Paušální daň pro OSVČ: Na přihlášku pro rok 2021 zbývá pár dní

Daňové přiznání

Daňové přiznání Zdroj: Tomeš Michael

OSVČ s ročním příjmem do milionu korun se mohou přihlásit k platbě tzv. paušální daně, a tím si výrazně snížit daňovou administrativu, respektive daňově ušetřit. K případné účasti na paušální dani je potřeba se přihlásit do 11. ledna 2021.

K paušální dani se mohou přihlásit ty OSVČ, které jsou neplátci DPH a mají roční příjmy z podnikání do 1 milionu korun. Nejdéle do 11. ledna 2021 však musíte odevzdat místně příslušnému finančnímu úřadu vyplněný jednoduchý formulář, a to datovou schránkou, poštou nebo na podatelně úřadu.

Paušální daň znamená zejména významnou úlevu od byrokracie a papírování, některým OSVČ i finanční úsporu. Pro rok 2021 je její výše 5 469 korun měsíčně. Živnostníci tak vyřeší daň z příjmů, zdravotní i sociální pojistné a nemusí již nadále komunikovat se třemi různými úřady najednou.

Paušální daň pro drobné živnostníky

Využít paušální daň mohou pouze OSVČ s ročními příjmy do jednoho milionu korun. V praxi tedy bude docházet k situaci, že v některých letech bude moci OSVČ využít paušální daň a při zvýšení příjmů v následujících letech již této legislativní možnosti nebude moci využívat a daňové povinnosti bude řešit „standardním“ způsobem.

Paušální daň není pro plátce DPH

Některé OSVČ se přihlašují k platbě DPH dobrovolně. OSVČ registrované k platbě DPH se však nebudou moci k paušální dani přihlásit.

Výpočet daně a čistého zisku OSVČ >>>

Paušální daň z příjmu není pro nikoho povinná

Každá osoba samostatně výdělečně činná se může rozhodnout, zdali se k paušální dani přihlásit či nikoliv. Nikdo nemá povinnost platit daňové platby paušální částkou. Každá OSVČ by si tedy měla propočítat a promyslet, zdali je pro ni plnění daňových povinností prostřednictvím paušální daně výhodné. Za celý kalendářní rok je možné splnit daňové povinnosti buď prostřednictvím paušální daně, nebo klasicky „po staru“, tj. výpočtem daně z příjmu, sociálního pojištění a zdravotního pojištění z hrubého zisku zjištěného z účetnictví, daňové evidence nebo evidence příjmů při uplatnění výdajového paušálu. K případné účasti na paušální dani je potřeba se přihlásit do 11. ledna 2021.

Měsíční částka se bude v jednotlivých letech lišit

Dle informací z ministerstva financí vychází výše paušální daně pro příští rok na 5 469 korun měsíčně. V této částce je zahrnuto minimální zdravotní pojistné ve výši 2 393 korun a daň z příjmů v symbolické výši 100 korun, která kompenzuje navýšení minimálního sociálního pojistného o 15 procent. To pro příští rok odpovídá výši 2 976 korun. Díky jedné pravidelné měsíční platbě živnostník může ušetřit nemalé finanční prostředky i tím, že už nemusí platit účetní služby.

Žádné daňové přiznání a přehledy

OSVČ platící paušální daň nebudou podávat daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob ani přehled o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu a přehled o příjmech a výdajích pro místně příslušnou Okresní správu sociálního zabezpečení. Pravidelnou platbou paušální daně budou veškeré daňové povinnosti splněny.

Placením paušální daně se drobní živnostníci s velkou pravděpodobností vyhnou daňové kontrole. Přihlášení k paušální dani výrazně sníží drobným živnostníkům administrativní náklady, eliminuje riziko chyby, výrazně se sníží výdaje spojené s daňovou evidencí a administrativou. Při placení paušální daně budou OSVČ trávit méně času papírováním a více se tak budou moci věnovat rozvoji svého podnikání.

Paušální daň neumožní čerpat daňový bonus

Při platbě paušální daně nelze čerpat daňový bonus. Nárok na daňový bonus vzniká v případě, že daňové zvýhodnění na děti je vyšší než vypočtená daň z příjmu, přičemž výše daňového bonusu je právě ve výši rozdílu mezi daňovým zvýhodněním a vypočtenou daní z příjmu. Pro drobné OSVČ uplatňující daňové zvýhodnění na děti není tedy s ohledem na celkovou částku daně paušální daň výhodná. Daňové zvýhodnění však může uplatnit pouze jeden z rodičů, proto v praxi uplatňuje daňové zvýhodnění zaměstnaný rodič, pokud nejsou oba rodiče OSVČ.

Zapomeňte i na slevu na manželku

V daňovém paušálu jsou zahrnuty veškeré daňové výhody. Nelze tedy čerpat žádné daňové odpočty a daňové slevy. A to ani na manželku (manžela) s vlastními rozhodnými ročními příjmy nepřesahující 68 tisíc korun. V praxi tedy nebude výhodné placení paušální daně ani pro OSVČ mající možnost uplatnit vysokou daňovou slevu na manželku (manžela) ve výši 24 840 korun.

Příklad

Živnostnice Simona má roční příjem 780 000 korun a uplatňuje výdaje 60procentní výdajovým paušálem. Roční daňový základ činí tedy 312 000 korun (780 000 korun - (780 000 x 60 procent). Paní Simona uplatňuje daňové zvýhodnění na dvě děti. Za celý rok 2021 v částce 34 608 korun.

Pokud by se přihlásila paní Simona k paušální dani, tak by za celý rok zaplatila na daňových platbách 65 628 korun (5 469 korun x 12 měsíců).

Jestliže povede evidenci příjmů s uplatněním 60procentní výdajového paušálu, potom odvede na všech daňových platbách 61 612 korun (roční sociální pojištění 45 552 korun, roční zdravotní pojištění 28 708 korun, ale obdržený daňový bonus od státu ve výši 12 648 korun). Výpočet je proveden dle údajů platných pro rok 2021.

Pro paní Simonu není výhodné přejít na paušální daň, neboť díky čerpání daňového bonusu je její souhrnná daňová povinnost při aktuálním výpočtu nižší o 4 016 korun.