Pracovní reference do nového zaměstnání: Uchazeči se mohou posudkům bránit

Uchazeči na trhu práce si mohou zajistit reference od bývalého zaměstnavatele (ilustrační obr.)

Uchazeči na trhu práce si mohou zajistit reference od bývalého zaměstnavatele (ilustrační obr.) Zdroj: Midjourney

.
.
Důchodový systém se řítí do propasti, nejvíc na to doplatí dnešní třicátnici
zástupci Gen Z  budou za dva roky tvořit 27 procent pracovní síly.
Pokud zaměstnavatel zamítne zaměstnanci pečujícímu o dítě do devíti let práci z domova, bude mu to muset písemně odůvodnit.
9
Fotogalerie

Při nástupu do nového zaměstnání často budoucí zaměstnavatel požaduje po kandidátovi reference od bývalého zaměstnavatele. Jak postupovat v případě, že nepravdivý pracovní posudek způsobí zaměstnanci škodu?

Problematika pracovních posudků

Zákoník práce upravuje, v jaké situaci a v jakých lhůtách je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci pracovní posudek. Za posudek jsou považovány veškeré písemnosti, týkající se „hodnocení práce zaměstnance, jeho kvalifikace, schopností a dalších skutečností, které mají vztah k výkonu práce.“ Pracovní posudek se vydává na žádost zaměstnance.

Požádá-li zaměstnanec o vydání posudku, je zaměstnavatel povinen vyhovět mu do patnácti dnů. Pokud zaměstnání dosud neskončilo, nemusí zaměstnavatel posudek vydat dříve než dva měsíce před skončením zaměstnání.

Kromě kvalifikace a schopností zaměstnance může posudek obsahovat pouze hodnocení dalších skutečností, které mají vztah k výkonu práce. „Pracovní posudek tak může obsahovat nejen informaci o dosažené kvalifikaci zaměstnance a o tom, jaké práce zaměstnanec u zaměstnavatele vykonával, nýbrž i hodnocení jeho celkového vztahu k práci a ke spolupracovníkům, jakož i hodnocení těch jeho osobních vlastností, které mají bezprostřední vztah k výkonu jeho práce, jako je svědomitost, iniciativnost, dodržování povinností vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci, schopnost k řízení a organizování pracovního procesu, schopnost zapojit se do týmové práce s ostatními spolupracovníky apod.,“ uvádí Nejvyšší soud ČR v rozhodnutí 21 Cdo 4274/2017 ze dne 23. ledna 2019. Přitom se však zaměstnavatel nemůže v posudku vyjadřovat ke vhodnosti působení v budoucím okruhu pracovních činností.

Reference po telefonu?

Poskytování referencí po telefonu může být problematické. Bývalý zaměstnavatel nemusí s poskytováním telefonických referencí souhlasit. Pokud je k poskytnutí reference touto cestou ochoten, smí informace o zaměstnanci jiným osobám sdělovat pouze se souhlasem zaměstnance.

„Forma udělení souhlasu může být různá, zaměstnavatel by jej však měl být schopen prokázat. V praxi ale často nastává i situace, kdy bývalý zaměstnanec informuje personální oddělení či kolegy, že je v následujících dnech kontaktuje náborář a poprosí je, aby referenci poskytli,“ vysvětluje advokátka Klára Rücklová z advokátní kanceláře GHS Legal.

Reference poskytované po telefonu mohou být velmi problematické – bývalý zaměstnavatel si nemůže být jist, kdo je na druhé straně telefonu, anebo zda má volající telefonní číslo skutečně od bývalého zaměstnance. Zaměstnanec se zase nedozví, jaké konkrétní informace o jeho práci byly podány, obtížně se tedy bude bránit v případě, že je reference nepravdivá.

„Vůbec nejjistější cestou je požádat zaměstnavatele o vydání písemného pracovního posudku, se kterým pak zaměstnanec může dle své vůle nakládat. Z judikatury navíc plyne, že žádost lze podat i po skončení pracovního poměru, pokud nejde o zneužití práva,“ připomíná Klára Rücklová.

Může se zaměstnanec bránit?

Podle ustanovení § 315 zákoníku práce se zaměstnanec může domáhat soudní cestou opravy pracovního posudku, s nímž nesouhlasí, a to do tří měsíců ode dne, kdy se dozvěděl o obsahu posudku. Vyhoví-li soud návrhu, uloží zaměstnavateli, aby posudek upravil či z něho některé informace vyškrtnul.

„Posudek by měl vycházet z objektivních a doložitelných skutečností, a musí se týkat jen skutečností souvisejících s výkonem práce. Pokud se obsah posudku zaměstnanci nezdá, může požadovat úpravu, případně se bránit soudní cestou,“ uvádí Rücklová. „Pokud zaměstnanec nebude z důvodu nepravdivé reference přijat do zaměstnání, může požadovat náhradu škody, včetně ušlého výdělku,“ uzavírá advokátka.