Druhá výzva COVID – Nájemné: Pronajímatel už slevit nemusí | E15.cz

Druhá výzva v programu COVID – Nájemné: Pronajímatel už slevit nemusí

Veronika Hejná

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Žádosti v druhém kole programu Covid – Nájemné lze podávat od října až do 21. ledna 2021. Zásadním rozdílem oproti červnové výzvě je to, že již není třeba, aby pronajímatel slevil minimálně 30 procent smluvního nájemného. To totiž byla podmínka, která byla pro některé nájemce nesplnitelná. Zároveň se s opětovným vydáváním nových omezujících opatření rozšířil i okruh provozů, které mohou o dotaci žádat.

Výše podpory

Stát žadateli přispěje 50 procent nájemného vypočítaného z nájemného za rozhodné období. Rozhodným obdobím jsou měsíce červenec až září. „Podnikatelům ve 2. výzvě v programu COVID – Nájemné přispějeme za červenec, srpen a září 50 procent. Je to v podstatě dotace, která odpovídá 1,5 měsíci plného nájemného,“ uvedl k tomu vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček

„Maximální výše podpory činí deset milionů korun na všechny provozovny jednoho žadatele,“ upřesňuje náměstkyně pro zahraniční obchod Martina Tauberová. „Platí, že maximální výše podpory v částce deset milionů korun z výzvy 1 a výzvy 2 v programu COVID – Nájemné se nesčítají,“ dodává Tauberová. Náměstkyně zároveň vyzdvihuje rozdíl oproti předchozímu kolu výzev, kdy již není nutné dokládat slevu poskytnutou pronajímatelem. „Stále ale platí, že při podání žádosti musí podnikatel doložit uhrazení alespoň poloviny nájmu,“ upozorňuje Tauberová.

Dotace bude žadatelům vyplácena zpětně. Ministerstvo průmyslu a obchodu na podporu zpočátku vyčlenilo celkovou částku ve výši 1,2 miliardy korun, ta však byla již v říjnu navýšena na 3 miliardy korun.

Podmínky získání podpory

Žadatel musí být podnikající fyzickou nebo právnickou osobou, která k podnikání využívá provozovnu. Tuto provozovnu musí mít v nájmu na základě nájemní smlouvy. Původně byl okruh žadatelů omezen na provozovny spadající do vymezených sektorů, následně byl ale rozšířen o veškeré provozy, které byly uzavřeny nebo omezeny.

Nadále platí omezující podmínky obdobné jako v červnu, tedy nájemce a pronajímatel nesmí být ve vztahu osob blízkých, osoby ovládající a ovládané nebo v dalším obdobném vztahu.

Podmínkou podpory je mimo jiné

  • Uhrazení alespoň 50 procent rozhodného nájemného žadatele o podporu před podáním žádosti
  • Předložení příslušných čestných prohlášení (příjemce podpory prohlásí, že je oprávněným žadatelem a pronajímatel potvrdí existenci nájemního vztahu)
  • Předložení dokladu (typicky výpisu z bankovního účtu nebo jiného dokladu) potvrzující uhrazení obvyklé výše nájemného za dva po sobě jdoucí měsíce z období od 1. července 2019 do 30. června 2020 (pokud byla nájemní smlouva uzavřena až po 30. dubnu 2020, přiloží žadatel doklad o uhrazení nájemného od uzavření nájemní smlouvy do 30. června 2020)
  • Předložení dokladu prokazujícího uhrazení části rozhodného nájemného
  • Čestná prohlášení musí být opatřena elektronickými či úředně ověřenými podpisy.

Žádost o podporu lze podávat prostřednictvím informačního systému AIS MPO, přičemž vstup do systému je opět možný pouze se zřízenou elektronickou identifikací (eIdentita). Ti žadatelé, kteří se do systému registrovali již při vyhlášení první výzvy, mají výhodu – novou registraci provádět nemusejí.  

Autor: Veronika Hejná

Mzdová kalkulačka