Odškodnění pracovního úrazu. Na co má zaměstnanec právo? Ptáme se advokáta

Odškodnění pracovního úrazu. Na co má zaměstnanec právo?

Odškodnění pracovního úrazu. Na co má zaměstnanec právo? Zdroj: Profimedia

Dojde-li při plnění pracovních úkolů k úrazu, má zaměstnanec nárok na odškodnění. Cesta k němu však nemusí být tak snadná, jak by se na první pohled mohlo zdát. Co by si měl zaměstnanec pohlídat, na jaké odškodnění má nárok a jak se při jeho uplatnění postupuje? Odpovědi naleznete v rozhovoru s Radkem Novotným, advokátem projektu www.pravnikpracovniuraz.cz.

Jak má zaměstnanec postupovat, pokud se mu v práci přihodí úraz? Na co si dát pozor?

Pracovní úraz je pro zaměstnance vždy stresující událostí, zvláště v případě vážnějších zranění. Je však třeba pamatovat na to, že zaměstnanec má povinnost každý pracovní úraz oznámit svému zaměstnavateli (povětšinou prostřednictvím nadřízeného).

Poté je za strany poškozeného zaměstnance třeba trvat na vydání kopie záznamu o pracovním úrazu, který je stěžejním důkazem pro řešení odškodnění pracovního úrazu. Právo poškozeného zaměstnance na vydání záznamu o pracovním úrazu stanovuje přímo zákoník práce. V případě jakýchkoli sporných okolností pracovního úrazu, lze doporučit, aby se poškozený zaměstnanec pokusil o zajištění svědků úrazového děje.

Co když zaměstnavatel odmítá úraz jako pracovní uznat?

Zákoník práce definuje pracovní úraz jako poškození zdraví či smrt zaměstnance, ke kterým došlo nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Aby mohl být úraz zaměstnance uznán jako pracovní, je třeba, aby naplňoval tuto zákonnou definici.

Zákoník práce současně stanovuje případy, kdy se může zaměstnavatel povinnosti odškodnit pracovní úraz zaměstnance zcela či zčásti zprostit. Je tomu tak například v případě, kdy pracovní úraz vznikl následkem porušení předpisů a pokynů BOZP nebo v důsledku opilosti či jiné intoxikace poškozeného zaměstnance.

Rozhodnutí, zda úraz zaměstnance uzná jako pracovní, je plně v režii zaměstnavatele. V případě sporu o uznání pracovního úrazu pak spadá konečné rozhodnutí o jeho uznání do působnosti příslušného soudu.

Pokud zaměstnavatel úraz jako pracovní uzná, může být problém na straně pojišťovny?

Každý zaměstnavatel je ze zákona povinen platit zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele. Toto pojištění kryje případné nároky zaměstnanců vzniklé z titulu pracovního úrazu. V procesu řešení odškodnění pracovního úrazu je pozice pojišťovny velmi významná.

Zaměstnavatel obvykle poskytuje odškodnění pracovního úrazu v úzké součinnosti s pojišťovnou, která jednotlivé náhrady zaměstnanci za zaměstnavatele vyplácí. Pojišťovna přitom provádí vlastní pojistné šetření (jak ohledně samotného pracovního úrazu, tak ohledně výše jednotlivých náhrad pracovního úrazu). Pokud tedy pojišťovna například neuzná některé náhrady odškodnění, zaměstnavatel je obvykle sám nevyplatí.

Jaké náležitosti pohlídat u záznamu o pracovním úrazu?

Záznam o pracovním úrazu je esenciálním dokumentem pro řešení odškodnění pracovního úrazu. Záznam o pracovním úrazu obsahuje zákonné náležitosti, a to:

 • identifikaci zaměstnavatele a zaměstnance;
 • údaje o pracovním úrazu a jeho okolnostech;
 • případné vyjádření poškozeného zaměstnance.

Zaměstnanec by si měl vždy pohlídat zejména správnost a pravdivost údajů o pracovním úrazu (obzvláště popis jeho příčin). Pokud s popisem pracovního úrazu nesouhlasí, tak by neměl záznam podepisovat bez důkladného vyjádření ke všem rozporům v příslušné kolonce formuláře.

Na co vše má zaměstnanec nárok, co se odškodňuje?

Zaměstnanec může nárokovat náhrady pracovního úrazu vymezené zákoníkem práce. Je možné žádat odškodnění:

 • bolestného;
 • ztráty na výdělku po dobu pracovní neschopnosti;
 • účelně vynaložených nákladů spojených s léčením (nákladů léčení, cestovného, nákladů péče apod.);
 • věcné škody;
 • ztížení společenského uplatnění (neboli trvalých následků pracovního úrazu);
 • ztráty na výdělku po skončení pracovní neschopnosti (neboli renty).

Specifický okruh náhrad je pak možno žádat v případech smrtelných pracovních úrazů.

Lze uvést nějaký příklad? O jaké částky se může jednat?

Pro představu můžeme uvést odškodnění bolestného, představující náhradu nemajetkové újmy, kterou lze žádat prakticky ihned po úrazu:

 • těžký otřes mozku - 60 bodů = 23 584 korun
 • vymknutí kolene - 90 bodů = 35 376 korun.

