DPP | Vzor smlouvy 2023 ke stažení ZDARMA | e15.cz

Smlouva DPP 2023: Vzor ke stažení. Dohoda o provedení práce

Vzor: Dohoda o provedení práce
Vzor: Dohoda o provedení práce
• 
ZDROJ: Grafika E15

E15.cz

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vstoupit do diskuze
0

Zaměstnanec i zaměstnavatel mohou DPP kdykoliv bez udání důvodu písemně vypovědět. Zákonná lhůta je 15 dní, ale v DPP si lze sjednat odlišnou lhůtu. Zaměstnanec může odpracovat maximálně 300 hodin ročně.

Stáhnout: Dohoda o provedení práce – vzor smlouvy >>>

Upozorňujeme, že jde o obecný a základní vzor dokumentu, který musí být pro použití v konkrétním případě dále upraven. Autoři nepřebírají žádnou odpovědnost za chybné využití těchto vzorů.

Tento vzor smlouvy pro Vás připravila advokátní kancelář FORLEX s.r.o. (LinkedIn společnosti), poskytující poradenství na nejvyšší úrovni v oblasti obchodních vztahů v České republice i v zahraničí.

DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE

uzavřená podle ustanovení § 75 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů („Zákoník práce“) („Dohoda“)

Smluvní strany

(1)        [●] se sídlem na adrese [●], IČO: [●], zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [●] soudem v [●], spis. zn. [●] („Zaměstnavatel“)

a

(2)        [●], bytem [●], datum narození [●]

(„Zaměstnanec“) (Zaměstnavatel a Zaměstnanec společně „Smluvní strany“)

1.           DRUH PRACOVNÍHO ÚKOLU, MÍSTO A ROZSAH JEHO VÝKONU

1.1        Zaměstnanec se na základě této Dohody zavazuje vykonávat pro Zaměstnavatele [ÚKOLY] v rozsahu dle potřeb Zaměstnavatele.

1.2        Místem výkonu pracovního úkolu je [●].

1.3        Pracovní úkol specifikovaný v odst. 1.1 této Dohody bude Zaměstnanec vykonávat pro Zaměstnavatele od [●] do [●] a bude proveden v rozsahu nejvýše 300 hodin.

1.4        Konkrétní rozsah pracovního úkolu se řídí pokyny a potřebami Zaměstnavatele.

2.           ODMĚNA

2.1        Zaměstnanci náleží za vykonaný pracovní úkol odměna ve výši [●]. Na základě dohody Smluvních stran bude odměna Zaměstnanci vyplacena na jeho bankovní účet č. [●] vedený u [název společnosti (banky)]. Odměna je splatná [●].

3.           ODPOVĚDNOST

3.1        Zaměstnanec odpovídá Zaměstnavateli za újmu stejně jako zaměstnanci v pracovním poměru. Zaměstnavatel odpovídá Zaměstnanci za újmu stejně jako zaměstnancům v pracovním poměru.

4.           UKONČENÍ DOHODY

4.1        Tato Dohoda se uzavírá na dobu určitou do [DATUM].

4.2        Tato Dohoda může být jednostranně zrušena z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu s 15denní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhé Smluvní straně.

5.           DALŠÍ UJEDNÁNÍ

5.1        Zaměstnanec bere na vědomí, že je povinen zachovat mlčenlivost o všech informacích, které získá při své pracovní činnosti.

5.2        Zaměstnanec souhlasí s tím, že může být vysílán na služební cesty mimo místo pracoviště. Zaměstnavatel mu bude hradit veškeré výdaje s tím spojené v souladu s příslušnými ustanoveními Zákoníku práce.

5.3        Zaměstnanec podpisem této Dohody potvrzuje, že byl Zaměstnavatelem řádně seznámen s právy a povinnostmi, které pro něho z této dohody plynou, a s pracovními a mzdovými podmínkami, za nichž má práci konat, stejně jako s vnitřními předpisy Zaměstnavatele, které se vztahují k výkonu práce na základě této Dohody a s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

5.4        Jakékoliv změny či doplňky této Dohody je možné činit po vzájemné dohodě Smluvních stran, a to písemnou formou, jinak jsou neplatné.

 

Místo:

Datum: 

Za zaměstnavatele

____________________________________________________ 

Jméno: 

Funkce:

Místo:

Datum: 

[Zaměstnanec]

____________________________________________________

Přečtěte si o práci na DPP:

Autor: E15.cz

Smlouvy na E15.cz - vzory ke stažení

Stáhněte si online vzory smuv na E15.cz zdarma. Nabízíme vám vzory vytvořené právními experty pro řadu situací. Udělujete někomu plnou moc? Hodila by se vám pracovní smlouva na DPČ nebo DPP? Chybí vám nájemní smlouva na byt, darovací smlouva, nebo třeba smlouva na dílo? Potřebujete dát například výpověď z pracovního poměru? Vzor smlouvy můžete snadno stáhnout a vyplnit.

Stáhněte si zdarma a bez registrace vzory:

Darovací smlouva na nemovitost

DPP: Dohoda o provedení práce

DPČ: Dohoda o provedení činnosti

Nájemní smlouva na byt

Kupní smlouva na automobil nebo motocykl

Odstoupení od kupní smlouvy

Plná moc

Výpověď z pracovního poměru

Smlouva o dílo

Mzdová kalkulačka