Výplata podílu na zisku ve společnosti s ručením omezeným: Co se změní? | e15.cz

Výplata podílu na zisku ve společnosti s ručením omezeným: Co se změní?

Veronika Hejná

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Jednou z novinek, kterou přináší novela zákona o obchodních korporacích s účinností od ledna příštího roku, je úprava pravidel pro rozdělování zisku.

O rozdělení zisku bude i nadále rozhodovat valná hromada společnosti jako její nejvyšší orgán, a to na základě schválené účetní závěrky. O samotné výplatě podílu na zisku (či jiných vlastních zdrojích) však rozhoduje jednatel nebo jednatelé jako statutární orgán. Ten je povinen provést tzv. test insolvence. Podle zákona totiž nelze vyplatit zisk, pokud by výplatou zisku nebo zálohy na podíl na zisku byl společnosti způsoben úpadek ve smyslu insolvenčního zákona. 

Výše zisku k rozdělení nesmí překročit součet výsledku hospodaření posledního účetního období, výsledku hospodaření minulých let a ostatních fondů, snížený o příděly do rezervních a jiných fondů. Jinými slovy – před výplatou podílu na zisku je nutno uhradit ztrátu minulých let a provést příděl do rezervního a jiných fondů.

Novelou je do zákona zakotveno pravidla, podle kterého nelze zisk (nebo jiné vlastní zdroje) v kapitálové obchodní společnosti rozdělit, pokud by vlastní kapitál klesl pod úroveň upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, se kterými společnost nemůže disponovat. Doposud uvedené pravidlo platilo jen pro akciové společnosti. Podle důvodové zprávy je žádoucí, aby základní kapitál a nedělitelné fondy plnily svou funkci mimo jiné i ve společnosti s ručením omezeným. „Tuto funkci nemohou plnit, pokud je umožněno rozdělovat ostatní složky vlastního kapitálu zcela bez ohledu na zachování celkové minimální hodnoty vlastního kapitálu,“ stojí v důvodové zprávě.

Do kdy je možné o výplatě zisku rozhodnout?

V minulosti Nejvyšší soud ČR vyslovil, že o výplatě podílu na zisku lze rozhodnout pouze na podkladě účetní závěrky ne starší než šest měsíců. Zmíněné rozhodnutí se týkalo akciové společnosti ještě před účinností zákona o obchodních korporacích, tedy ještě za podmínek dnes již zrušeného obchodního zákoníku.

Prakticky to znamenalo, že o výplatě podílu na zisku bylo možno rozhodnout pouze ve lhůtě pro schválení účetní závěrky – tedy do 30. června na té valné hromadě, která projednávala a schvalovala řádnou účetní závěrku.

Z důvodu opatrnosti se proto doporučovalo společnostem, aby o rozdělení zisku rozhodly do šesti měsíců od konce účetního období. Novým rozhodnutím z března 2019 rozhodl Nejvyšší soud (jednalo se o věc, která již spadala do účinnosti zákona o obchodních korporacích) tak, že „řádná účetní závěrka může sloužit jako podklad pro rozdělení zisku až do konce následujícího účetního období“.

Důvodem má být skutečnost, že „zákon o obchodních korporacích – na rozdíl od obchodního zákoníku – výslovně upravuje tzv. insolvenční test (…), jenž by měl dostačovat pro dosažení cíle“ sledovaného předchozími rozhodnutími, tedy zabránit výplatě podílů na zisku na úkor věřitelů.

Od počátku příštího roku bude výše uvedené uvádět přímo zákon, a tak bude možno rozhodnutí o rozdělení zisku učinit kdykoliv až do konce dalšího účetního období.

Splatnost výplaty podílu na zisku

Pokud společenská smlouva nebo rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku nestanoví jinak, je podíl na zisku splatný do 3 měsíců ode dne přijetí rozhodnutí o rozdělení.

Autor: Veronika Hejná

Mzdová kalkulačka