Opožděné daňové přiznání: Dnes je poslední šance podat bez sankce | E15.cz

Opožděné daňové přiznání: Dnes je poslední šance podat bez sankce

Daňové přiznání
Daňové přiznání
• 
ZDROJ: Profimedia

Kamila Ondráčková

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Základní termín dokdy odevzdat daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2017 byl 3. dubna 2018. Při neodevzdání daňového přiznání nebo nezaplacení daně je nutné počítat se sankcemi. Ještě ale je šance se jim vyhnout.

Při využití služeb daňového poradce se lhůta prodlužuje do 2. července, o zpracování daňového přiznání daňovým poradcem však musel podnikatel finanční úřad vyrozumět ještě během základní lhůty pro podání daňového přiznání.

Pokuta za neodevzdání přiznání v termínu

Minimální výše pokuty činí 500 korun. Pro její uložení však musí být zpoždění delší než 5 pracovních dní. Pokud tedy na daňovém přiznání bude ještě razítko s datem 10. dubna 2018, žádná sankce nehrozí. Stejná „prodloužená lhůta“ pak platí pro odevzdávající v červenci – pro ně je nejzazší termín 9. července 2018.

Sankce za opožděné daňové přiznání pak předepisují finanční úřady platebním výměrem a předepíší ji do evidence daní. Splatnost je následně do 30 dní ode dne oznámení platebního výměru. Maximální výše pokuty může dle daňového řádu dosáhnout až 300 000 korun.

Za opožděné podání daňového přiznání bývá finančním úřadem uložena pokuta ve výši:

  • 0,05 procenta stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 procent stanovené daně,
  • 0,05 procenta stanoveného daňového odpočtu za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 procent stanoveného daňového odpočtu nebo
  • 0,01 procenta stanovené daňové ztráty za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 procent stanovené daňové ztráty.

Praktický příklad:  Podnikatelka Nováková nestihla odevzdat daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob v základním termínu, protože předpokládala, že ji bude daňové přiznání zpracovávat daňový poradce. Paní Nováková o tom ale nevyrozuměla finanční úřad. Vztahuje se tedy na ni základní termín pro podání daňového přiznání. Paní Nováková nakonec odevzdá daňové přiznání v úterý 10. dubna. Splňuje tak ještě lhůtu pěti pracovních dní od termínu pro podání daňového přiznání, nebude jí tedy uložena žádná pokuta.

Kdo obdrží dvoutisícovou pokutu?

Pokud daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob podá OSVČ v listinné formě, přestože má povinnost podat jej elektronicky, potom bude automaticky uložena pokuta ve výši 2000 korun.

Jak vysoké je penále?

Pokud podnikatel daň nezaplatí nebo ji zaplatí v nižší částce, vyměří finanční úřad penále, které se vypočítává z doměřené daně ve výši:

  • 20 procent, je-li daň zvyšována
  • 20 procent, je-li snižován daňový odpočet nebo
  • 1 procento, je-li snižována daňová ztráta

Finanční úřad rozhodne o povinnosti uhradit penále v rámci dodatečného platebního výměru a současně předepíše penále do evidence daní. Penále je přitom splatné ke stejnému dni jako doměřená daň z příjmu.

Úroky z prodlení

Když daň z příjmu neuhradí podnikatel nejpozději v den její splatnosti, vzniká povinnost uhradit úrok z prodlení za každý den – počínaje pátým pracovním dnem následujícím po splatnosti až do dne platby včetně.

Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou – zvýšené o 14 procentních bodů – platné pro první den příslušného kalendářního pololetí.

Pokračování příkladu: Paní Nováková uhradila daň z příjmu fyzických osob za rok 2016 ve stejný den, kdy podala daňové přiznání, tedy v úterý 10. dubna 2018. Daň tak uhradila ještě v pětidenní lhůtě, proto jí nebudou předepsány úroky z prodlení. Úroky z prodlení by nebyly předepsány ani v případě, kdy by nepřesáhly 200 korun.

Autor: Kamila Ondráčková

Mzdová kalkulačka