Sirotčí důchody: Ne každé dítě se zesnulými rodiči na něj má nárok. Jaké jsou podmínky? | E15.cz

Sirotčí důchody: Ne každé dítě se zesnulými rodiči na něj má nárok. Jaké jsou podmínky?

Romana Rybová

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Úmrtí některého z rodičů je bezesporu tragédii. A nejen po citové, ale i finanční stránce. Co se bude dít s nezaopatřeným dítětem? Má nárok na nějakou dávku? Pro tyto děti tu je sirotčí důchod. Neznamená to ale, že jej dostane každé dítě, kterému zemře rodič. Je potřeba splnit jisté podmínky.

Nezaopatřeným dítětem rozumíme to, které nedokončilo povinnou školní docházku, nebo se soustavně se připravuje na budoucí povolání. Nejdéle však do věku 26 let. Musí jít o dítě zemřelého rodiče, které je vlastní, osvojené nebo převzaté do trvalé péče nahrazující péči rodičů.

Sirotčí důchod může být vyplácen i dítěti po skončení povinné školní docházky do 18. roku věku, pokud je vedeno v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci. V tomto případě je třeba ČSSZ předložit potvrzení příslušné krajské pobočky úřadu práce.

Na vznik nároku musí být splněny podmínky. Zemřelý musí ke dni úmrtí pobírat starobní nebo invalidní důchod. Nebo splnit podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod nebo podmínky nároku na starobní důchod anebo zemřel-li následkem pracovního úrazu (nemoci z povolání).

Naopak nárok nemá dítě po pěstounovi (nebo jeho manželovi). Pokud si sirotka někdo osvojí, jeho nárok na sirotčí důchod zaniká. V případě, že dojde ke zrušení osvojení, nárok na důchod vzniká znovu. Pokud dítěti zemřou oba rodiče, má nárok na sirotčí důchod po obou rodičích.

Výše sirotčího důchodu

Výše základní výměry sirotčího důchodu v roce 2017 činí 2 550 Kč měsíčně. Výše důchodu se odvíjí od výše základní a procentuální výměry. Výše základní výměry důchodu je stanovena procentní sazbou z průměrné mzdy – 9 % průměrné mzdy (po příslušném zaokrouhlení); v případě oboustranného sirotka náleží základní výměra pouze jednou.

Výše procentní výměry je 40 % procentní výměry důchodu, který náležel nebo by na něj měl nárok zemřelý v době smrti. Výše důchodu tedy bude ovlivněna výdělky a dobou pojištění, kterou získal zemřelý rodič.

Pokud tedy ještě nebyl v důchodu, bude se výše sirotčího důchodu vypočítávat z invalidního či starobního důchodu, který by zemřelý dostal. V případě nároku na sirotčí důchod je zákon mírnější a požaduje jen polovinu doby důchodového pojištění potřebné pro vznik nároku na invalidní důchod.

Podání žádosti o důchod

Žádost musí být podána na okresní správě sociálního zabezpečení příslušející bydlišti žadatele. Pokud se sirotčí důchod týká nezletilého dítěte, podává za něj žádost zákonný zástupce (většinou druhý rodič). Pokud je dítěti více než 18 let, musí si o důchod požádat samo. Peníze poté náleží jemu.

K žádosti je potřeba doložit občanský průkaz, rodný list sirotka, úmrtní list a potvrzení o studiu.

Pro potvrzení o studiu není předepsán závazný tiskopis, musí ovšem obsahovat následující informace: identifikační údaje o studentovi a škole, o jaké studium se jedná, v jakém ročníku je student a kdy má být studium ukončeno. Kromě toho v něm musí být uvedeno číslo jednací, pod nímž je sirotčí důchod evidován.

Pokud zemřelý nepobíral důchod, budete běhat ještě více

Budete potřebovat tyto doklady zemřelého: doklady o studiu, vojenskou knížku v případě muže, rodné listy dětí zemřelé ženy, potvrzení o dobách v evidenci úřadu práce, evidenční list důchodového pojištění.

Poté vás bude informovat Česká správa sociálního zabezpečení, jestli na důchod máte nárok a v jaké výši. Nejdéle do 90 dnů od podání žádosti. Rozhodnutí bude zasláno do vlastních rukou. Pokud vám nebude sirotčí důchod přiznán, můžete proti tomuto rozhodnutí podat námitku (do 30 dnů).

„Výkon výdělečné činnosti nebrání výplatě sirotčího důchodu, podmínkou je trvání řádného denního prezenčního studia. Při dálkové, distanční, večerní nebo kombinované formě studia náleží výplata sirotčího důchodu pouze v případě, že poživatel důchodu nevykonává výdělečnou činnost v rozsahu zakládajícím účast na pojištění,“ uvádí Jana Buraňová, tisková mluvčí ČSSZ.

Ukončí-li či přeruší sirotek studium dříve, než bylo uvedeno v potvrzení o studiu, je jeho zákonnou povinností tuto skutečnost do 8 dnů písemně ohlásit ČSSZ. Poživatel sirotčího důchodu má podle zákona povinnost vrátit vyplacený důchod, který mu nenáležel.

Autor: Romana Rybová

Mzdová kalkulačka