Sirotčí důchod a jeho výplata po ukončení studia | e15.cz

Sirotčí důchod a jeho výplata po ukončení studia

Kamila Ondráčková

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Prázdniny znamenají pro řadu studentů také ukončení školní docházky, a to buď maturitou či absolutoriem na vyšších odborných školách. Pokud jim Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) vyplácí sirotčí důchod, potrvá jeho výplata při splnění zákonem stanovených podmínek i během července a srpna. Pokud se jedná o ukončení vysokoškolského studia, nárok na sirotčí důchod má absolvent ještě jeden následující měsíc po měsíci, ve kterém ukončil studium.

„Letní měsíce jsou obdobím, kdy ČSSZ převážně zasílá sirotkům-absolventům rozhodnutí o odnětí jejich sirotčího důchodu. Je to z toho důvodu, aby ověřila, zda studium příjemců sirotčích důchodů trvá, a je tedy splněna jedna z podmínek nároku na něj. Další podmínkou trvání jeho výplaty je, že sirotek dosud nedosáhl věkové hranice 26 let,“ uvádí tisková mluvčí ČSSZ Jana Buraňová.

Ukončení povinné školní docházky

Pokud jste jako sirotek po skončení povinné školní docházky vedeni v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemáte nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci, i nadále vám náleží sirotčí důchod, avšak nejdéle do 18. roku věku.

„V tomto případě je třeba ČSSZ předložit potvrzení příslušné krajské pobočky Úřadu práce. Toto platí i v situaci, kdy je středoškolské studium neúspěšně či předčasně ukončeno. V případě, kdy se sirotek, který ukončil povinnou školní docházku, nepřihlásí do evidence uchazečů o zaměstnání, je mu sirotčí důchod vyplácen nejdéle do srpna. Budoucím studentům středních nebo vyšších odborných škol, kteří pokračují po ukončení „devítiletky“ dále ve studiu, lze pak doporučit, aby si potvrzení o studiu na střední škole obstarali už koncem prázdnin, kdy většina škol již funguje. Potvrzení o studiu je důležitým dokladem, na základě kterého ČSSZ může nadále sirotčí důchod vyplácet,“ radí Buraňová.

Maturita, absolutorium či státnice

Pokud jste ukončili studium na střední či vyšší odborné škole máte nárok na sirotčí důchod ještě za prázdninové měsíce. Podmínkou ale je, že po celý měsíc nevykonáváte výdělečnou činnost, ze které je odváděno pojistné na sociální zabezpečení, popřípadě nepobíráte podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

Po ukončení vysokoškolského studia náleží sirotčí důchod ještě následující kalendářní měsíc po měsíci, ve kterém studium ukončil. „Stejně jako u předchozího však nesmíte po celý tento kalendářní měsíc vykonávat výdělečnou činnost zakládající účast na pojištění či pobírat podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci. Pokud však sirotek vysokoškolské studium přeruší, přestává být nezaopatřeným dítětem již dnem přerušení studia a zaniká mu nárok na výplatu sirotčího důchodu,“ uvádí ČSSZ

V případě, že předložíte aktuální potvrzení školy o trvání, resp. pokračování svého studia, a prokážete, že jste splnili podmínky nároku na výplatu sirotčího důchodu, bude vám výplata dávky obnovena.

I když máte brigádu nebo pobíráte rodičovský příspěvek

„Sirotčí důchod náleží i v době prázdnin mezi jednotlivými ročníky studia na dané škole a i mezi jednotlivými studii, např. mezi středoškolským či vysokoškolským, bakalářským a magisterským stupněm denního studia apod., pokud na sebe studium bezprostředně navazuje, a to aniž se sleduje rozsah výdělečné činnosti. Doba mezi jednotlivými studii na vysoké škole však nesmí přesáhnout tři kalendářní měsíce,“ vysvětluje Jana Buraňová.

Výplaty sirotčího důchodu se nedotkne ani uzavření manželství – tedy pokud nadále studujete a ještě jste nedosáhli věku 26 let. „Pokud jsou plněny výše uvedené podmínky, nebrání výplatě sirotčího důchodu ani pobírání rodičovského příspěvku, stane-li se student-sirotek rodičem,“ dodává Buraňová.

Dále je třeba ještě zmínit, že jakoukoliv změnu, která by mohla mít vliv na výplatu sirotčího důchodu, jste povinni písemně nahlásit ČSSZ do 8 dnů. Užitečné informace o sociálním pojištění zaměřené speciálně na absolventy a studenty najdete v letáku Sociální zabezpečení – informace pro studenty.

Autor: Kamila Ondráčková

Mzdová kalkulačka