Inspektoráty práce v loňském roce uložily pokuty ve výši 190 milionů korun za nelegální práci

Ilustrační foto

Ilustrační foto Zdroj: profimedia.cz

Podle nedávno zveřejněných dat Státního úřadu inspekce práce bylo v roce 2021 zjištěno, že 735 subjektů zaměstnává pracovníky nelegálně. Co to je nelegální práce a jaké sankce zaměstnavateli hrozí?  

Kontroly nelegální práce

Nelegální práce je vymezena v zákoně o zaměstnanosti. Považuje se za ni závislá práce vykonávaná mimo pracovně právní vztah (tzv. zastřený pracovněprávní vztah neboli švarcsystém). Při zaměstnávání cizinců je nelegální práce vykonávaná cizincem v rozporu s vydaným povolením, anebo bez povolení, je-li vyžadováno. O nelegální práci půjde i tehdy, pokud cizinec práci vykonává bez platného oprávnění k pobytu, je-li zákonem požadováno.  

Inspektoráty práce provádějí každoročně tisíce kontrol zaměřených na odhalování nelegálního zaměstnávání. I přes omezení způsobená pandemií koronaviru v roce 2021 proběhlo 5 222 kontrol s tímto zaměřením, a to jak plánovaných, tak mimořádných. Inspektoráty loni uložily celkem 740 pokut v celkové výši 190 milionů korun.

Švarcsystém jako nelegální práce

Od roku 2012 je mezi nelegální práci vymezenou zákonem o zaměstnanosti zařazen i tzv. švarcsystém – tedy stav, kdy činnost fyzické osoby na pracovišti vykazuje znaky závislé práce, aniž by mezi touto osobou a zaměstnavatel existovala pracovněprávní smlouva.

„V rámci kontrol zaměřených na odhalování nelegálního zaměstnávání se inspektoři zabývají také odhalováním tzv. švarcystému, tedy zastírání faktického pracovněprávního vztahu jiným právním vztahem, typicky obchodněprávním nebo občanskoprávním. Nejčastěji se pak jedná o smlouvu o dílu, či smlouvu o spolupráci a podobně,“ vysvětluje tiskový mluvčí Státního úřadu inspekce práce Richard Kolibač.

Právě na naplnění znaků závislé práce se pak kontroly osob na pracovišti ze strany oblastních inspektorátů soustředí. Podle zákoníku práce je závislá práce vykonávaná ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, jménem zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele a zaměstnanec ji vykonává osobně.

Nejčastější je nelegální zaměstnávání cizinců

Z celkového počtu 3 295 nelegálně zaměstnaných bylo v roce 2021 zaměstnáváno 2 695 cizinců ze třetích zemí, nejčastěji Ukrajiny, Moldavska nebo Vietnamu. Celkem 141 nelegálně zaměstnaných byli občané z EU (nejčastěji ze Slovenska, Bulharska nebo Rumunska), v 556 případech z celkového počtu šlo o občany České republiky.

Kromě průběžných plánovaných kontrol se loni uskutečnily za účasti policistů Služby cizinecké policie tři mimořádné kontrolní akce, zaměřené hlavně na zaměstnavatele v průmyslu a agropotravinářství a také na stavby nebo logistická centra.

„Na základě dokončených mimořádných kontrol bylo zjištěno porušení právních předpisů u 151 zaměstnavatelů a umožnění výkonu nelegální práce se dopustilo 44 zaměstnavatelů, kteří nelegálně zaměstnávali 190 osob. Nejčastěji se jednalo o cizince, a to z Ukrajiny (116 osob) a Vietnamu (48 osob),“ uvádí Richard Kolibač.

V případě nelegálního zaměstnávání hrozí pokuta jak zaměstnavateli, tak zaměstnanci. Zaměstnavateli mohou úřady uložit sankci až do výše deseti milionů korun, nejnižší výše pokuty je 50 tisíc korun. Nelegálně pracující zaměstnanec pak může dostat až stotisícovou pokutu.