šetření a postup stavebního úřadu

Stavební úřad je oprávněn provádět při kontrole užívání stavby k povolenému účelu tzv. kontrolní prohlídky. V praxi tak podle ministerstva mohou nastat v zásadě dvě modelové situace, v nichž úřad obdrží podnět od třetí osoby.

První z nich je podnět ze strany živnostenského úřadu, pokud zjistí, že je ve stavbě umístěna provozovna ubytovacích služeb. Ve druhém případě může podnět podávat jakákoliv osoba, například soused.

„Obecně lze konstatovat, že pokud stavební úřad obdrží podnět o skutečnosti, že stavba je užívána v rozporu s kolaudačním rozhodnutím či kolaudačním souhlasem nebo je užívána v rozporu s účelem, ke kterému byla povolena, musí prověřit právní stav rozhodný pro užívání předmětné stavby, a případně provést kontrolní prohlídku stavby a ze svých zjištění vyvodit patřičné závěry,“ uvádí ministerstvo v metodické pomůcce.

Zjistí-li úřad, že stavba je užívána k jinému než povolenému účelu, vyzve vlastníka, aby nepovolený způsob užívání stavby bezodkladně ukončil, případně též, aby podal žádost o změnu účelu užívání stavby (rekolaudaci). Zároveň může stavební úřad uložit vlastníkovi stavby pokutu za přestupek. Výše pokuty se může vyšplhat až na půl milionu korun. Jestliže vlastník výzvu k ukončení nepovoleného užívání neuposlechne, úřad svým rozhodnutím užívání stavby zakáže.