Darovaní, dědictví a daně

peníze, daně

peníze, daně Zdroj: Shutterstock

Daň darovací se již od roku 2014 neplatí a pokud nejsou splněny zákonné podmínky pro osvobození, tak dary podléhají dani z příjmu fyzických osob. Kdy se ale daň darovací platí? Platí se daň z dědictví? A proč je nutné si pohlídat splnění oznamovací povinnosti?

Z darů ani z dědictví se neplatí sociální ani zdravotní pojištění. Přesto je nutné si v některých případech plnit zákonné povinnosti. Veškeré významnější dary je potřeba mít ošetřeny smluvně. V případě dědictví je nutné počítat s tím, že se dědí nejenom aktiva, ale i veškeré pasiva, tedy dluhy zemřelého.

Kdo neplatí daň z příjmu z daru?

Dle § 10 zákona o dani z příjmu jsou od daně z příjmu osvobozeny bezúplatné příjmy:

• od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítěte manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů

• od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou

• obmyšleného z jeho majetku, který do svěřenského fondu vyčlenil nebo kterým zvýšil majetek tohoto fondu, nebo z majetku, který byl do svěřenského fondu vyčleněn nebo který zvýšil majetek tohoto fondu osobou z předchozích možností

• nabyté příležitosti, pokud jejich úhrn od téhož poplatníka ve zdaňovacím období nepřevyšuje částku 15 000 Kč

Praktický příklad 1)

Paní Nováková obdržela darem od své kamarádky 100 000 Kč. Paní Nováková bude muset tento příjem uvést do daňového přiznání a zdanit. Bude se jednat o ostatní příjem dle § 10 zákona o dani z příjmu. Za rok 2017 nebude moci za paní Novákovou zaměstnavatel provést roční zúčtování daně a paní Nováková si bude muset sama podat daňové přiznání.

Z dědictví se daň z příjmu neplatí

Dle § 4a zákona o dani z příjmu jsou od daně z příjmu fyzických osob osvobozeny bezúplatné příjmy z nabytí dědictví nebo odkazu. Ponechání majetku na dědické řízení na základě závěti je tedy z daňového hlediska výhodné v případě známých nebo kamarádů, kteří by z daru museli platit daň z příjmu fyzických osob, protože nesplňují podmínky pro daňové osvobození. V případě dědictví nemovitosti se neplatí ani daň z nabytí nemovitých věcí, neboť této dani podléhají pouze úplatné převody nemovitosti.

Dědictví a darování nemovitosti

Aby se z příjmu z prodeje nemovitosti, u které není splněna podmínka bydliště, neplatila daň z příjmu, tak musí mezi nabytím a prodejem takové nemovitosti uplynout pětiletá časová lhůta. V případě prodeje zděděné nemovitosti se doba 5 let zkracuje o dobu, po kterou byla nemovitost prokazatelně ve vlastnictví zůstavitele, který byl příbuzným v řadě přímé nebo manželem. U darování nemovitosti se však časová lhůta nezkracuje.

Praktický příklad 2)

Paní Válková zdědí po své mamince domek, který se rozhodne co nejdříve prodat. Protože maminka paní Válkové žila v domě více než 20 let před svojí smrtí, tak je splněna podmínka časového testu a příjem z prodeje nemovitosti nebude podléhat dani z příjmu fyzických osob.

Praktický příklad 3)

Panu Bohatému daruje jeho otec byt. Pan Bohatý se po roce rozhodne byt prodat. Pan Bohatý bude muset příjem z prodeje bytu uvést do daňového přiznání, neboť nebude dodržen pětiletý časový test od nabytí nemovitosti. U darování se lhůta nezkracuje.

Oznamovací povinnost

I dědici nebo obdarovaní, kteří jsou daňově osvobozeni, však mohou mít daňové starosti. Všichni lidé, kteří obdrží během roku daňově osvobozený příjem vyšší než 5 miliónů korun si totiž musí plnit svoji oznamovací povinnost u finančního úřadu.

Při nesplnění této zákonné povinnosti je finančním úřadem předepsána pokuta, která může činit až 15 procent z částky neoznámeného příjmu, pokud daňový poplatník nesplní svoji zákonnou povinnost ani v náhradní lhůtě. Písemné oznámení o obdržení daňově osvobozeného příjmu nad limit lze napsat pouze několika větami, kde se uvedou okolnosti nabytí příjmu, výše příjmu a datum, kdy se příjem obdržel.