Týdenní otcovská dovolená v roce 2020: Podívejte se, kolik můžete získat?

Otcovská dovolená

Otcovská dovolená Zdroj: Profimedia

Tatínci mají nárok na týdenní placenou otcovskou dovolenou, kdy mohou pomáhat s péčí o novorozence a mít přitom příjem z nemocenského pojištění. Jak vysoká bude otcovská v roce 2020?

Výše otcovské závisí na dosahovaném rozhodném příjmu. Základním vstupním údajem je, stejně jako u ostatních nemocenských dávek, rozhodný příjem zpravidla v předchozích 12 kalendářních měsících. Otcovská se pobírá jeden týden, přičemž otec dítěte si týdenní otcovskou dovolenou určuje v prvních šesti týdnech od narození dítěte. Otcovskou vyplácí místně příslušná Okresní správa sociálního zabezpečení. Pro výplatu dávky je nezbytná účast na pojištění.

Kalkulačka: Jak vysoká bude vaše mateřská dovolená >>>

Příklad: Při studiu

Student VŠ Kamil se stane začátkem února 2020 otcem dítěte, přičemž nemá žádné vlastní příjmy. Nárok na otcovskou však Kamil mít nebude, neboť samotné studium nezakládá účast na pojištění a nesplňuje tedy podmínku pro přiznání otcovské.

Příklad: Bez ochranné lhůty

Panu Štěpánovi skončil pracovní poměr na dobu určitou ke konci roku 2019. Koncem ledna se mu narodila dcera. Panu Štěpánovi nevznikne nárok na otcovskou, neboť nesplňuje účast na pojištění. Pro výplatu otcovské neplatí ochranná lhůta po skončení zaměstnání zakládajícího účast na nemocenském pojištění jako je tomu u mateřské (180 dní) a u nemocenské (7 dní). 

Příklad: Otcovská a OSVČ

Podnikatel Martin si neplatí dobrovolné nemocenské pojištění, proto nemůže čerpat otcovskou na narozenou dceru. Osobám samostatně výdělečně činným vzniká účast na otcovskou pouze v případě účasti na dobrovolném nemocenském pojištění po dobu minimálně tři měsíce před dnem nástupu na otcovskou.

Výpočet: Jak vysoká bude otcovská?

Pan Michal má rozhodný příjem v částce 36 000 korun. Jak vysokou bude mít týdenní otcovskou v roce 2020?

  • Nejdříve se vypočítá neredukovaný denní vyměřovací základ z rozhodného příjmu, který činí 1 183,56 koruny (36 000 korun x 12 měsíců: 365 dní).
  • V první redukční hranici se neredukovaný denní vyměřovací základ započítává ze 100 procent, první redukční hranice je v roce 2020 do 1 162 korun. Zápočet z první redukční hranice činí tedy 1 162 korun.
  • V druhé redukční hranici se neredukovaný denní vyměřovací základ započítává z 60 procent, v roce 2020 je druhá redukční hranice od 1 162 korun do 1 742 korun. Panu Michalovi se tedy započítá 12,94 koruny (1 183,56 koruny - 1 162 korun) x 60 procent).
  • Ve třetí redukční hranici se započítává neredukovaný denní vyměřovací základ z 30 procent. V roce 2020 je třetí redukční hranice od 1 742 korun do 3 484 korun. Ve třetí redukční hranici se tedy nebude panu Michalovi započítávat nic, neboť jeho neredukovaný denní vyměřovací základ činí 1 183,56 koruny.
  • Redukovaný denní vyměřovací základ pana Michala činí tedy 1 175 korun (1 162 korun + 12,94 koruny, zaokrouhleno na koruny nahoru).
  • Denní otcovská činí 70 procent z redukovaného denního vyměřovacího základu, denní otcovská pana Michala je tedy 823 korun (1 175 korun x 70 procent, zaokrouhleno na koruny nahoru).
  • Týdenní otcovská pana Michala je 5 761 korun (823 korun x 7 dní).

Týdenní otcovská dovolená v závislosti na dosahovaném příjmu

V přiložené tabulce máme vypočtenu týdenní otcovskou dle výpočtové formule roku 2020 u vybraných hrubých mezd.

Hrubá mzdatýdenní otcovská
20 000 korun3 227 korun
25 000 korun4 032 korun
30 000 korun4 837 korun
35 000 korun5 642 korun
40 000 korun6 146 korun
50 000 korun7 119 korun
60 000 korun7 742 korun
70 000 korun8 225 korun
80 000 korun8 702 korun
100 000 korun9 674 korun

Zdroj: vlastní výpočty