Vážné důvody k ukončení zaměstnání a snížení podpory v nezaměstnanosti

Úřad práce pro Prahu 4

Úřad práce pro Prahu 4 Zdroj: E15 Michaela Szkanderová

Úřad práce pro Prahu 4
Úřad práce Ostrava
3
Fotogalerie

Ukončí-li uchazeč o zaměstnání předchozí pracovní poměr dohodou anebo výpovědí, musí mít k tomu vážný důvod. V opačném případě získá pouze sníženou podporu v nezaměstnanosti. Co jsou vážné důvody?

Standardní a snížená výše podpory v nezaměstnanosti

Podporu v nezaměstnanosti získávají uchazeči ve třech podpůrčích obdobích. Zákon o zaměstnanosti přiznává uchazeči po dobu prvních dvou měsíců podporu ve výši 65 procent průměrného výdělku, další dva měsíce pobírá uchazeč 50 procent průměrného výdělku a následně po zbývající podpůrčí dobu, která je odstupňována podle věku uchazeče o zaměstnání, činí podpora 45 procent průměrného měsíčního výdělku v posledním zaměstnání uchazeče. Podmínkou vzniku nároku je, aby uchazeči o zaměstnání za poslední dva roky vznikla účast na důchodovém pojištění po dobu trvající minimálně dvanáct měsíců.

Pokud zaměstnavatel ukončil se zaměstnancem v posledních šesti měsících pracovní poměr z důvodu porušení pracovních povinností zvlášť hrubým způsobem, anebo z důvodu porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce, nárok na podporu nevznikne vůbec.

Pouze ve snížené výši 45 procent získá podporu ten, kdo ukončil pracovní poměr sám výpovědí, anebo dohodou se zaměstnavatelem, ale bez vážného důvodu.

Vážné důvody k ukončení zaměstnání

Co jsou však vážné důvody k ukončení zaměstnání? Zákon o zaměstnanosti za ně považuje nezbytnou osobní péči o dítě do věku čtyř let, anebo osobu závislou na pomoci jiného ve stupni II, III nebo IV. Jsou jimi také důvody spočívající v místě výkonu nebo povaze zaměstnání druhého manžela nebo registrovaného partnera, docházce dítěte do předškolního zařízení nebo v povinné školní docházce. Zákon demonstrativně vyjmenovává též zdravotní důvody, okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance, nebo jiné vážné osobní důvody.

To, zda je jiný vážný osobní důvod dostatečně vážný, posoudí příslušný úřad práce. Zástupkyně veřejného ochránce práv Monika Šimůnková v nedávné době řešila případ uchazečky o zaměstnání ve Středočeském kraji, jíž úřad práce přiznal pouze sníženou podporu v nezaměstnanosti. Důvodem ukončení předchozího pracovního poměru u ní byl rozvod manželství a stěhování z Prahy do Středočeského kraje, kde si jako samoživitelka našla levnější bydlení a novou práci. Bylo to však v době sílící epidemie koronaviru na jaře 2020, z nástupu do přislíbeného zaměstnání tak nakonec sešlo.

„Úřad práce argumentoval, že při rozhodování o výši podpory v nezaměstnanosti vycházel z potvrzení zaměstnavatele, který ve formuláři jako důvod skončení zaměstnání zvolil nabízenou variantu ‚zaměstnanec ukončil zaměstnání sám z důvodu…‘, ale už konkrétní důvod nedoplnil,“ vysvětluje úřad ombudsmana.

Tehdejší ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová se ke zprávě o šetření veřejného ochránce vyjádřila, že „rozpad manželství nebo stěhování nelze považovat za vážný důvod k ukončení zaměstnání ve smyslu zákona o zaměstnanosti“. S tímto závěrem zástupkyně ombudsmana nesouhlasí.

„Změnu místa bydliště z důvodu rozvodu manželství, zajištění nového zaměstnání v kontextu nemožnosti financovat dosavadní bydlení z důvodu snížení rodinných příjmů a obtížného cestování do dosavadního zaměstnání považuji jednoznačně za vážné důvody, konkrétně důvody hodné zvláštního zřetele,“ konstatuje Monika Šimůnková.

Jak mají úřady práce uchazeče poučit?

V době, kdy stěžovatelka o podporu v nezaměstnanosti žádala, sílila v ČR pandemie koronaviru, úřady tak s uchazeči komunikovali na dálku. V průvodním dopise připojeném k rozhodnutí o přiznání podpory v nezaměstnanosti, které uchazečce přišlo poštou, dostala instrukce k podpisu.

Uchazečka měla „rozhodnutí co nejrychleji podepsat na obou řádcích pod sebou na dokumentu a odeslat zpět, aby mohl úřad práce začít podporu co nejdříve vyplácet. Stěžovatelka postupovala podle instrukcí, oba řádky podepsala, čímž se však vzdala práva na případné odvolání proti rozhodnutí o podpoře v nezaměstnanosti. Až za nějakou dobu zjistila, že přiznaná podpora je nižší, než na jakou měla podle příjmu z posledního zaměstnání nárok,“ uvádí svá zjištění zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková.

Úřad práce by tak měl podle Šimůnkové žadatele výslovně a předem upozornit na možné snížení podpory v nezaměstnanosti, pokud nedoloží vážné důvody pro ukončení pracovního poměru. „Tento aktivní a vstřícný přístup úřadu práce k uchazeči o zaměstnání nemůže nikdy dostatečně nahradit pouhé předání informace prostřednictvím formuláře s poučením,“ uzavírá zástupkyně ombudsmana.