Pokud u zaměstnance přetrvávají po roce od úrazu trvalé zdravotní následky, lze žádat náhradu ztížení společenského uplatnění, která bývá obvykle nejvyšší vymoženou částkou odškodnění pracovního úrazu. Může jít o tato zdravotní omezení:

 • lehké poúrazové omezení hybnosti páteře - 200 bodů = 78 612 korun
 • úplná ztuhlost pohyblivosti kyčelního kloubu - 2 000 bodů = 786 120 korun.

Jak se postupuje při výpočtu jednotlivých nároků?

To je velmi široká otázka. Výpočet každé z náhrad pracovního úrazu má svá specifika a záludnosti a o výpočtu každé by se dalo dlouze hovořit. Můžeme si rozebrat například výpočet náhrady bolestného a ztížení společenského uplatnění, neboť jde o náhrady, které mohou představovat pro zaměstnance nejvyšší částky odškodnění pracovního úrazu, ale taktéž jde o náhrady, jejichž výpočet je nejsložitější a nejčastěji se při něm chybuje.

Výše náhrady bolestného a ztížení společenského uplatnění se stanovuje dle nařízení vlády č. 276/2015 Sb., kdy výpočet obvykle provádí ošetřující lékař na formuláři pojišťovny zaměstnavatele. Toto nařízení určuje pro každé zranění určitý počet bodů. Body se následně sečtou a výsledný počet bodů bolestného (či ztížení společenského uplatnění) se vynásobí hodnotou bodu pro daný kalendářní rok. Například pro rok 2023 je hodnota jednoho bodu 393,06 korun.

Který lékař vyplňuje formulář bodového ohodnocení?

Formulář bodového ohodnocení bolestného či ztížení společenského uplatnění (trvalých následků úrazu) vyplňuje standardně ošetřující lékař poškozeného zaměstnance. Bohužel tento postup, který vypadá snadně, nemusí být nejlepší cestou k získání nejvyššího možného odškodnění pracovního úrazu.

Jak postupovat, pokud lékař vyplní formulář chybně?

Bohužel je pravdou, že chyby v bodovém ohodnocení zpracovaném ošetřujícími lékaři jsou poměrně časté. Lékaři například opomenou uvést některou z položek, nezahrnou do bodového ohodnocení operační zákroky, nenavýší příslušným způsobem bodové ohodnocení pro komplikace apod. Výsledkem pak může být nižší vyplacená náhrada bolestného či ztížení společenského uplatnění.

Ono je to pochopitelné, neboť lékaři nemají na výpočty odškodnění bolestného a ztížení společenského uplatnění žádné speciální školení a představuje pro ně většinou pouze další zbytečnou administrativu. Z naší praxe proto poškozeným zaměstnancům (zvláště u závažnějších úrazů) vždy doporučujeme využít ke správnému výpočtu odškodnění pracovního úrazu soudního znalce z oboru zdravotnictví, odvětví stanovení nemateriální újmy na zdraví, který by měl ve specializovaném posudku zohlednit veškeré relevantní okolnosti daného případu.

Kdo má nárok na odškodnění, pokud v důsledku pracovního úrazu zaměstnanec zemře?

Právo na odškodnění smrtelného pracovního úrazu vzniká zpravidla nejbližším příbuzným zemřelého. Jednotlivé náhrady vyplývající z pracovního úrazu jsou opět určeny zákoníkem práce, kdy jde o:

 • náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s léčením a náhradu přiměřených nákladů spojených s pohřbem;
 • náhradu nákladů na výživu pozůstalých;
 • jednorázovou náhradu nemajetkové újmy pozůstalých;
 • náhradu věcné škody.

Může se zaměstnanci přihodit pracovní úraz i na home office? V jakém případě?

Práce na home office se stala zvláště v posledních letech velmi rozšířenou. Zaměstnanec se samozřejmě může zranit i při práci z domova. Takový pracovní úraz musí opět splňovat zákonné náležitosti pracovního úrazu, které byly vymezeny v jedné z předchozích odpovědí.

Pracovní úraz při práci na home office může být složité prokazovat, protože obvykle neexistuje žádný svědek takového úrazu. Samozřejmě i zde platí, že zaměstnanec musí pracovní úraz řádně nahlásit. Současně lze doporučit opatřit si co nejvíce důkazů o proběhlém pracovním úrazu (svědectví člena rodiny, fotografie, videozáznamy apod.).

Uplatňování jednotlivých náhrad odškodnění pracovního úrazu pak též probíhá standardní cestou přes zaměstnavatele.

Rady a tipy od právníka ke správnému odškodnění pracovního úrazu

1.    Vždy si vyžádejte záznam o pracovním úrazu podepsaný zaměstnavatelem, ať máte k dispozici důkaz o úrazu.

2.    Ušlý výdělek jste v souladu se zákoníkem práce oprávněni žádat k pravidelnému měsíčnímu proplácení, pokud se nedohodnete se zaměstnavatelem odlišně.

3.    Dejte si pozor na chyby při výpočtech bolestného a ztížení společenského uplatnění (trvalých následků) pracovního úrazu lékařem na formulářích pojišťovny zaměstnavatele.