Jak se přihlásit k paušální dani krok za krokem

Daňové přiznání

Daňové přiznání Zdroj: Tomeš Michael

K paušální dani se od nového roku smí přihlásit pouze OSVČ, které nejsou plátci daně z přidané hodnoty a nemají povinnost se k ní registrovat. Dále jen osoby účastné na důchodovém a veřejném zdravotním pojištění s příjmy nižšími 1 milionu korun.

Pokud chtějí živnostníci vstoupit do paušálního režimu již od nového roku, musí k tomu podat přihlášku u svého finančního úřadu nejpozději do 11. ledna 2021. Zdravotní pojišťovnu ani okresní správu sociálního zabezpečení o tom informovat nemusí, instituce si změnu oznámí.

Vyloučeny z paušálního režimu jsou OSVČ, které jsou společníky obchodních společností a komplementáři komanditních společností, dále dlužníci v insolvenci a osoby v zaměstnaneckém poměru s výjimkou zmíněných dohodářů.

Jak se přihlásit k paušální dani

Do režimu jedné platby se mohou živnostníci hlásit do 11. ledna 2021. Od té chvíle se jim zužuje jejich odvodová povinnost vůči finančnímu úřadu, zdravotní pojišťovně a okresní správě sociálního zabezpečení do jedné měsíční platby. Ta pro rok 2021 činí 5 469 korun. Na zdravotní pojištění z toho jde 2 393 korun, na důchodové 2 976 korun a na zálohu na daň z příjmů odvede živnostník 100 korun za každý měsíc.

Lhůta pro podání Oznámení je 11. 1. 2021

„Jednotnou měsíční zálohu musí živnostník v paušálním režimu odvést nejpozději do 20. dne toho měsíce, za který ji platí. V případě prvního měsíce ledna, finanční úřad, v jehož gesci platba paušální daně je, toleruje splátku až do 20. února,“ vysvětluje finanční poradce David Kučera z finanční skupiny Partners.

Pokud se poplatník přihlásí k paušální dani, nebude si moct uplatnit ani daňové zvýhodnění na děti, ani školkovné, ani žádné další daňové slevy a daňové odpočty. Nebude tedy možné ani inkasovat daňový bonus tak, jako je tomu v klasickém režimu stanovení daně.

V případě že podnikatel zahájí činnost až během roku, může se také do systému přihlásit. Přičemž do nového systému pak spadají vždy k prvnímu dni toho měsíce, ve kterém podali přihlášku k finančnímu úřadu. 

Pokud poplatník zahájí samostatnou činnost například dne 20. 6. 2021. Poplatník je v paušálním režimu od prvního dne rozhodného měsíce - v tomto případě od 1. 6. 2021.

Byrokracie s paušální daní zcela nekončí

Důležité je vědět, že i živnostníci vedení v paušálním režimu by si měli „pro jistotu“ uchovávat veškeré daňové doklady související se svou činností.

„Pokud totiž v daném období nesplní podmínky paušální daně, musí podat standardní daňové přiznání a přehledy o příjmech a výdajích pro pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení, a to v obvyklých termínech,“ vysvětluje David Kučera.

Evidovat své příjmy má živnostník přihlášený k paušální dani i z důvodu získání přehledu o svém obratu. Pokud by mu vznikla povinnost registrace k DPH, to znamená při obratu nad 1 milion korun, nesplňuje podmínky k paušální dani a vrací se tak zpět k daňové evidenci a odvodům DPH, včetně kontrolních hlášení.

Na druhou stranu stojí za zmínku, že překážkou přihlášení se k paušální dani nejsou příjmy OSVČ z dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce, u kterých se příjmy zdaňují jednorázově srážkovou daní. Příjmy ze závislé činnosti, tedy klasického zaměstnaneckého poměru, pak využít statut paušální daně nedovolují.

Forma přihlášení k paušální dani a formulář

Odeslat přihlášku k paušální dani mohou živnostníci svému finančnímu úřadu datovou schránkou, osobně nebo poštou, vždy však pouze na předepsaném formuláři. Přihláška k ní se podává pouze jednorázově, nikoli opakovaně pro každý kalendářní rok.