Přepis energií: Na co si dát pozor? Odpovídá právnička z oblasti energetiky | e15.cz

Přepis energií: Na co si dát pozor? Odpovídá právnička z oblasti energetiky

Monika Hauznerová, Head of Legal ve společnosti epet
Monika Hauznerová, Head of Legal ve společnosti epet
• 
ZDROJ: .
Prezentace klienta •
Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Pokud prodáváte dům nebo byt, pravděpodobně řešíte přepis energií. Stejně tak ti, kteří svou nemovitost pronajímají. Jednoduše jde o situace, kdy se na odběrném místě střídají odběratelé. Za jakých okolností k tomu dochází? A na co si dát pozor? Na všechny důležité otázky odpovídala Monika Hauznerová, Head of Legal ve společnosti epet.

Jaké jsou nejčastější situace, ve kterých dochází k přepisu energií?

Nejčastějšími situacemi, kdy dochází k přepisu odběrného místa na nového zákazníka, je prodej nemovitosti, kdy původní vlastník přepisuje energie spojené s užíváním domu či bytu na nového vlastníka.

Dalšími v praxi hojně se vyskytujícími případy jsou přepisy z vlastníka bytu na nájemníka a naopak, či přepisy mezi končícím nájemníkem bytu a novým nájemníkem bytu.

Kdy má zákazník na přepis nárok?

Energetický zákon upravuje v §11e zákonné právo zákazníka v maloodběru vypovědět bez postihu smlouvu, pokud mu zaniklo vlastnické či užívací právo k odběrnému místu. Výpovědní doba je 15 dnů a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi smlouvy dodavateli. V případech, kdy stávajícímu zákazníkovi (vlastníkovi, nájemci) zanikne vlastnické či užívací právo k odběrnému místu (typicky prodá byt, ukončí nájem), ale má uzavřenou smlouvu na dodávku energií ještě třeba na rok, může ji ze zákona bez postihu vypovědět a v relativně krátké době smlouvu ukončit.

V jiných případech, například při přepisu energií z vlastníka na nájemníka, právo na ukončení stávající smlouvy a přepis odběrného místa a dodávky na nového zákazníka ze zákona není a je nutné se na tom dohodnout s dodavatelem. Na to je třeba dbát zejména v případě přepisu se změnou dodavatele, aby se stávající zákazník nevystavoval hrozbě smluvní pokuty za předčasné ukončení smlouvy. Dodavatelé ale obvykle žádostem o tento přepis vyhovují.

Jaké dokumenty jsou obvykle k přepisu vyžadovány?

Každý dodavatel může vyžadovat trochu jiný výčet dokumentů. Je nutné se podívat na stránky konkrétního dodavatele, co vyžaduje k doložení přepisu. Obecně se dokládají dokumenty prokazující zánik či změnu užívacího práva stávajícího zákazníka a existenci užívacího či vlastnického práva u nového zákazníka. Přeloženo do lidštějšího jazyka, dodavatelé obvykle vyžadují u změny vlastnictví doložení výpisu z katastru nemovitostí, případně kupní smlouvy, darovací smlouvy, vyrozumění o provedení vkladu do katastru nemovitostí, dohody o ukončení nájmu, výpovědi nájemní smlouvy, nové nájemní smlouvy, nebo smlouvy o zřízení služebnosti (dříve věcné břemeno).

Velmi často je vyžadován i předávací protokol, ve kterém jsou ke dni předání nemovitosti zaznamenány stavy měřidel energií. To je velmi důležité, pokud původní zákazník nechce mít konečné vyúčtování vystavené pouze na základě odhadu spotřeby provedeného distributorem.

K přepisu většinou každý dodavatel požaduje vyplnit svůj formulář – žádost o přepis a doložit rovněž plnou moc za druhého zákazníka, pokud přepis vyřizuje pouze jeden z nich.

Co když se mnou původní vlastník bytu nekomunikuje?

Může se stát, že se nový nájemník či nový vlastník potřebuje přihlásit k dodávkám energií v daném odběrném místě, ale původní vlastník či nájemník nespolupracuje a vůbec s ním nekomunikuje. V takovém případě dodavatelé zpravidla akceptují prohlášení nového vlastníka, že původní vlastník je nekontaktní, a pokud nový vlastník doloží důvod přepisu potřebnými dokumenty, tak přepis provedou i bez součinnosti původního zákazníka.

Když původní zákazník dluží dodavateli, jsem jako nový zákoník povinen dluh uhradit?

Nový zákazník se nemusí bát. Jakékoli nedoplatky z odběru energií původním zákazníkem (původním uživatelem nemovitosti) si dodavatel řeší samostatně. Nový zákazník nemá žádnou právní povinnost tyto dluhy hradit.

Jak situaci vyřešit, když byt pronajímám? Je lepší ponechat si energie napsané na sebe, nebo je přepsat na nájemníka?

Obě řešení mají svá pro a proti.  Pokud si při pronájmu nemovitosti vlastník nechá energie napsané na sebe, má vše pod kontrolou a nehrozí mu případné odpojení odběrného místa. Na druhou stranu zde nese riziko, že nájemce přestane hradit zálohy na energie. Vlastník tuto povinnost vůči dodavateli stále má, a bude mu tak ze strany nájemníka narůstat mnohdy obtížně vymahatelný dluh.

Pokud vlastník nemovitosti přepíše energie na nájemce, tak je plně na zodpovědnosti nájemce, aby hradil zálohy i případné nedoplatky. Avšak v případě, že by je nájemce nehradil, hrozí vlastníkovi odpojení jeho nemovitosti od dodávky energií a s tím spojené následné náklady na znovupřipojení, pokud by nájemce situaci neřešil, nebo by mezitím z nemovitosti odešel.

Z mého pohledu ale méně rizik přináší právě varianta, kdy jsou energie přepsány na nájemníka.  

Co mám udělat, pokud nesouhlasím při přepisu s konečnou fakturou, protože konečný stav neodpovídá stavu v době stěhování?

Doporučuji konečné vyúčtování reklamovat. K tomu je samozřejmě nutné doložit ten správný konečný stav. Jako podklad slouží předávací protokol a v ideálním případě i fotografie konečného stavu s datem pořízení. Dodavatel provádí konečné vyúčtování buď na základě dat doložených zákazníkem (tzv. samoodečet), které distributor odsouhlasí, nebo na základě dat poskytnutých distributorem. Distributor v případě přepisu nedělá řádný odečet, ale pouze odhad spotřeby, takže tam opravdu může dojít k rozdílu oproti skutečné spotřebě. Zákazník reklamuje vyúčtování u dodavatele a ten reklamaci postupuje distributorovi. Stanovisko distributora je pro dodavatele závazné.

Mzdová kalkulačka