Smlouva DPP 2023: Vzor ke stažení. Dohoda o provedení práce

Vzor: Dohoda o provedení práce

Vzor: Dohoda o provedení práce Zdroj: Grafika E15

Zaměstnanec i zaměstnavatel mohou DPP kdykoliv bez udání důvodu písemně vypovědět. Zákonná lhůta je 15 dní, ale v DPP si lze sjednat odlišnou lhůtu. Zaměstnanec může odpracovat maximálně 300 hodin ročně.

Stáhnout: Dohoda o provedení práce – vzor smlouvy >>>

Upozorňujeme, že jde o obecný a základní vzor dokumentu, který musí být pro použití v konkrétním případě dále upraven. Autoři nepřebírají žádnou odpovědnost za chybné využití těchto vzorů.

Tento vzor smlouvy pro Vás připravila advokátní kancelář FORLEX s.r.o. (LinkedIn společnosti), poskytující poradenství na nejvyšší úrovni v oblasti obchodních vztahů v České republice i v zahraničí.

DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE

uzavřená podle ustanovení § 75 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů („Zákoník práce“) („Dohoda“)

Smluvní strany

(1)        [●] se sídlem na adrese [●], IČO: [●], zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [●] soudem v [●], spis. zn. [●] („Zaměstnavatel“)

a

(2)        [●], bytem [●], datum narození [●]

(„Zaměstnanec“) (Zaměstnavatel a Zaměstnanec společně „Smluvní strany“)

1.           DRUH PRACOVNÍHO ÚKOLU, MÍSTO A ROZSAH JEHO VÝKONU

1.1        Zaměstnanec se na základě této Dohody zavazuje vykonávat pro Zaměstnavatele [ÚKOLY] v rozsahu dle potřeb Zaměstnavatele.

1.2        Místem výkonu pracovního úkolu je [●].

1.3        Pracovní úkol specifikovaný v odst. 1.1 této Dohody bude Zaměstnanec vykonávat pro Zaměstnavatele od [●] do [●] a bude proveden v rozsahu nejvýše 300 hodin.

1.4        Konkrétní rozsah pracovního úkolu se řídí pokyny a potřebami Zaměstnavatele.

2.           ODMĚNA

2.1        Zaměstnanci náleží za vykonaný pracovní úkol odměna ve výši [●]. Na základě dohody Smluvních stran bude odměna Zaměstnanci vyplacena na jeho bankovní účet č. [●] vedený u [název společnosti (banky)]. Odměna je splatná [●].

3.           ODPOVĚDNOST

3.1        Zaměstnanec odpovídá Zaměstnavateli za újmu stejně jako zaměstnanci v pracovním poměru. Zaměstnavatel odpovídá Zaměstnanci za újmu stejně jako zaměstnancům v pracovním poměru.

4.           UKONČENÍ DOHODY

4.1        Tato Dohoda se uzavírá na dobu určitou do [DATUM].

4.2        Tato Dohoda může být jednostranně zrušena z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu s 15denní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhé Smluvní straně.

5.           DALŠÍ UJEDNÁNÍ

5.1        Zaměstnanec bere na vědomí, že je povinen zachovat mlčenlivost o všech informacích, které získá při své pracovní činnosti.

5.2        Zaměstnanec souhlasí s tím, že může být vysílán na služební cesty mimo místo pracoviště. Zaměstnavatel mu bude hradit veškeré výdaje s tím spojené v souladu s příslušnými ustanoveními Zákoníku práce.

5.3        Zaměstnanec podpisem této Dohody potvrzuje, že byl Zaměstnavatelem řádně seznámen s právy a povinnostmi, které pro něho z této dohody plynou, a s pracovními a mzdovými podmínkami, za nichž má práci konat, stejně jako s vnitřními předpisy Zaměstnavatele, které se vztahují k výkonu práce na základě této Dohody a s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

5.4        Jakékoliv změny či doplňky této Dohody je možné činit po vzájemné dohodě Smluvních stran, a to písemnou formou, jinak jsou neplatné.

 

Místo:

Datum: 

Za zaměstnavatele

____________________________________________________ 

Jméno: 

Funkce:

Místo:

Datum: 

[Zaměstnanec]

____________________________________________________

Přečtěte si o práci na DPP: